خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24786   بروزرسانی: 16-02-1398

Hasan Rahmani

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  سحر صائمیحسن رحمانیاورنگ کاوسیHsin Chi
Group-rearing did not affect the life table and predation rate of Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) fed on Tetranychus urticae
تاثیر زندگی جمعی بر جدول زندگی و شکارگری کنهPhytoseiulus persimilis هنگام تغذیه از Tetranychus urticae
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY Issue 22 (2017-10-01PP. 1698-1714 
  علمی-پژوهشی
Scopus
14.  بهمن عسلی فیاضمحمد خانجانیحسن رحمانی
Tyrophagus putrescentiae ( Schrank) (acari: acaridae) from Western Iran With a key to IranIan species of the genus
کنه Tyrophagus putrescentia از غرب ایران به همراه کلید شناسایی گونه های ایرانی این جنس
acarina Issue 24 (2016-06-30PP. 61-76 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  حسن رحمانیمناالسادات حسینیعلیرضا صبوریAndreas Walzer
Prey preference of the predatory mite Neoseiulus californicus (Mesostigmata: Phytoseiidae) when offered two major pest species, the two spotted spider mite and the onion thrips
ترجیح شکارگری کنه Neoseiulus californicus بین دو گونه آفت کنه تارتن دولکه ای و تریپس پیاز
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY Issue 42 (2016-06-15PP. 319-323 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  حسن رحمانیعلی اکبر دانشمندیAndreas Walzer
Intraguild interactions among three spider mite predators: predation preference and effects on juvenile development and oviposition
شکارگری درون رسته ای بین سه گونه شکارگر کنه های تارتن: ترجیح شکارگری و اثرات آن روی رشد نابالغین و تخمریزی
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY Issue 67 (2015-11-05PP. 493-505 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  منیره رجبیحسن رحمانیمحمدعلی اکرمی
Oribatid mites (Acari: Sarcoptiformes: Cryptostigmata) fauna of Zanjan county
فون کنه های نهان استیگمای (Acari: Sarcoptiformes: Cryptostigmata) شهرستان زنجان، ایران
دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 46 (1394/06/10صفحات 9-18 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  نرگس فخاریمحمد خانجانیحسن رحمانیمعصومه خانجانی
Stigmaeus jalili sp. n. (Acari: Stigmaeidae) from Zanjan Province (Iran) and description of S. haddadi male
گونه جدید Stigmaeus jalili sp. n از استان زنجان و توصیف جنس نر گونه S. haddadi
BIOLOGIA Issue 70 (2015-08-30PP. 782-787 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  فرید برجیحسن رحمانیوپیتر شوسبرگر
Repeatability of Aggressiveness against Con-and Heterospecific Prey in the Predatory Mite Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae)
تکرار پذیری رفتار حمله وری علیه طعمه های هم گونه و غیر هم گونه در کنه شکارگر Neoseiulus californicus
Journal of Agricultural Science and Technology Issue 16 (2014-12-21PP. 1517-1528 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  نرگس فخاریمحمد خانجانیحسن رحمانیمعصومه خانجانی
Mites of the Raphignathoidea (Acari: Prostigmata) from Zanjan vicinities and description of male of Stigmaeus shabestariensis
کنه های بالاخانواده Raphignathoidea شهر زنجان و توصیف کنه نر گونه Stigmaeus shabestariensis
انجمن کنه شناسی ایران Persian journal of acarology Issue 3 (2014-07-15PP. 187-202 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  پگاه نظریحسن رحمانیاورنگ کاوسیعلی سلیمانیزهرا زارعی
Biological characteristics and life table parameters of the olive leaf moth, Palpita unionalis (Hübner) (Lep.: Pyralidae) feeding on three olive varieties in Iran
ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی شب پره جوانه خوار زیتون روی سه رقم رایج زیتون
دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 44 (1392/04/15صفحات 329-338 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  حسن رحمانییعقوب رحمانیکریم کمالی
First recor of Agistemus collyerae Acari: Stigmaeidae from iran
اولین گزارش گونه (Scari:stgmaedae) Agistemus collyerae از ایران
نامه ی انجمن حشره شناسی ایران = شماره 31 (1391/11/28صفحات 105-107 
  علمی-پژوهشی
None ISI
5.  حسن رحمانیفرید فرجیمحسن زارع
Re-descriptions of two "Typhlodromus" Scheuten species (Mesostigmata: Phytoseiidae) new to Iran
-
Revista ibérica de aracnología Issue 21 (2012-12-31PP. 15-19 

4.  محسن زارعحسن رحمانیفرید فرجیمحمدعلی اکرمی
First description of the male of Transeius avetianae (Arutunjan & Ohandjanian) (Mesostigmata: Phytoseiidae) and redescription of the female
-
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY Issue 17 (2012-09-15PP. 254-260 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  peter schausbergerAndreas Walzerdaniela Hoffmannحسن رحمانی
Food impriniting revisited : early learning foraging predatorr mites
مشاهده دوباره تاثیر غذا : یادگیری زودهنگام در کنه های شکارگر
BEHAVIOUR Issue 147 (2010-05-15PP. 883-897 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  H.M AndreE.A Ueckermannحسن رحمانی
Description of two new species closely related to tydeus spathulatus ( Acari : Tydeidae ) from Zimbabwe and Iran
توصیف دو گونه جدید نزدیک به گونه Tydeus spathulatus از زیمبابوه و ایران
Journal of afrotropical zoology Issue 6 (2010-02-15PP. 111-116 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  حسن رحمانیdaniela HoffmannAndreas Walzerpeter schausberger
Adaptive learning in the foraging behavior of the predatory mite Phytoseiulus persimilis
یادگیری سازش پذیر در رفتار جستجوگری کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis
BEHAVIORAL ECOLOGY Issue 20(5) (2009-09-15PP. 946-950 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 36. سمیرا شفیعیحسن رحمانیسحر صائمیوالزر آندریاس
شکارگری درون رسته ای بین کنه شکارگر غیر بومی Amblyseius swirskii و کنه شکارگر بومیTyphlodromus bagdasarjani تحت استرس دمایی
Intraguild predation between exotic Amblyseius swirskii and native Typhlodromus bagdasarjani (Acari: Phytoseiidae) mites under heat stress
International congress of acarology انجمن کنه شناسی ایران, 2017-08-23 - 2017-08-25
بین‌المللی 35. مهری ظفریحسن رحمانیحمیدرضا حاجی قنبرمحمد خانجانیمریم درب امامیه
گزارش کنه هایی از زیر راسته پیش استیگمایان از شهر ری، تهران، ایران
Prostigmatic mites (Acari: Trombidiformes) of Rey county, Tehran, Iran
International congress of acarology انجمن کنه شناسی ایران, 2017-08-23 - 2017-08-25
بین‌المللی 34. نرگس نجفیحسن رحمانیسحر صائمیوالزر آندریاس
انتخاب مکان تخمریزی کنه شکارگر غیر بومی Amblyseius swirskiiو کنه بومیTyphlodromus bagdasarjani تحت استرس دمایی
Oviposition site selection of the exotic predator Amblyseius swirskii and native predator Typhlodromus bagdasarjani (Acari: Phytoseiidae) under heat stress
International congress of acarology انجمن کنه شناسی ایران, 2017-08-23 - 2017-08-25
بین‌المللی 33. حسن رحمانینرگس نجفیسمیرا شفیعی
برهمکنش درون گونه ای بین دو کنه شکارگر فیتوزیید (Amblyseius swirskii and Typhlodromus bagdasarjani) در دمای بالا: ترجیح تغذیه و انتخاب مکان تخمریزی
Intraguild interaction between two phytoseiid species (Amblyseius swirskii and Typhlodromus bagdasarjani) at high alternate temperature: predation preference and oviposition site selection
Combined Australian and New Zealand Entomological Societies Conference انجمن حشره شناسی استرالیا, Australia, 2016-11-23 - 2016-11-27
ملی معتبر 32. منصور جهانگیریحسن رحمانیرویا فرهادی
شکارگری درون رسته ای بین دو گونه کنه فیتوزئید Typhlodromus bagdasarjani و Amblyseius swirskiiدر حضور و عدم حضور کنه تارتن
Intraguild interaction between Amblyseius swirskii and Typhlodromus bagdasarjani in the presence and absence of two spotted spider mite
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 31. الهه صیدپیشهحسن رحمانیاورنگ کاوسی
ویژگی¬های زیستی و تغذیه¬ای کنه شکارگر بومی، Typhlodromus bagdasarjani (Acari: Phytoseiidae) تحت تاثیر دز¬های زیرکشنده آزادیراختین و اسپیرودیکلوفن
Biological and feeding attributes of the native predatory mite, Typhlodromus bagdasarjani (Acari: Phytoseiidae) under sublethal doses of Azadirachtin and Spirodiclofen
-- دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2016-02-02 - 2016-02-03
ملی معتبر 30. فاطمه افلاکی کمسریحسن رحمانیاورنگ کاوسی
اثرات آزادیراختین و اسپیرودیکلوفن روی برخی ویژگی های زیستی و شکارگری کنه Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae)
اثرات آزادیراختین و اسپیرودیکلوفن روی برخی ویژگی های زیستی و شکارگری کنه Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae)
-- دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2016-02-02 - 2016-02-03
ملی معتبر 29. نسرین اسدی کشکوئیهحسن رحمانیمرتضی موحدی فاضل
اثر تجربه تغذیه نابالغین بر مدت زمان دستیابی به شکار در کنه شکارگر Neoseiulus californicus
Effect of immature feeding experience on handling time of the predatory mite Neoseiulus californicus.
Iranian plant protection congress دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-23 - 2014-08-26
ملی معتبر 28. نسیم افشاریحسن رحمانیمرتضی موحدی فاضل
شکارگری درون و بین گونه ای کنه های شکارگر Amblyseius andersoni و Neoseiulus californicus
Intra- and interspecific predation in the predatory mites Amblyseius andersoni and Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae).
Iranian plant protection congress دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-23 - 2014-08-26
ملی معتبر 27. سحر صائمیحسن رحمانیاورنگ کاوسی
جدول زندگی دو جنسی و نرخ شکارگری کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis هنگام تغذیه از تخم کنه تارتن دولکه ای
Age-stage, two sex life table and predation rate of the Predatory mite Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) feeding on Tetranychus urticae (Acari Tetrannychidae) eggs
Iranian plant protection congress دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-23 - 2014-08-26
ملی معتبر 26. عاطفه بیگدلیحسن رحمانینعمتی علیرضا
گونه هایی از ده خانواده از کنه های خاکزی راسته میان استیگمایان زنجان
Some species of ten edaphic families of Mesostigmata (Acari) from Zanjan, Iran.
Iranian plant protection congress دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-23 - 2014-08-26
بین‌المللی 25. حسن رحمانیمناالسادات حسینیعلیرضا صبوریوالزر آندریاس
ترجیح شکارگری کنه Neoseiulus californicus بین لارو سن اول تریپس پیازو مراحل مختلف رشدی کنه تارتن
Predation preference of Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) between the first instar of Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) and different developmental stages of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
International congress of acarology دانشگاه کیوتو, Japan, 2014-07-14 - 2014-07-18
ملی معتبر 24. فرید برجیجلیلی پریساسمانه جعفریحسن رحمانی
اثر تغذیه از تخم شکارگر درون رسته ای در حمله وری کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis به کنه تارتن دولکه ای
Effect of feeding on intraguild predator on aggressiveness of Phytoseiulus persimilis against Tetranychus urticae
همایش ملی مدیریت کنترل آفات (ipmc) دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1392/11/01 - 1392/11/02
ملی معتبر 23. منیره رجبیحسن رحمانیمحمدعلی اکرمیجواد تاراسی
فون کنه های نهان استیگمای(Acari: Sarcoptiformes: Cryptostigmata) شهرستان زنجان
Oribatid mites (Acari: Sarcoptiformes: Cryptostigmata) fauna of Zanjan county
همایش ملی مدیریت کنترل آفات (ipmc) دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1392/11/01 - 1392/11/02
ملی معتبر 22. نرگس فخاریمحمد خانجانیحسن رحمانیجواد تاراسی
فون کنه¬های سه خانواده Caligonellidae، Camerobiidae و Raphignatidae (Trombidiformes: Raphignatoidea) در شهرستان زنجان
Fauna of Caligonellidae, Camerobiidae and Raphignatidae (Trombidiformes: Raphignatoidea) of Zanjan county, Iran
همایش ملی مدیریت کنترل آفات (ipmc) دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1392/11/01 - 1392/11/02
ملی معتبر 21. علی اکبر دانشمندیحسن رحمانیAndreas Walzerجلائیان مهدی
شکارگری درون¬رسته¬ای سه گونه از کنه¬های خانواده Phytoseiidae هنگام عدم حضور کنه تارتن دولکه¬ای
Intraguild predation among three phytoseiid species in the absence of Tetranychus urticae (Acari: Phytoseiidae, Tetranychidae)
همایش ملی مدیریت کنترل آفات (ipmc) دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1392/11/01 - 1392/11/02
بین‌المللی 20. نرگس فخاریحسن رحمانیمحمد خانجانیمعصومه خانجانی
-
Fauna of the family Stigmaeidae (Acari: Prostigmata) in Zanjan county, Iran
Annual Zoological Congress of Grigore Antipa Museum رومانی, Romania, 2013-11-20 - 2013-11-23
بین‌المللی 19. علی اکبر دانشمندیحسن رحمانیAndreas Walzerمهدی جلالیان
شکارگری درون رسته¬ای بین یک گونه غیر بومی و دو گونه شکارگر فیتوزیید بومی در حضور کنه تارتن دو لکه ای
Intraguild predation among one non-native and two native phytoseiid predators of Iran in the presence of Tetranychus urticae
کنگره بین المللی کنه شناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 1392/06/07 - 1392/06/11
بین‌المللی 18. صاحبه قاسمیعلی احدیتعلیمراد سرافرازحسن رحمانی
-
Fauna of Tetranychoidea (Acari: Prostigmata) and their predator mites (Acari: Mesostigmata, Phytoseiidae), and survey of infestation rate on trees and shrubs in parks of Tehran, Iran
Annual Zoological Congress of Grigore Antipa Museum رومانی, Romania, 2012-11-21 - 2012-11-23
ملی معتبر 17. محسن زارعحسن رحمانیفرید فرجیمحمدعلی اکرمی
فون کنه های بالا خانواده(Acari:mesostigmata) Ascoidea شهرستان زنجان و گزارش دو گونه جدید
Ascoidea (Acari:mesotigmata) of zanjan county of iran with record of two new species
Iranian plant protection congress دانشگاه شیراز, شیراز, 2012-08-25 - 2012-08-28
ملی معتبر 16. حسن رحمانیمناالسادات حسینی
یادگیری اجتماعی در کنه شکارگرNeoseiulus (Acari:phytoseiidae) Californicus و اثر آن در کاهش هزینه فعالیت های جستجو گری
Social learning in the nonclonial predatory mite neoseiulus californicus(acari: phytoseiidae) decreases cost of forgoing activities
Iranian plant protection congress دانشگاه شیراز, شیراز, 2012-08-25 - 2012-08-28
بین‌المللی 15. اورنگ کاوسیزهرا زارعیحسن رحمانیهادی مصلی نژاد
-
Population-level effects of two acaricides and their mixture on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
International Congress of Entomology کره جنوبی, Korea, Republic of, 2012-08-19 - 2012-08-24
بین‌المللی 14. محسن زارعحسن رحمانیفرید فرجیمحمدعلی اکرمی
-
Phytoseioidea (Acari: mesostigmata ) of Zanjan country of Iran with two new recoeds for Iranian mite fauna
Symposium of the European Association of Acarologists اتریش, Austria, 2012-07-09 - 2012-07-13
بین‌المللی 13. فرید برجیحسن رحمانیpeter schausberger
-
Repeatability of aggressiveness against herbivorous prey in the predatory mite neoseiulus californicus (Mesostigmata:phytoseiidae)
Symposium of the European Association of Acarologists اتریش, Austria, 2012-07-09 - 2012-07-13
بین‌المللی 12. فرید برجیحسن رحمانیوپیتر شوسبرگر
اثر گرسنگی بر حمله وری علیه کنه تارتن و هم گونه در کنه شکارگر Neoseiulus californicus (Acari:phytoseiidae(
Effect of starvation on aggressiveness against spider mites and....
کنگره بین المللی کنه شناسی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی , کرمان, 1390/10/02 - 1390/10/03
بین‌المللی 11. حسن رحمانیفرید برجی
طول دوره های زیستی و تخمریزی کنه(Acari:phytoseiidae) Thphlodromus bagdasarjani با تغذیه از کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae
Developmental and oviposition periods of typhlodromus bagdasarjani....
کنگره بین المللی کنه شناسی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی , کرمان, 1390/10/02 - 1390/10/03
بین‌المللی 10. مناالسادات حسینیحسن رحمانیعلیرضا صبوریجواد تاراسی
طول دوره های افتراقی و مرگ و میر مراحل فعال و استراحت نابالغ کنه تارتن دو لکه ایTetranychus urticae koch
Differential developmental time and mortality of immature mobile ......
کنگره بین المللی کنه شناسی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی , کرمان, 1390/10/02 - 1390/10/03
بین‌المللی 9. حسن رحمانیمحسن زارع
گزارش برخی از کنه های خاکزی راسته میان استیگمایان برای فون ایران و استان زنجان
Report of some edaphic mesostigmatic mites(Acari) from iran and zanjan province
کنگره بین المللی کنه شناسی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی , کرمان, 1390/10/02 - 1390/10/03
ملی معتبر 8. حسن رحمانیمرتضی موحدی فاضلطاهره علمشاهیمرضیه صفرالهی
اثرات پودر سیر Allium sativum روی شپشه آرد Tribolium Jacquelin du Val
-
همایش ملی مدیریت کنترل آفات (ipmc) دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1390/06/23 - 1390/06/24
ملی معتبر 7. حسن رحمانیE.A Ueckermannفرید برجی
اولین گزارش از خانواده ها، جنس ها و گونه های راسته Trombidiformes برای فون استان زنجان
-
همایش ملی مدیریت کنترل آفات (ipmc) دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1390/06/23 - 1390/06/24
ملی معتبر 6. مصطفی ملائیفرید برجیمجید اسکندرپورحسن رحمانی
تعیین درصد آلودگی به کنه واروا Varroa destructor و نوع پراکنش این کنه در زنبورستانهای مناطق مختلف شهرستان زنجان
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 5. زهرا زارعیاورنگ کاوسیحسن رحمانیهادی مصلی نژاد
اثرات کشندگی کنه کش های فن پایروکسی میت و پروپارژیت و سمیت توام آنها روی کنه تارتن دولکه ای
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 4. پگاه نظریحسن رحمانیاورنگ کاوسی
ویژگی های زیستی پروانه جوانه خوار زیتونPalpita unionalis(Lep.,Pyralidae) روی سه رقم زیتون
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
بین‌المللی 3. حسن رحمانیpeter schausbergerAndreas Walzers saussureD Hoffmanns penederu davaasambuus szinHasan RahmaniA Ambichl
چگونه یادگیری در مراحل ابتدایی رفتار جستجو گری کنه های شکارگر را تحت تاثیر قرار میدهد
how early learning affects the foraging behaviour of predatory mites
International congress of acarology ریسیف, Brazil, 2010-08-23 - 2010-08-27
بین‌المللی 2. حسن رحمانیمصطفی کریمیمرتضی موحدی فاضل
اثرات پودر سیر روی شپشه آرد
efficacy of garlic powder allium sativum L.against Tribolium confusum jacquelin du val
th european congress of entomology europa congress cevter, Hungary, 2010-08-22 - 2010-08-27
ملی معتبر 1. حسن رحمانیمصطفی کریمی
اثرات پودر تاج خروس Amaranthus retroflexus l روی شپشه آرد Tribolium confusum jacquelin du val
-
همایش ملی مدیریت کنترل آفات (ipmc) دانشگاه شهید باهنر , کرمان, 1389/04/08 - 1389/04/10