خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24786   بروزرسانی: 16-02-1398

Hasan Rahmani

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
20 زهرا زارعي اسفند  1390حشره شناسی کشاورزی سميت توام كنه كش هاي پروپارژيت و فن پايروكسي ميت روي كنه تارتن دولكه اي Tetranychus urticae   استاد مشاور
19 پگاه نظری اسفند  1390حشره شناسی کشاورزی جدول زندگي دو جنسي شب پره جوانه خوار زيتون روي ارقام زيتون در شرايط آزمايشگاهي   استاد راهنما
18 فريد برجي صومعه مهر  1391حشره شناسی کشاورزی بررسي تكرار پذيري رفتار حمله وري در كنه شكارگر Neoseiulus californicus   استاد راهنما
17 زارع محسن آذر  1391حشره شناسی کشاورزی فون كنه هاي بالاي خانواده هاي Ascoidea phytoseioidea در شهرستان زنجان   استاد راهنما
16 ثناگو محمدرضا دي  1391حشره شناسی کشاورزی اثرات حاد و مزمن كنه كش پروپارژيت روي كنه شكارگر( Neoseilus californicus McGregor( Acari: Phytoseidae   استاد مشاور
15 مناالسادات حسيني بهمن  1391حشره شناسی کشاورزی ترجيح ميزباني كنه شكارگر، Neoseiulus californicus بين لارو سن اول Thrips tabaci و مراحل مختلف سني كنه Tetranychus urticae    استاد راهنما
14 فائزه عسگری شهريور  1392حشره شناسی کشاورزی جدول زندگی دوجنسی کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Athias- Henriot) روی دو گونه کنه انباری Carpoglyphus lactis L و( Tyrophagus putrescentiae (Schrank    استاد مشاور
13 نرگس فخاری بهمن  1392حشره شناسی کشاورزی شناسايي کنه هاي بالاخانواده رافيگناتوئيده آ در شهرستان زنجان   استاد راهنما
12 منیره رجبی بهمن  1392حشره شناسی کشاورزی فون کنه های نهان استیگما (Acari: Sarcoptiformes) در شهرستان زنجان   استاد راهنما
11 علی اکبر دانشمندی اسفند  1392حشره شناسی کشاورزی اثرات شکارگری درون رسته ای سه گونه از کنه های شکارگر خانواده ی Phytoseiidae در شرایط آزمایشگاهی   استاد راهنما
10 سحر صائمی بهمن  1393حشره شناسی کشاورزی جدول زندگی دو جنسی کنه شکارگر Acari: Phytoseiidae) Phytoseiulus persimilis Athias- Henriot در زندگی جمعی    استاد راهنما
9 نسیم افشاری بهمن  1393حشره شناسی کشاورزی شکارگری درون و بین گونه ای کنه های شکارگر Amblyseius andersoniو Neoseiulus californicusدر شرایط آزمایشگاهی   استاد راهنما
8 نسرین اسدی بهمن  1393حشره شناسی کشاورزی اثر یادگیری در شکارگری درون رسته ای دو گونه کنه شکارگر فیتوزئید   استاد راهنما
7 عاطفه بیگدلی اسفند  1393حشره شناسی کشاورزی شناسایی فون كنه‌هاي خاکزی راسته میان استیگمایان شهرستان زنجان   استاد راهنما
6 فاطمه افلاکی بهمن  1394حشره شناسی کشاورزی اثرات آزادیراختین و اسپیرودیکلوفن روی برخی ویژگی های زیستی و تولیدمثلی کنه شکارگر Neoseiulus californicus و کنه تارتن دولکه ای   استاد راهنما
5 الهه صیدپیشه بهمن  1394حشره شناسی کشاورزی اثرات آزادیراختین و اسپیرودیکلوفن روی برخی پارامتر های زیستی و تولیدمثلی کنه شکارگر Typhlodromus bagdasarjani و کنه تارتن دولکه ای   استاد راهنما
4 منصور جهانگیری شهريور  1395حشره شناسی کشاورزی شکارگری درون رسته ای بین دو گونه کنه شکارگر Typhlodromus bagdasarjaniو Amblyseius swiriskii در شرایط آزمایشگاهی   استاد راهنما
3 مهری ظفری آذر  1396حشره شناسی کشاورزی فون کنه های پیش استیگمای خاکزی و مرتبط با حشرات در شهرستان ری   استاد راهنما
2 نرگس نجفی آذر  1396حشره شناسی کشاورزی اثر دماهای متناوب بر انتخاب محل تخمریزی و رشد جمعیت دو گونه کنه شکارگر swirskii Amblyseius و bagdasarjani Typhlodromus در حضور شکارگران درون رسته ای در شرایط آزمایشگاهی   استاد راهنما
1 سمیرا شفیعی بهمن  1396حشره شناسی کشاورزی اثر دماهای متناوب بر شکارگری درون رسته ای بین دو گونه bagdasarjani Typhlodromus و Amblyseius swirskii   استاد راهنما