خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36756   بروزرسانی: 26-11-1398

Vahid Rashtchi

مدیریت

1- معاونت پژوهشي دانشكده مهندسي دانشگاه زنجان(1/12/ 1381  الی1/5/1382)

2- رياست دانشكده مهندسي دانشگاه زنجان( 1/5/1382 الی 1/5/1384)

3- معاونت پژوهشي دانشگاه زنجان(14/11/ 1386  الی14/11/1389)