خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36807   بروزرسانی: 26-11-1398

Vahid Rashtchi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  سعید شریفیان مقیمی مقدموحید رشتچیعلی آذرپیوند
Parallel Chaos-based image encryption algorithm: High-Level Synthesis and FPGA implementation
پیاده سازی الگوریتم رمزنگاری موازی بر پایه آشوب بر روی FPGA با ابزار سنتز سطح بالا
JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Issue oi.org/10.1007/s11227-023-0578 (2024-01-10PP. 1-29 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
28.  وحید رشتچیسیدحمیدرضا موسوی
Strengthing of Encryption Algorithms in FPGA by using of FPGA
مقاومسازی الگوریتمهای رمزنگاری در داخل FPGAبه کمک PLL
مهندسی برق دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 88 (1398/05/15صفحات 601-612 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  محسن نورآذروحید رشتچیعلی آذرپیوندفرشاد مریخ بیات
Code Acceleration Using Memristor-Based Approximate Matrix Multiplier: Application to Convolutional Neural Networks
شتاب دهنده مبتنی بر ممریستور برای ضرب ماتریس و کاربرد شبکه های عصبی کانولوشنی
IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS Issue 26 (2018-12-30PP. 2684-2695 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  رضا اقمشهوحید رشتچیابراهیم رحیم پور
Gray Box Modeling of Power Transformer Windings Based on Design Geometry and Particle Swarm Optimization Algorithm
مدل سازی جعبه خاکستری سیم پیچ ترانسفورماتور با استفاده از ابعاد فیزیکی و با الگوریتم مهاجرت پرندگان
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY Issue 33 (2018-10-15PP. 2384-2393 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  محسن نورآذروحید رشتچیفرشاد مریخ بیاتعلی آذرپیوند
Towards memristor-based approximate accelerator: application to complex-valued FIR filter bank
شتاب دهنده بر پایه ممریستور در محاسبات تقریبی برای کاربرد فیلترهای FIR
ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING Issue 96 (2018-09-15PP.  577-588 
  علمی-پژوهشی
Scopus
24.  احمد ملکیوحید رشتچیجلیل مظلوم
Design and Simulation of an Infinite Impulse Response (IIR) Filter with Memristor
طراحی و شبیه سازی فیلتر پاسخ ضربه محدود با استفاده از ممریستور
دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی --majlesi Journal of Electrical Engineering Issue 12 (2018-09-01PP. 23-34 
  علمی-پژوهشی
Scopus
23.  وحید رشتچیسیدحمیدرضا موسوی
Strengthened of AES Encryption Algorithms within New Logic Topology
مقاوم سازی الگوریتم رمز نگاری AES با استفاده از تکنولوژی جدید مدارات لاجیکی
دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی --majlesi Journal of Electrical Engineering Issue 12 (2018-03-02PP. 87-94 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  محسن نورآذروحید رشتچیعلی آذرپیوندفرشاد مریخ بیات
Memristor-based approximate matrix multiplier
ضرب کننده ماتریسی تقریبی بر پایه ممریستور
ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING Issue 93 (2017-11-01PP. 363-373 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  رضا اقمشهوحید رشتچیابراهیم رحیم پور
Gray Box Modeling of Power Transformer Windings for Transient Studies
مدل سازی جعبه خاکستری سیم پیچ ترانسفورماتور برای حالت گذرا
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY Issue 32 (2017-10-15PP. 2350-2359 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  وحید رشتچیمحسن نورآذر
FPGA Implementation of a Real-TimeWeak Signal Detector Using a Duffing Oscillator
پیاده سازی تشخیص به هنگام سیگنالهای ضعیف با اسیلاتور های آشوبناک با استفاده از FPGA
CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING Issue 34 (2015-10-15PP. 3101-3119 
  علمی-پژوهشی
None ISI
19.  وحید رشتچیاشکان پیروز
Application of Imperialist Competitive Algorithm for Optimal Location and Sizing of Static Compensator Considering Voltage Profile
جایابی و تعیین مقدار بهینه SC برای بهبود پروفایل ولتاژ با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
Universal Journal of Electrical and Electronic Engineering Issue 3 (2015-03-01PP. 39-48 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  وحید رشتچیمحسن نورآذر
A MULTIPROCESSOR Nios II IMPLEMENTATION OF DUFFING OSCILLATOR ARRAY FOR WEAK SIGNAL DETECTION
پیاده سازی آرایه ای از نوسان سازهای آشوبناک برای تشخیص سیگنالهای ضعیف با استفاده از Nios II
JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS Issue 24 (2014-04-08PP. 1450054-1-1450054-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  وحید رشتچیمحسن نورآذر
DETECTING THE STATE OF THE DUFFING OSCILLATOR BY PHASE SPACE TRAJECTORY AUTOCORRELATION
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS Issue 23 (2013-04-15PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
None ISI
16.  وحید رشتچیمحسن دارابیان
A New BFA-Based Approach for Optimal Sitting and Sizing of Distributed Generation in Distribution System
-
International Journal of Automation and Control Engineering Issue 1 (2012-11-15PP. 9-18 
  علمی-پژوهشی
None ISI
15.  وحید رشتچیمحسن نورآذررضا اقمشه
Fault Diagnosis of Broken Bars in Squirrel-Cage Induction Motors Using Duffing Oscillators
-
International Review of Electrical Engineering Issue 7 (2012-06-15PP. 4457-4468 
  علمی-پژوهشی
None ISI
14.  وحید رشتچیسید حمید رفیعی
Optimal Reactive Power Dispatch Using Imperialist Competitive Algorithm (ICA)
-
International Review of Modeling and Simulations Issue 5 (2012-06-03PP. 1313-1321 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  وحید رشتچیابراهیم رحیم پورحمید شهروزی
Model reduction of transformer detailed R-C-L-M model using the imperialist competitive algorithm
-
IET Electric Power Applications Issue 6 (2012-04-15PP. 233-242 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  ابراهیم رحیم پوروحید رشتچیحمید شهروزی
Applying artificial optimization methods for transformer model reduction of lumped parameter models
استفاده از الگوریتم بهینه سازی هوشمند برای شناسایی پارامترهای مدل گسترده ترانسفورماتور
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH Issue 84 (2012-03-15PP. 100-108 
  علمی-پژوهشی
None ISI
11.  وحید رشتچیمحسن نورآذر
A study on duffing oscillator s ability on detecting disappearance of the detected weak signal
تشخیص حالت اسیلاتورهای Duffing با استفاده از روش همبستگی حالت
International Review of Modeling and Simulations Issue 4 (2011-12-15PP. 3395-3401 
  علمی-پژوهشی
None ISI
10.  وحید رشتچیابراهیم رحیم پور
Detection and Localization of Turn-to-turn Short Fault in Power Transformers by Analyzing of Transfer Function using an Artificial Neural Network
شناسایی و تعیین موقعیت خطای دور به دور ترانسفورماتورهای قدرت به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی و آنالیز تابع تبدیل
International Review of Modeling and Simulations Issue 4 (2011-10-15PP. 2153-2163 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  وحید رشتچیابراهیم رحیم پورسعید فضلی
Genetic Algorithm Application to Detect Broken Rotor Bar in Three Phase Squirrel Cage Induction Motors
استفاده از الگوریتم ژنتیک برای شناسایی خطای میله شکسته در موتور القایی سه فاز
International Review of Electrical Engineering Issue 6 (2011-10-01PP. 2286-2292 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  وحید رشتچیرضا اقمشهمنصور اوجاقی
Application of Duffing Oscillators to Dynamic Eccentricity Fault Detection in Squirrel Cage Induction Motors
شناسایی خطای ناهم محوری دینامیک در موتورهای القایی قفس سنجابی با استفاده از نوسان ساز Duffing
International Review of Electrical Engineering Issue 6 (2011-06-01PP. 1196-1203 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  وحید رشتچیابراهیم رحیم پورجابر میرزائی
Using Particle Swarm Optimization Algorithm for Transformer Transient Study
استفاده از الگوریتم بهنه سازی اجتماع ذرات برای مطالعه حالت گذاری ترانسفورمر
International Review of Electrical Engineering Issue 6 (2011-06-01)  
  علمی-پژوهشی
None ISI
6.  ابراهیم رحیم پوروحید رشتچیحمید شهروزی
Identifikation von modellparametern der leistungstransformatoren
شناسایی پارامترهای مدل ترانسفورماتور
Dossier transfomatoren Issue 84 (2011-04-15PP. 44-47 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  وحید رشتچیامیر صفائیامیر عبدالله
High Precision and Auto Tune Class D Amplifier for Piezoelectric Transducers
تقویت کننده کلاس D دقت بالا و تنظیم اتوماتیک برای مبدل های پیزوالکتریک
International Review of Electrical Engineering Issue 6 (2011-04-01PP. 580-586 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  وحید رشتچیابراهیم رحیم پورهادی فتوح ابادی
Parameter Identification of Transformer Detailed Model Based on Chaos Optimisation Algorithm
شناسایی پارامترهای مدل مشروح ترانسفورمر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی آشوب
IET Electric Power Applications Issue 5 (2011-01-31PP. 238-246 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  وحید رشتچیامیر باقریآرش شعبانیسعید فضلی
A novel PSO-based technique for optimal design of protective current transformers
-
COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING Issue 30 (2011-01-15PP. 505-518 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  وحید رشتچیمیثم مهدویعلی کیمیاقلمابراهیم رحیم پور
Using Advanced PSO Algorithm for Parameter Identification of Transformer Detailed Model
-
International Journal of Applied Science, Engineering and Technology Issue 2 (2008-05-01PP. 30-35 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  ابراهیم رحیم پوروحید رشتچیاسمعیل مشهدی رضاپور
-
تنظیم پارامترهای ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران شماره 41-5 (1386/06/15صفحات 615-622 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 33. سعید شریفیان مقیمی مقدموحید رشتچیعلی آذرپیوند
پیاده سازی سخت افزاری کدینگ تصویر با استفاده ا ز سنتز سطح بالا
Hardware Implementation of a Chaos Based Image Encryption Using High-Level Synthesis
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) انجمن مهندسی برق ایران, تهران, 2021-05-18 - 2021-05-23
بین‌المللی 32. ابراهیم رحیم پوروحید رشتچیرضا اقمشه
شناسایی پارامترهای جعبه خاکستری ترانسفورماتور
Parameters Estimation of Transformers Gray Box Model
International Conference on MODERN ELECTRICAL AND ENERGY SYSTEMS IEEE, Ukraine, 2017-11-15 - 2017-11-17
بین‌المللی 31. وحید رشتچیمحمد همتی
روش ترکیبی محاسباتی و بر پایه الگوریتم مهاجرت پرندگان برای کالیبراسیون دوربین با در نظر گرفتن اثر اعوجاج
Combined Numerical And PSO-based Camera Calibration Focusing On Lens Distortion
International Conference on Advances in Computing, Electronics and Communication-ACEC- Institute of Research Engineers and Doctors, Switzerland, 2015-10-10 - 2015-10-11
بین‌المللی 30. وحید رشتچیحامد بیژنی
کاهش تلفات موتور القایی کنترل برداری با استفاده از الگوریتم مهاجرت پرندگان
Using of Particle Swarm Optimization for Loss Minimization of Vector-Controlled Induction Motors
international conference on electrical engineering and computer sciences Regal Airport Hotel, Hong Kong, 2014-12-29 - 2014-12-31
بین‌المللی 29. وحید رشتچیامیر قاسمیان صاحبی
بیهنه سازی راندمان موتورهای القایی تحریک شده با اینورتر با استفاده از الگوریتم مهاجرت پرندگان اصلاح شده
Efficiency Optimization of Induction Motor Drive using Modified Particle Swarm Optimization
PSRC(Planetary Scientific Research Center) آفریقای جنوبی, South Africa, 2013-11-27 - 2013-11-28
بین‌المللی 28. وحید رشتچیسیدعلی چاوشی
استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی پارامترهای وزنی تئوری توسعه در شناسایی حالت جزیره ای سیستمهای فتو ولتائیک
Using Genetic Algorithm to Optimize the Weighting Parameters of Extension Theory for Islanding Detection in Photovoltaic Systems
PSRC(Planetary Scientific Research Center) آفریقای جنوبی, South Africa, 2013-11-27 - 2013-11-28
بین‌المللی 27. سعید پاشائی چوبقلورضا نوروزیانوحید رشتچی
پخش ‌بار احتمالی بر اساس کانولوشن گسسته زمانی با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت منابع تولید پراکنده و بارها‌‌ در شبکه‌های توزیع شعاعی
-
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2013-11-02 - 2013-11-04
بین‌المللی 26. وحید رشتچیمحسن دارابیانسعید مولائی
-
A robust technique for Optimal Placement of Distribution Generation
International Conference on Advances in Computer and Electrical Engineering فیلیپین, Philippines, 2012-11-17 - 2012-11-18
بین‌المللی 25. وحید رشتچیسعید پاشائی چوبقلو
-
Network Reconfiguration in Distribution Power System with Distributed Generators for Power Loss Minimization
International Conference on Advances in Computer and Electrical Engineering فیلیپین, Philippines, 2012-11-17 - 2012-11-18
بین‌المللی 24. وحید رشتچی
-
Optimum Design and Analysis of a Hybrid Energy System Using Chaos Optimization Algorithm
International Conference on Advances in Computer and Electrical Engineering فیلیپین, Philippines, 2012-11-17 - 2012-11-18
بین‌المللی 23. وحید رشتچیمیثم حاتمیمهدی صبوری
-
Chaotic shuffled frog leaping optimization algorithm
Computer Science and Communication Devices هلند, Netherlands, 2012-06-07 - 2012-06-08
بین‌المللی 22. وحید رشتچیمجید کاظمیساسان بهشتی
-
Optimal design of measurement- type current transformer using shuffled frog leaping algorithm
International Conference on Computation & Communication Technologies اندونزی, Indonesia, 2011-12-13 - 2011-12-14
بین‌المللی 21. منصور اوجاقیجواد فیضوحید رشتچیمهدی صبوری
اثر اشباع مغناطیسی بر شاخص نوسان پاندولی در تشخیص عیب اتصال حلقه موتورهای القائی
Magnetic Saturation Impact in Pendulous Oscillation as an Index of Stator Interturn Fault in Induction Motors
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2011-10-31 - 2011-11-02
بین‌المللی 20. وحید رشتچیابراهیم رحیم پورحمید شهروزی
-
Application of Adaptive Step Length Bacterial Foraging Algorithm for Parameter Identification of Transformer Detailed Model
International Symposium on High Voltage Engineering آلمان, Germany, 2011-08-22 - 2011-08-26
بین‌المللی 19. وحید رشتچیابراهیم رحیم پورحمید شهروزی
-
Trasformer Model Reduction of Lumped Parameters Models Using Imperialist Competitive Algorithm
International Symposium on High Voltage Engineering آلمان, Germany, 2011-08-22 - 2011-08-26
بین‌المللی 18. وحید رشتچیاحمد عاشوریامیر باقری
روش جدیدی مبتنی بر الگوریتم مهاجرت پرندگان باینری برای جایابی بهینه نشانگرهای خطا در شبکه های توزیع
A New BPSO Based Approach for Locating of Fault Indicators in Distribution Networks
EuroPES2011 Greece, 2011-06-22 - 2011-06-24
ملی معتبر 17. وحید رشتچیکاظم مظلومیعباس سرداری
جایابی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع برای بهبود قابلیت اطمینان به کمک الگوریتم قورباغه
Optimal DG placement to improve reliability using Shuffled Frog Leaping Algorithm
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه امیر کبیر, تهران, 2011-05-17 - 2011-05-19
بین‌المللی 16. وحید رشتچیپیمان فرهنگجواد قلی نژادریحان آبادی
هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با استفاده ازالگوریتمزنبور عسل
optimal coordination of overcurrent relays using honey bee algorithm
ICUMT هتل KORSTON, Russian Federation, 2010-10-18 - 2010-10-21
بین‌المللی 15. وحید رشتچیعلیرضا جمشیدی
بهبود الگوریتم کولونی مورچه با کاهش دامنه جستجو و تطبیقی نمودن تعداد گرهها
improvement of ant colony system by using of narrowing of search domain and adaptive number of search nodes
ICUMT هتل KORSTON, Russian Federation, 2010-10-18 - 2010-10-21
بین‌المللی 14. وحید رشتچیرضا اقمشه
روش جدیدی برای شناسایی خطای میله شکسته موتور القایی قفسه سنجابی بر اساس الگوریتمpso
a new method for identifying broken rotor bars in squirrel cage induction motorbased on particle swarm optmization method
International Conference on Computer and Electrical Engineering (ICCEE) اندونزی, Indonesia, 2010-07-14 - 2010-07-16
بین‌المللی 13. وحید رشتچی
الگوریتم بهینه سازی باکتری آداپتیو
Adaptive step length bacterial foraging alghorithm
IEEE International Conference on Intelligent computing and Intelligent Systems(ICIS) چین, China, 2009-11-20 - 2009-11-22
بین‌المللی 12.  A BehraveshM.M Ebadiوحید رشتچی
بهینه سازی سازه های فضایی با محدودیت های فازی توسط الگوریتم ژنتیک
Optimization of Space Structures with fuzzy Constraints Via Real Coded Genetic Algorithm (RCGA)
World Engineering Congress (WEC) لندن, a, 2009-07-01 - 2009-07-03
ملی معتبر 11. وحید رشتچیمرتضی دویران کشاورزی
تخمین دقیق پارامترهای خاک چند لایه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات pso
-
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه علم و صنعت ایران , تهران, 2009-05-12 - 2009-05-14
بین‌المللی 10. اژدر رحیم پوروحید رشتچیابراهیم رحیم پور
تحقیق و بررسی اتصال کوتاه حلقه به حلقه در سیم پیچهای فشار قوی واقعی به کمک روش تابع تبدیل
-
International Power System Conference(psc) دانشگاه علم و صنعت, تهران, 2009-05-12 - 2009-05-14
بین‌المللی 9. وحید رشتچیحسین کرداحمد روحانی
-
Application of GA and PSO in Optimal Design of a Hybrid Photovoltaic / Fuel Cell Energy System
International Power System Conference(psc) دانشگاه علم و صنعت, تهران, 2009-05-12 - 2009-05-14
بین‌المللی 8. وحید رشتچی
استفاده از الگوریتم بهینه سازی ذرات، برای شناسایی و تعیین میزان خطای دور به دور در موتور القائی
detection and magnitude determination of turn faults in induction motor by using of particle swaRM OPTIMIZATION ALGORITHM
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, ... (ECTI) تایلند, Thailand, 2009-05-06 - 2009-05-09
بین‌المللی 7. وحید رشتچیعباس لطفیسیدعمیدالدین موسوی
-
Identification of Kema Arc Model Parameters in High Voltage Circuit Braker by Using of Genetic Algorithm
IEEE International Conference on Power and Energy (PECon) Johor Baharu, Malaysia, 2008-12-01 - 2008-12-03
بین‌المللی 6. وحید رشتچیآرش شعبانیامیر باقری
-
Optimal Design of Measurment Type Current Transformer Using Genetic Algorithm
IEEE International Conference on Power and Energy (PECon) Johor Baharu, Malaysia, 2008-12-01 - 2008-12-03
بین‌المللی 5. وحید رشتچیامیر باقریآرش شعبانی
ارائه روشی جدید مبتنی بر الگوریتم (PSO ) برای طراحی بهینه ترانسفورماتورهای جریان نوع اندازه گیری
-
International Power System Conference(psc) شرکت متن, تهران, 2008-11-30 - 2008-12-02
بین‌المللی 4. وحید رشتچیجابر میرزائیعلی کیمیاقلمابراهیم رحیم پور
استفاده از روش بهینه سازی PSO بهبود یافته در شناسایی پارارمترهای مدل مشروح
-
International Power System Conference(psc) شرکت متن, تهران, 2008-11-30 - 2008-12-02
بین‌المللی 3. وحید رشتچیامیر باقریآرش شعبانی
-
Optimal Design of Measurment Type Current Transformer Using Particle Swarm Optimization
International Conference on Emerging Technologies (ICET)  Rawalpindi, a, 2008-10-18 - 2008-10-19
بین‌المللی 2. مهدی قیاسی ورزقانوحید رشتچیسید هادی حسینی
جایابی و تعیین مقدار بهینه فیلتر های پسیو با استفاده از الگوریتم ژنتیک
Optimum location and sizing of passive filters in distribution networks using genetic algorithm
International Conference on Emerging Technologies (ICET) Rawalpindi, Pakistan, 2008-10-18 - 2008-10-19
ملی معتبر 1. وحید رشتچی
شناسایی دقیق پارامترهای موتورالقا یی با استفاده از روش Particle Swarm Optimization PSO
-
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه تربیت مدرس , تهران, 2008-05-13 - 2008-05-15