خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37188   بروزرسانی: 26-11-1398

Vahid Rashtchi
وحید رشتچی
دانشیار

پست الکترونيکی
rashtchi@znu.ac.ir      vrashtchi@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rashtchi-vahid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2274

فکس
   +98 (0) 24 3228 1-3204

آدرس 
زنجان- کیلومتر 6 جاده تبریز- دانشگاه زنجان- دانشکده مهندسی- گروه برق- صندوق پستی 313