خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25576   بروزرسانی: 16-02-1398

Hasan Rahmani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, حشره شناسی کشاورزی- کنه شناسی , 1387-1383
عنوان رساله : كنه هايTetranychoidea و Phytoseiidae شمال غرب ايران و برخی از ویژگی های زیستی Panonychus ulmi و Neoseiulus californicus
زمینه رساله : کنه شناسی (سیستماتیک و اکولوژی)
استاد راهنما : دکتر کریم کمالی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, حشره شناسی کشاورزی , 1383-1381
عنوان پایان نامه : کنه های مرتبط با کندوهای زنبور عسل و بررسی ویژگی های مورفومتریک کنه واروا
زمینه پایان نامه : کنه های زنبور عسل
استاد راهنما : دکتر کریم کمالی

کارشناسی : دانشگاه تهران , ایران, گیاهپزشکی , 1381-1377
عنوان پایان نامه : نرمتنان زیان آور محصولات کشاورزی
زمینه پایان نامه : نرمتنان
استاد راهنما : دکتر عزیز خرازی پاکدل