خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17334   بروزرسانی: 20-03-1403

Farhang Razavi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
78.  مرتضی سلیمانی اقدمفرهنگ رضوی یاریجان علیا Haifeng Jia
TOR and SnRK1 signaling pathways manipulation for improving postharvest fruits and vegetables marketability
دستکاری مسیرهای سیگنالینگ TOR و SnRK1 برای بهبود بازارپسندی میوه و سبزیجات پس از برداشت
FOOD CHEMISTRY Issue 456 (2024-06-09PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
77.  الهام جعفر پورعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیاعباسعلی بهاری
Improvement of yield and phytochemical attributes of Madagascar periwinkle varieties by L- cysteine and melatonin foliar application
Improvement of yield and phytochemical attributes of Madagascar periwinkle varieties by L- cysteine and melatonin foliar application
Brazilian Journal of Botany Issue 2024 (2024-05-21PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
76.  رضا بهمنیفرهنگ رضوی یاریجان علیاسید نجم الدین مرتضویغلامرضا گوهریAntonio Juárez-Maldonado
Enhancing Postharvest Quality and Shelf Life of Strawberries through Advanced Coating Technologies: A Comprehensive Investigation of Chitosan and Glycine Betaine Nanoparticle Treatments
افزایش کیفیت پس از برداشت و ماندگاری توت فرنگی از طریق تکنولوژی های پیشرفته پوشش دهی: بررسی جامع تیمارهای نانوذرات کیتوزان و گلایسین بتائین
Plants-Basel شماره 13 (1403/01/29صفحات 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
75.  محمد علی نیکو گفتار صدقیولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیاعلی خدیوی
Fulvic acid foliar application: A novel approach enhancing antioxidant capacity and nutritional quality of pistachio (Pistacia vera L.)
محلول پاشی برگی فولویک اسید: روش جدید برای افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت تغذیه ای پسته (Pistacia vera L)
BMC PLANT BIOLOGY Issue 24 (2024-04-04PP. 1-10 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
74.  مهشید غفوریفرهنگ رضوی یاریجان علیامسعود ارغوانیابراهیم عابدی قشلاقی
Enhancing mineral uptake and antioxidant enzymes activity of kiwifruit via foliar application of brown macroalga extract
افزایش جذب مواد معدنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کیوی از طریق محلول پاشی عصاره جلبک قهوه ای
journal of horticulture and postharvest research Issue 7(1) (2024-02-18PP. 15-30 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
73.  محمد علی نیکو گفتار صدقیولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیاساناز مولاییعلی خدیوی
The effect of foliar application of Ascophyllum nodosum (L.) Le Jol. seaweed extract on biochemical traits related to abiotic stresses in pistachio (Pistacia vera L. cv. Kaleh- Ghoochi)
تاثیر محلول پاشی عصاره جلبک قهوه‌ای برصفات مرتبط به تنشهای غیر زنده در پسته رقم کله قوچی
BMC PLANT BIOLOGY Issue 23 (2023-12-11PP. 1-11 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
72.  فهیمه نصرولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیاغلامرضا گوهری
Effects of l-cysteine treatment on the quality and antioxidant properties of persimmon fruit during cold storage
تأثیر تیمار ال- سیستئین بر ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه خرمالو طی انبار سرد
پژوهش های میوه کاری شماره 8 (1402/07/01صفحات 1-14 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
71.  مهشید غفوریفرهنگ رضوی یاریجان علیامسعود ارغوانیابراهیم عابدی قشلاقی
Effect of Preharvest Application of NaHS on Increasing Storage Life and Maintaining Post-harvest Quality of Kiwi Fruit (Actinidia deliciosa L. 'Hayward')
تأثیر محلول‌پاشی قبل‌از‌برداشت سولفید هیدروژن سدیم بر افزایش عمر انبارمانی و حفظ کیفیت پس از برداشت میوه کیوی رقم هایوارد
علوم باغبانی ایران شماره 54(1) (1402/01/03صفحات 85-104 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
70.  داود جوادی مجددولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیاابراهیم عابدی قشلاقی
The Effect of Different Pollen Grains on the Amounts of Some Biochemical and Nutrient Compounds in the Kernel of Hazelnut Cultivars (Corylus avellana)
اثر دانه‌های گرده مختلف بربرخی ترکیب‌های زیست‌شیمیائی و ترکیب عنصر‌های غذائی مغز ارقام فندق
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره 23(4) (1401/12/28صفحات 649-660 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
69.  مهشید غفوریفرهنگ رضوی یاریجان علیامسعود ارغوانیابراهیم عابدی قشلاقی
Improvement of Postharvest Traits of Kiwi Fruit (Actinidia deliciosa L. cv. Hayward) by Seaweed (Ascophyllum nodosum) Application
بهبود خصوصیات پس ازبرداشت میوه کیوی رقم ‘هایوارد’ با کاربرد قبل ازبرداشت جلبک قهوه ای (Ascophyllum nodosum)
علوم باغبانی شماره 36(4) (1401/11/11صفحات 885-901 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
68.  رقیه محمودی پلدشتفرهنگ رضوی یاریجان علیاولی ربیعیLIuis Palouغلامرضا گوهری
Postharvest chitosan-arginine nanoparticles application ameliorates chilling injury in plum fruit during cold storage by enhancing ROS scavenging system activity
نقش کاربرد پس از برداشت نانوذرات کیتوزان-آرژنین در کاهش آسیب سرمازدگی در میوه آلو با افزایش فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی در طول انبار سرد
BMC PLANT BIOLOGY Issue 22 (2022-12-02PP. 1-17 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
67.  سعید رضاییمحمد اسماعیل امیریعباسعلی بهاریفرهنگ رضوی یاریجان علیامرتضی سلیمانی اقدمحسین بیرامی
Effect of foliar iron application on anthocyanin genes expression during of developmental stages in strawberry fruit
تاثیر محلول­پاشی آهن بر الگوی بیان­ ژن­های تولید کننده آنتوسیانین میوه توت‌فرنگی طی مراحل نموی
پژوهش های گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) انجمن زیست شناسی ایران شماره 35(4) (1401/08/10صفحات 745-762 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
66.  مهشید غفوریفرهنگ رضوی یاریجان علیامسعود ارغوانیابراهیم عابدی قشلاقی
Delaying postharvest senescence and improving antioxidant capacity of kiwifruits cv. Hayward by preharvest selenium application
تأخیر در پیری پس از برداشت و بهبود ظرفیت آنتی اکسیدانی کیوی رقم هایوارد با کاربرد قبل از برداشت سلنیوم
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Issue 46 (2022-10-03PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
65.  Sajid AliMuhammad Atif UllahAamir NawazSafina NazAnis Ali Shahغلامرضا گوهریفرهنگ رضوی یاریجان علیاGhulam KhaliqKashif Razzaq
Carboxymethyl cellulose coating regulates cell wall polysaccharides disassembly and delays ripening of harvested banana fruit
نقش پوشش کربوکسی متیل سلولز در تنظیم تجزیه پلی ساکاریدهای دیواره سلولی و ایجاد تاخیر در رسیدن میوه موز برداشت شده
POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY Issue 191 (2022-09-15PP. 1-16 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
64.  سهیلا احمدخانیعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیاعزیزالله خیری
The effect of postharvest phenylalanine treatment on physicochemical attributes of cornelian cherry fruits during cold storage
تاثیر تیمار پس از برداشت فنیل آلانین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه زغال اخته طی انبارمانی سرد
علوم باغبانی ایران شماره 2 (1401/06/15صفحات 295-308 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
63.  فهیمه نصرفرهنگ رضوی یاریجان علیاولی ربیعیغلامرضا گوهریSajid Ali Christophe Hano
Attenuation of Chilling Injury and Improving Antioxidant Capacity of Persimmon Fruit by Arginine Application
کاهش سرمازدگی و بهبود ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه خرمالو توسط کاربرد آرژنین
Foods Issue 11(16) (2022-08-11PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
62.  رضا بهمنیفرهنگ رضوی یاریجان علیاسید نجم الدین مرتضویغلامرضا گوهریAntonio Juárez-Maldonado
Evaluation of Proline-Coated Chitosan Nanoparticles on Decay Control and Quality Preservation of Strawberry Fruit (cv. Camarosa) during Cold Storage
ارزیابی نقش نانو ذرات پرولین پوشش داده شده با کیتوزان در کنترل پوسیدگی و حفظ کیفیت میوه توت فرنگی (CV. کاماروسا) در طول انبار سرد
Horticulturae شماره 8(7) (1401/04/26صفحات 1-17 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
61.  فهیمه نصرولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیاغلامرضا گوهری
Impact of Postharvest Application of Ascorbic Acid on Storage Life and Quality Attributes of Persimmon Fruit (Diospyros kaki Thunb)
تأثیر کاربرد پس از برداشت اسید آسکوربیک بر عمر انبارمانی و کیفیت میوهی خرمالو ( Diospyros kaki Thunb).
علوم باغبانی شماره 36(1) (1401/03/29صفحات 241-257 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  داود جوادی مجددولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیاابراهیم عابدی قشلاقی
Investigation of flower phenology, xenia and metaxenia in some of commercial hazelnut cultivars
بررسی فنولوژی گل، ردگذاری و فراردگذاری در برخی از ارقام تجاری فندق
پژوهش های تولید گیاهی شماره 29 (1401/03/16صفحات 155-171 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
59.  رقیه محمودی پلدشتفرهنگ رضوی یاریجان علیاولی ربیعیغلامرضا گوهریLIuis Palou
Application of Glycine betaine coated chitosan nanoparticles alleviate chilling injury and maintain quality of plum (Prunus domestica L.) fruit
نقش کاربرد گلایسین بتائین پوشش داده شده با چیتوزان در کاهش سرمازدگی و حفظ کیفیت میوه آلو
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES Issue 207 (2022-03-29PP. 965-977 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
58.  مهدی اینانلوی چرخلوفرهنگ رضوی یاریجان علیاابراهیم عابدی قشلاقیاصغر عبادی
Effects of foliar sprays of urea, boric acid and zinc sulfate on quality and some mineral nutrients concentration in golden kiwifruit (Actinidia chinensis L.)
تأثیر محلولپاشی برگی اوره، سولفات روی و اسید بوریک بر کیفیت و غلظت آن عناصر در میوه کیوی فروت طالیی
تغذیه گیاهان باغی- دانشگاه شاهد شماره 4(2) (1400/12/16صفحات 145-164 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
57.  سهیلا احمدخانیعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیاعزیزالله خیری
Impact of Postharvest Application of Hydrogen Sulfide on Physicochemical Attributes of Cornus mas Fruits during Cold Storage
تاثیر تیمار پس از برداشت سولفید هیدروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه زغال اخته در طی انبارمانی سرد
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره 4 (1400/11/22صفحات 425-436 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
56.  ساناز مولاییولی ربیعیعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Effect of Aloe vera gel on chilling injury, decay and nutritional quality of pomegranate (Punica granatum L.) fruit during cold storage
تأثیر ژل آلوئهورا برکاهش سرمازدگی، پوسیدگی و حفظ ویژگیهای کیفی میوه انار ( .Punica granatum L) طی دوره انبارمانی
علوم باغبانی ایران شماره 52-3 (1400/09/30صفحات 565-580 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
55.  غلامرضا گوهریساناز مولاییعزیزالله خیریمهشید غفوریفرهنگ رضوی یاریجان علیاJosé M LorenzoAntonio Juárez-Maldonado
Exogenous Application of Proline and L-Cysteine Alleviates Internal Browning and Maintains Eating Quality of Cold Stored Flat ‘Maleki’ Peach Fruits
تاثیر کاربرد خارجی پرولین و ال سیستئین بر کاهش قهوه ای شدن داخلی و حفظ کیفیت خوراکی هلو انجری مالکی در انبار سرد
Horticulturae شماره 7 (1400/08/14صفحات 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
54.  مرتضی سلیمانی اقدمفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Octapeptide NOP-1 treatment delays yellowing in broccoli floret during low temperature storage
تاثیر تیمار با اکتاپپتید NO-1 در به تاخیر انداختن پیری گلچه های کلم بروکلی در طول انبار سرد
POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY Issue 180 (2021-10-15PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
53.  طاهر برزگر ساربانقلیرضا نجفیفرهنگ رضوی یاریجان علیازهرا قهرمانی
Hydrogen sulfide and phenylalanine alleviate chilling injury in eggplant fruits during cold storage by enhancing antioxidant activities and membrane stability
کاهش آسیب سرمازدگی میوه های بادنجان در انبار سرد توسط سولفید هیدروژن و فنیل آلانین با افزایش فعالیت های آنتی اکسیدانی و پایداری غشاء
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Issue 45 (2021-09-21PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
Scopus
52.  هاجر پارساعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Effect of various nitrogen sources on yield, antioxidant activity and active substances of Crocus sativus L
اثر منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد، فعالیت آنتی اکسیدانی و مواد موثره زعفران Crocus sativus L
Acta Horticulturae Issue 1315 (2021-08-30PP. 537-542 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
51.  زهره نیازیفرهنگ رضوی یاریجان علیااورنگ خادمیمرتضی سلیمانی اقدم
Exogenous application of hydrogen sulfide and γ-aminobutyric acid alleviates chilling injury and preserves quality of persimmon fruit (Diospyros kaki, cv. Karaj) during cold storage
کاهش سرمازدگی و حفظ کیفیت میوه خرمالو رقم کرج با کاربرد خارجی سولفید هیدروژن و گاما امینوبوتیریک اسید در طی انبار سرد
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 285 (2021-07-27PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
50.  فهیمه نصرMirian Pateiroولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیاSteven Formaneckغلامرضا گوهریJosé M Lorenzo
Chitosan-Phenylalanine Nanoparticles (Cs-Phe Nps) Extend the Postharvest Life of Persimmon (Diospyros kaki) Fruits under Chilling Stress
نقش نانو ذرات چیتوزان-فنیل الانین در افزایش عمر پس از برداشت خرمالو تحت استرس سرمایی
Coatings Issue 11(7) (2021-07-07PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
49.  فرشاد کاکاوندولی ربیعیزارع نهندی فریبرزفرهنگ رضوی یاریجان علیافاطمه زاهدزاده
Effect of hot water treatment on quality and antioxidant properties of cornelian cherry (Cornus mas L.) during cold storage
تأثیر تیمار آب گرم بر کیفیت و خواص آنتی اکسیدانی میوه زغال اخته ( Cornus mas L ) طی انبارمانی سرد
علوم باغبانی ایران شماره 52 (1400/04/01صفحات 243-255 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
48.  عباسعلی جنتی زادهرقیه امینیان دهکردیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Effect of exogenous melatonin treatment on Aspergillus decay, aflatoxin B1 accumulation and nutritional quality of fresh “Akbari” pistachio fruit
تاثیر کاربرد بیرونی ملاتونین بر پوسیدگی آسپاراژیلوسی، تجمع افلاتوکسین B1 و کیفیت تغذیه ای میوه تازه پسته رقم اکبری
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Issue 5 (2021-04-05PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
47.  رضا نجفیطاهر برزگر ساربانقلیفرهنگ رضوی یاریجان علیازهرا قهرمانی
Effect of Postharvest Treatments of Phenylalanine and Hydrogen Sulfide on Maintaining Quality and Enhancing Shelf life of Eggplant (Solanum melongena L.)
اثر تیمارهای پس از برداشت فنیل‌آلانین و سولفید هیدروژن بر حفظ کیفیت و افزایش عمر انبارمانی میوه بادنجان (Solanum melongena L.)
علوم باغبانی شماره 34(4) (1399/12/10صفحات 705-717 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  سعید رضاییمحمد اسماعیل امیریعباسعلی بهاریفرهنگ رضوی یاریجان علیامرتضی سلیمانی اقدم
and content chlorophyll on nutrition leaf iron of Influence fruit strawberry of activities enzyme antioxidant some Camarosa. cv
اثز تغذیه برگی آهن بر میزان کلروفیل و فعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدانی میوه توت فرنگی رقم کاماروسا
تغذیه گیاهان باغی- دانشگاه شاهد شماره 3-2 (1399/12/01صفحات 1-16 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  اکبر انگوتیجعفر حاجی لوفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Determination of Chilling and Heat Requirements and Changes in Buds Weight in Several Cultivars of Sweet and Sour Cherry
تعیین نیاز سرمایی و گرمایی و تغییرات وزن جوانه های گل در چند رقم گیلاس و آلبالو
فنآوری تولیدات گیاهی شماره جلد 20 شماره 2 (1399/11/15صفحات 131-142 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  ساناز مولاییعلی سلیمانیولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Impact of chitosan in combination with potassium sorbate treatment on chilling injury and quality attributes of pomegranate fruit during cold storage
تاثیر تیمار ترکیبی چیتوزان و سوربات پتاسیم بر سرمازدگی و خواص کیفی میوه انار طی انبار سرد
JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY Issue 2 (2021-02-02PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  ساناز مولاییولی ربیعیعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Exogenous application of glycine betaine increases the chilling tolerance of pomegranate fruits cv. Malase Saveh during cold storage
افزایش مقاومت به سرما در میوه انار رقم ملس ساوه در طول انبار سرد با کاربرد بیرونی گلایسین بتائین
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Issue 2 (2021-01-22PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  ام البنین سوگوارولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیاغلامرضا گوهری
Phenylalanine Alleviates Postharvest Chilling Injury of Plum Fruit by Modulating Antioxidant System and Enhancing the Accumulation of Phenolic Compounds
فنیل آلانین با تعدیل سیستم آنتی اکسیدانی و افزایش تجمع ترکیبات فنولی ، صدمه سرمازدگی پس از برداشت میوه آلو را کاهش می دهد
FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Issue (4)58 (2020-12-21PP. 433-444 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  جواد پارسامحمد اسماعیل امیریجعفر حاجی لوفرهنگ رضوی یاریجان علیاحمید رهنمون
The effect of Aleo vera gel coating on physicochemical characteristics of fruits in two apricot cultivars during storage period
تأثیر پوشش ژل آلوئهورا بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی دو رقم زردآلو طی انبارمانی
پژوهش های صنایع غذایی(دانش کشاورزی سابق) دانشگاه تبریز شماره 30(3) (1399/09/30صفحات 203-219 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  ام البنین سوگوارفرهنگ رضوی یاریجان علیاولی ربیعیغلامرضا گوهری
Postharvest application of L‐cysteine to prevent enzymatic browning of “Stanley” plum fruit during cold storage
کاربرد پس از برداشت ال‐ سیستئین برای جلوگیری از قهوه ای شدن آنزیمی میوه آلو “استنلی” در طی انبار سرد
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Issue 44(10) (2020-10-02PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  محسن مرادیفرهنگ رضوی یاریجان علیاولی ربیعیمرتضی سلیمانی اقدملیلا صالحی
Effects of Gamma-aminobutyric Acid Treatment on Postharvest Chilling Injury on Tomato Fruit
تأثیر تیمار گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA ) بر سرمازدگی پس از برداشت میوه گوجه فرنگی
علوم باغبانی شماره 34-2 (1399/06/30صفحات 221-230 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
38.  شبنم یعقوبی فرولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیاداود جوادیاکبر حسنی
Investigation of phytochemical compounds and antioxidant capacity of 11 cultivars and genotypes of hazelnut fruit in Rudsar Eshkevarat region
بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی 11 رقم و ژنوتیپ میوه فندق در منطقه اشکورات رودسر
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 103-17 (1399/06/01صفحات 151-165 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
37.  محسن مظفریفرهنگ رضوی یاریجان علیاولی ربیعیعزیزالله خیریاکبر حسنی
Effect of Preharvest Sprays of Selenium on Qualitative and Biochemical Characteristics of Grapes the Fakhry Cultivar (Vitis vinifera cv Fakhri)
اثر محلول پاشی قبل از برداشت سلنیم بر ویژگی های کیفی و بیوشیمیایی انگور رقم فخری (Vitis vinifera cv. Fakhri)
علوم باغبانی شماره 34-1 (1399/03/27صفحات 61-74 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  سعید رضاییمحمد اسماعیل امیریعباسعلی بهاریفرهنگ رضوی یاریجان علیامرتضی سلیمانی اقدم
Impact of iron chelate on phenylalanine ammonia lyase enzyme activity and antioxidant properties of strawberry ‘kamarossa’ fruit during developmental stages
تاثیرکلات آهن بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و خواص آنتی اکسیدانی میوه
تغذیه گیاهان باغی- دانشگاه شاهد شماره 2-2 (1398/12/28صفحات 15-31 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  فاروق سرکارفرهنگ رضوی یاریجان علیامحمد اسماعیل امیریاکبر حسنی
Impacts of preharvest sprays of Fulvic Acid on qualitative and antioxidant properties of sour cherry cv. Gysy'
اثر محلولپاشی اسید فولویک بر ویژگیهای کیفی و آنتی اکسیدانی آلبالو رقم گیسی
تغذیه گیاهان باغی- دانشگاه شاهد شماره 2-2 (1398/12/28صفحات 91-105 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  مرتضی سلیمانی اقدمZisheng Luoرقیه امینیان دهکردیعباسعلی جنتی زادهBoukaga Farmaniمهدی یونسی حمزه خانلوعبداله احمدپورفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Exogenous ⊎-aminobutyric acid application attenuates Aspergillus decay,minimizes aflatoxin B1 accumulation, and maintains nutritional quality in fresh-in-hull pistachio kernel
تعدیل پوسیدگی آسپرژیلوس، تقلیل تجمع افلاتوکسین ب 1 و حفظ کیفیت تغذیه ای مغز پسته تازه با کاربرد خارجی گاما آمینو بوتیریک اسید
JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE Issue 100 (2020-03-02PP. 2130-2135 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
33.  اکبر انگوتیجعفر حاجی لوفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Investigating of Antioxidant Enzymes and Proline Changes During the Flowering Bud Dormancy in Several Cherry Cultivars
بررسی تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدانی و پرولین طی رکود جوانه گل در چند رقم گیلاس و آلبالو
علوم باغبانی شماره 33(4) (1398/12/01صفحات 623-637 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  فرح حسینیمحمد اسماعیل امیریفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Improvement of Anthocyanin and Antioxidant Properties of Strawberry (cv. Amaros) by Calcium Lactate and Potassium Sorbate Application
بهبود خواص آنتی اکسیدانی و آنتوسیانین میوه توت فرنگی رقم آروماس با استفاده از لاکتات کلسیم و سوربات پتاسیم
تولیدات گیاهی= شماره 42(4) (1398/11/30صفحات 455-468 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  ولی ربیعیرسول حیدرنژادفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Study of physicochemical and antioxidant properties of some apple cultivars in Zanjan region
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیائی و آنتی اکسیدانی برخی ارقام سیب در منطقه زنجان
علوم و صنایع غذایی ایران شماره شماره 92 ، دوره 16 (1398/07/01صفحات 51-62 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  فرهاد عزیزیفرهنگ رضوی یاریجان علیاولی ربیعیاکبر حسنی
Effects of pre-harvest calcium compounds foliar application on quality and antioxidant properties of pear cv “Dargazi”
تاثیر محلول پاشی قبل از برداشت ترکیبات کلسیمی بر کیفیت و خواص آنتی‌اکسیدانی میوه گلابی رقم درگزی
تغذیه گیاهان باغی- دانشگاه شاهد شماره 2-1 (1398/06/15صفحات 129-144 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  یاور شرفیمرتضی سلیمانی اقدمZisheng Luoعباسعلی جنتی زادهفرهنگ رضوی یاریجان علیاجواد رضاپور فردBoukaga Farmani
Melatonin treatment promotes endogenous melatonin accumulation and triggers GABA shunt pathway activity in tomato fruits during cold storage
ارتقاء تجمع ملاتونین داخلی و تحریک فعالیت مسیرگابا شانت در میوه گوجه فرنگی در طول انبار سرد
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 254 (2019-08-25PP. 222-227 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  حدیثه حقیولی ربیعیاحمد ارشادیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Effects of Late Season Foliar Application of Calcium Chloride on Cold hardiness in Grapevine (Vitis vinifera cv. Thompson seedless)
اثر محلول پاشی برگی آخر فصل کلرید کلسیم برمقاومت به سرما در انگور بیدانه سفید
Horticulture Journal شماره (3)88 (1398/05/01صفحات 347-353 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  مهسا فاتحطاهر برزگر ساربانقلیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
The Effect of Foliar Application of Ascorbic Acid and Calcium Lactate on Growth, Yield and Fruit Quality of Sweet Pepper
تأثیر محلول¬پاشی اسیدآسکوربیک و لاکتات کلسیم بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل دلمه¬ای
علوم باغبانی شماره جلد 33، شماره 1 (1398/03/29صفحات 79-87 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  اورنگ خادمیمیثم اشتریفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Effects of salicylic acid and ultrasound treatments on chilling injury control and quality preservation in banana fruit during cold storag
تاثیر اسیدسالسیلیک و فراصوت بر کنترل سرمازدگی و حفظ کیفیت میوه موز در طول انبار سرد
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 249 (2019-04-30PP. 334-339 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  مرتضی سلیمانی اقدمZisheng Luoعباسعلی جنتی زادهمرتضی شیخ اسدییاور شرفیBoukaga Farmaniجواد رضاپور فردفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Employing exogenous melatonin applying confers chilling tolerance in tomato fruits by upregulating ZAT2/6/12 giving rise to promoting endogenous polyamines, proline, and nitric oxide accumulation by triggering arginine pathway activity
استفاده از ملاتونین خارجی برای افزایش تحمل به سرما توسط تحریک بیان ژنهای ZAT2/6/12 و ارتقای تجمع پلی آمین، پرولین و نیتریک اکسید از توسط تحریک مسیر آرژنین
FOOD CHEMISTRY Issue 275 (2019-03-14PP. 549-556 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  مرتضی سلیمانی اقدمفرشاد کاکاوندولی ربیعیزارع نهندی فریبرزفرهنگ رضوی یاریجان علیا
γ-Aminobutyric acid and nitric oxide treatments preserve sensory and nutritional quality of cornelian cherry fruits during postharvest cold storage by delaying softening and enhancing phenols accumulation
تیمار نیتریک اکسید و گاما بوتریک اسید پس از برداشت طی انبار داری سرد با به تاخیر انداختن نرم شدن میوه و افزایش تجمع فنول کیفیت حسی و تغذیه ای زغال اخته را حفاظت میکند
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 246 (2019-02-27PP. 812-817 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  عباسعلی جنتی زادهمرتضی سلیمانی اقدمZisheng Luoفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Impact of Exogenous Melatonin Application on Chilling Injury in Tomato Fruits During Cold Storage
تأثیر کاربرد ملاتونین خارجی بر سرمازدگی در میوه گوجه فرنگی در طی انبار سرد
Food and Bioprocess Technology Issue 12 (2019-02-12PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  مرتضی سلیمانی اقدممحسن مرادیفرهنگ رضوی یاریجان علیاولی ربیعی
Exogenous phenylalanine application promotes chilling tolerance in tomato fruits during cold storage by ensuring supply of NADPH for activation of ROS scavenging systems
نقش کاربرد خارجی فنیل آلانین در ارتقاء تحمل به سرما در میوه های گوجه فرنگی با تضمین عرضه NADPH برای فعال شدن سیستم های آنتی اکسیدانی در طول انبارسرد
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 246 (2019-02-01PP. 818-825 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  ولی ربیعیفرشاد کاکاوندزارع نهندی فریبرزفرهنگ رضوی یاریجان علیامرتضی سلیمانی اقدم
Nitric oxide and γ-aminobutyric acid treatments delay senescence of cornelian cherry fruits during postharvest cold storage by enhancing antioxidant system activity
تیمار نیتریک اکسید و گاما- بوتیریک اسید پس از برداشت طی انبار سردبا افزایش فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی پیری میوه های زغال اخته را به تاخیر می اندازد
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 243 (2019-01-28PP. 268-273 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  ابراهیم عابدی قشلاقیولی ربیعیمالک قاسمیفرهنگ رضوی یاریجان علیافتاحی مقدم جواد
Biochemical changes in kiwifruit buds during dormancy under controlled and natural chilling
تغییرات بیوشیمیائی در جوانه های کیوی تحت سرمای کنترل شده و طبیعی در طی دوره درمانسی
Indian Journal of Horticulture Issue (4) 75 (2018-12-31PP. 597-604 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  محسن مظفریولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیاعزیزالله خیریاکبر حسنی
Impacts of preharvest sprays of fulvic acid on some quality and antioxidant properties of grapes the Fakhry Cultivar (Vitis vinifera cv Fakhri)
اثر محلول پاشی قبل از برداشت فولویک اسید بر برخی ویژگیهای کیفی و پاداکسندگی انگور رقم فخری ( Vitis vinifera cv Fakhri
علوم باغبانی ایران شماره 49(3) (1397/09/01صفحات 813-825 

18.  عزیزالله خیریرقیه باباخانی اصلمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Effects of Nitroxine and Thiobacillus biofertilizers on morphological and phytochemical properties of Mentha pipertita L.
بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita)
اکوفیزیولوژی گیاهی شماره 33 (1397/07/14صفحات 34-42 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  عزیزالله خیریهاجر پارسامحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Effect of bio-fertilizers and nitrogen on quantitative and qualitative characteristics of tepals in saffron (Crocus sativus L.)
اثر کودهای زیستی و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گلبرگ زعفران Crocus sativus L
زراعت و فناوری زعفران- دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن گیاهی دارویی ایران شماره 6 (1397/07/10صفحات 309-322 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  هاجر پارساعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
The effect of nitrogen-fixing biofertilizers and urea on quantitative and qualitative traits of saffron (Crocus sativus L.)
تاثیر کودهای بیولوژیک تثبیت کننده نیتروژن و اوره بر صفات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus)
پژوهش های زعفران شماره 6 (1397/07/01صفحات 141-153 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  طاهر برزگر ساربانقلیمهسا فاتحفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Enhancement of postharvest sensory quality and antioxidant capacity of sweet pepper fruits by foliar applying calcium lactate and ascorbic acid
بهبود کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه فلفل شیرین با محلول پاشی لاکتات کلسیم و اسید آسکوربیک
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 241 (2018-07-18PP. 293-303 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  ابراهیم عابدی قشلاقیولی ربیعیمالک قاسمیفرهنگ رضوی یاریجان علیافتاحی مقدم جواد
Assessment of chilling and heat requirements in some commercial cultivars and genotypes of kiwifruit in the west of Mazandaran
برآورد نیازهای سرمایی و گرمایی برخی ارقام و ژنوتیپ های تجاری کیوی در منطقه غرب مازندران
به زراعی کشاورزی شماره 20 (1397/03/28صفحات 85-100 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  مرتضی سلیمانی اقدمرقیه محمودی پلدشتفرهنگ رضوی یاریجان علیاولی ربیعیعلی سلیمانی
Hydrogen sulfide treatment confers chilling tolerance in hawthorn fruit during cold storage by triggering endogenous H2S accumulation, enhancing antioxidant enzymes activity and promoting phenols accumulation
تیمار سولفید هیدروژن با راه اندازی تجمع H2S درونی،افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و تشویق تجمع فنول ها مقاومت به سرما را به میوه سرخ ولیک در طی انبا سرد اعطاء میکند
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 238 (2018-05-03PP. 264-271 
  علمی-پژوهشی
Scopus
12.  فرهنگ رضوی یاریجان علیاجعفر حاجی لومرتضی سلیمانی اقدم
Salicylic acid treatment of peach trees maintains nutritional quality of fruits during cold storage
تاثیر تیمار درختان هلو با اسید سالیسیلیک بر حفظ کیفیت تغذیه ای میوه هلو در طول انبار سرد
Advances in Horticultural Science Issue جلد 32 شماره 1 (2018-04-09PP. 33-40 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  فهیمه نصرولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیااورنگ خادمی
Effect of calcium lactate in combination with hot water treatment on the nutritional quality of persimmon fruit during cold storage
تاثیر تیمار لاکتات کلسیم و آب گرم بر کیفیت تغذیه ای خرمالو در طول انبار سرد
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 233 (2018-02-03PP. 114-123 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  فرهنگ رضوی یاریجان علیارقیه محمودی پلدشتولی ربیعیمرتضی سلیمانی اقدمعلی سلیمانی
Glycine betaine treatment attenuates chilling injury and maintains nutritional quality of hawthorn fruit during storage at low temperature
کاهش سرمازدگی و حفظ کیفیت تغذیه ای زالزالک توسط تیمار گلایسین بتائین در طی انبار سرد
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 233 (2018-02-02PP. 188-194 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  حمید مالمیرعلی سلیمانیاعظم نیکزادوحید بیگدلوفرهنگ رضوی یاریجان علیاعلی عمارلو
Comparison of Salinity Stress Tolerance of Two Pear Cultivars under In Vitro Conditions
مقایسه تحمل به تنش شوری دو رقم گلابی ذر شرایط کشت درون شیشه ای
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره 1 (1396/10/15صفحات 47-56 
  علمی-پژوهشی
Scopus
8.  ابراهیم عابدی قشلاقیولی ربیعیمالک قاسمیفتاحی مقدم جوادفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Phenolic metabolism and antioxidant activity during endodormancy of Kiwifruit buds
متابولیسم فنول و فعالیت آنتی اکسیدانی جوانه های کیوی در طی "درمانسی"
Advances in Horticultural Science Issue جلد:31 شماره 4 (2017-12-30PP. 319-327 

7.  فرهنگ رضوی یاریجان علیاجعفر حاجی لوغلامرضا دهقانر حسنی
Effect of postharvest oxalic acid treatment on ethylene production, quality parameters, and antioxidant potential of peach fruit during cold storage
تاثیر تیمار پس از برداشت اگزالیک اسید بر تولید اتیلن، کیفیت و خواص انتی اکسیدانی هلو در طی انبار سرد
Iranian Journal of Plant Physiology - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه Issue 7 (2017-10-10PP. 2027-2036 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  ابراهیم عابدی قشلاقیولی ربیعیمالک قاسمیفتاحی مقدم جوادفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Study of Bud Differentiation in Hayward and Tomuri Cultivars of Kiwifruit
بررسی تمایزیابی جوانه ها در کیوی رقم های هایوارد و توموری
علوم باغبانی شماره جلد:31 شماره 2 (1396/06/30صفحات 412-424 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  فهیمه نصرولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیااورنگ خادمی
Effect of nano-silicate and polyethylene packaging on quality and storage life of persimmon (Diospyros kaki Thunb) fruit
تأثیر بسته بندی نانو سیلیکات و پلی اتیلن بر ویژگی های کیفی و ماندگاری میوۀ خرمالو
علوم باغبانی ایران شماره 48-1 (1396/03/02صفحات 203-217 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  فرهنگ رضوی یاریجان علیاجعفر حاجی لو
Enhancement of postharvest nutritional quality and antioxidant capacity of peach fruits by preharvest oxalic acid treatment
بهبود خواص کیفی و انتی اکسیدانی هلو توسط تیمار فبل از برداشت اسید اگزالیک
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 200 (2016-01-25PP. 95-101 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  مرتضی سلیمانی اقدمفرهنگ رضوی یاریجان علیافاطمه کرم نژاد
Maintaining the postharvest nutritional quality of peach fruits by γ-Aminobutyric acid
حفظ خواص پس از برداشت هلو توسط گاما امینو بوتیریک اسید
Iranian Journal of Plant Physiology - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه Issue 5(4) (2015-02-25PP. 1457-1463 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  فرهنگ رضوی یاریجان علیاجعفر حاجی لوغلامرضا دهقانر حسنیم تورچی
Enhancement of postharvest quality of peach fruit by salicylic acid treatment
بهبود خواص کیفی هلو توسط تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیک
International Journal of Biosciences Issue 4(1) (2014-01-01PP. 177-184 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  فرهنگ رضوی یاریجان علیاجعفر حاجی لوسیدجلال طباطبایی
Determination of Chilling and heat requirement of peach cultivars
تعیین نیاز سرمایی و گرمایی جوانه های گل در چند رقم هلو
علوم باغبانی شماره 26(1) (1391/03/15صفحات 17-24 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 41. مژده لطیفی کرارودیعزیزالله خیریفرهنگ رضوی یاریجان علیامحسن ثانی خانی
بررسی تاثیر کود دامی و فصل برداشت در افزایش برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی نعنا بوستانی (Mentha Spicata L.)
Investigating the effect of animal manure and harvest season on increasing some morphophysiological characteristics of the medicinal plant Mentha Spicata L.
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان, 1402/06/27 - 1402/06/30
ملی معتبر 40. فهیمه نصرولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیاغلامرضا گوهری
اثر تیمار پس‌ازبرداشت اسید اسکوربیک بر سطح پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی میوه خرمالو طی انبار سرد
Effect of ascorbic acid postharvest treatment on H2O2 level and antioxidant enzymes activity of persimmon fruit during cold storage
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان, 1402/06/27 - 1402/06/30
ملی معتبر 39. مهشید غفوریفرهنگ رضوی یاریجان علیامسعود ارغوانیابراهیم عابدی قشلاقی
تأثیر محلولپاشی سولفید هیدروژن سدیم (NaHS) بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی کیوی فروت رقم هایوارد
Effect of Pre-Harvest Application of NaHS on on Antioxidant Activity Enzymes of Kiwi Fruit (Actinidia deliciosa L. cv. Hayward)
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی, گرگان, 1402/06/27 - 1402/06/30
ملی معتبر 38. فاطمه حیدریصغری حیدریعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیاحسین ربی انگورانی
تاثیر محلول پاشی ترکیب کودی آلی بر رشد و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سه رقم انگور
The impact of organic fertilizer spraying on growth and some quantity and quality attributes of fruits of three grape cultivar
-- دانشگاه ملایر, ملایر, 2023-05-30 - 2023-05-30
بین‌المللی 37. نگار محمدی پورفرهنگ رضوی یاریجان علیاعزیزالله خیریزینب اصل محمدی
تاثیر تیمار پس از برداشت آرژنین بر حفظ کیفیت میوه توت فرنگی در طول انبار سرد
The effect of postharvest application of arginine on preserving quality of strawberry fruit during cold storage
- دانشگاه کردستان, سنندج, 2023-05-24 - 2023-05-25
بین‌المللی 36. رضا بهمنیفرهنگ رضوی یاریجان علیاسید نجم الدین مرتضویغلامرضا گوهریAntonio Juárez-Maldonado
تاثیر کاربرد برگی پوتریسین، کیتوزان و پوتریسین پوشش دار شده با نانوکمپوزیت کیتوزان بر ظرفیت آنتی¬اکسیدانی میوه توت فرنگی
Effects of foliar application of putrecine, chitosan and putrecine coated with chitosan nanocomposite on antioxidant capacity of strawberry fruit
- دانشگاه کردستان, سنندج, 2023-05-24 - 2023-05-25
بین‌المللی 35. رضا بهمنیفرهنگ رضوی یاریجان علیاسید نجم الدین مرتضویغلامرضا گوهریAntonio Juárez-Maldonado
تاثیر تیمار قبل‌از برداشت پوتریسین، کیتوزان و پوتریسین پوشش دار شده با نانوکمپوزیت کیتوزان بر افزایش کیفیت و حفظ انسجام غشاء سلولی توت فرنگی
The effect of pre-harvest treatments of putrecine, chitosan and putrecine coated with chitosan nanocomposite on increasing the quality and maintaining integrity of strawberry cell membrane
- دانشگاه کردستان, سنندج, 2023-05-24 - 2023-05-25
ملی معتبر 34. ولی ربیعیعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیاساناز مولایی
اثر تیمار پس از برداشت خشکی جزئی پوست بر فعالیت آنتی اکسیدانی میوه انار (Punica granatum L. cv. Malase Saveh) طی دوره انبارمانی
Effect of Postharvest Partial Husk Dryness Treatment on Antioxidant Activity of Pomegranate Fruit (Punica granatum L. cv. Malase Saveh) During Storage Duration
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه ولیعصر(عج), رفسنجان, 1400/06/14 - 1400/06/17
ملی معتبر 33. ساناز مولاییولی ربیعیعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
تأثیر خشکی جزئی پوست بر میزان ترکیبات فنولی میوه انار رقم ملس ساوه طی دوره انبارمانی
Impact of Partial Husk dryness on Phenolic Composition of Pomegranate Fruit (cv. Malase saveh) During Storage Duration
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه ولیعصر(عج), رفسنجان, 1400/06/14 - 1400/06/17
ملی معتبر 32. علی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیامریم کشاورزگرامی
تاثیر محلول پاشی ترکیب ژل آلوئه ورا با سیلیکات پتاسیم بر ترکیدگی میوه انار
The effect of foliar spray of Aloe vera gel combined with potassium silicate on cracking of pomegranate fruit
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه ولی عصر رفسنجان, رفسنجان, 1400/06/14 - 1400/06/17
ملی معتبر 31. شبنم یعقوبی فرفرهنگ رضوی یاریجان علیاولی ربیعیداود جوادیاکبر حسنی
ارزیابی برخی خصوصیات پومولوژیکی و بیوشیمیایی چند رقم و ژنوتیپ فندق در منطقه اشکورات رودسر
Investigation of some pomological and biochemical characteristics of some cultivars and genotypes of hazelnut in Rudsar Eshkevarat region
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه ارومیه, ارومیه, 1398/06/04 - 1398/06/07
ملی معتبر 30. ام البنین سوگوارولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
اثر سولفید هیدروژن بر برخی ویژگیهای کیفی و ماندگاری میوه آلو رقم استانلی
Effect of hydrogen sulfide treatment on quality and shelf life of plum "stanley" cultivar
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه ارومیه, ارومیه, 1398/06/04 - 1398/06/07
ملی معتبر 29. حدیثه حقیولی ربیعیاحمد ارشادیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
بهبود مقاومت به سرمای انگور رقم بیدانه سفید از طریق افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان تحت تاثیر محلول پاشی برگی پاییزه سولفات پتاسیم
Foliar application of potassium sulphate in autumn alleviates the cold-hardiness of grapevine (Vitis vinifera cv. Thompson Seedless) by enhancing antioxidant enzymes activity
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه ارومیه, ارومیه, 1398/06/04 - 1398/06/07
ملی معتبر 28. حدیثه حقیولی ربیعیاحمد ارشادیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
اﺛﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺳﻮﻟﻔﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎی اﻧﮕﻮر رﻗﻢ ﺑﯿﺪاﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ
Effect of Foliar Application of Calcium Sulfate on cold Resistance to Grape Cultivar Bidaneh sefid
- دانشگاه ملایر, ملایر, 2018-09-26 - 2018-09-27
ملی معتبر 27. حدیثه حقیولی ربیعیاحمد ارشادیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
ارزیابی مقاومت به سرمای انگور رقم بیدانه سفید تحت تاثیر محلول پاشی برگی پاییزه
Evaluation of Winter Hardiness of Grapevine cv. ‘Bidaneh Sefid’ under Effect of Foliar Application of Potassium Sulfate
سمپوزیوم میوه های ریز دانشگاه علوم طبیعی و منابع طبیعی ساری, ساری, 1397/06/14 - 1397/06/15
بین‌المللی 26. فاطمه کشاورزافشارعلی سلیمانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
تاثیر تیمار پس از برداشت فنیل آلانین بر خصوصیات بیوشیمیایی میوه انار
Effect of phenylalanine postharvest treatments on biochemical properties of pomegranate fruit
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 25. شبنم یعقوبی فرولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیاداود جوادی مجدداکبر حسنی
بررسی ترکیبات آنتی اکسیدانی چهار ژنوتیپ فندق وارداتی و ایرانی در منطقه اشکورات رودسر
Investigation of antioxidant compounds of four Iranian and imported hazelnut genotypes in Rudsar Eshkowrat region
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 24. محسن مظفریولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیاعزیزالله خیریاکبر حسنی
تاثیر تیمار قبل از برداشت سلنیوم بر خواص آنتی اکسیدانی کشمش انگور فخری
Effect of preharvest selenium sprays on antioxidant properties of Fakhri grape rasins
International Conference of Biology دانشگاه مراغه, مراغه, 2018-08-22 - 2018-08-24
بین‌المللی 23. محسن مرادیفرهنگ رضوی یاریجان علیاولی ربیعیمرتضی سلیمانی اقدملیلا صالحی
تاثیر تیمار فنیل آلانین بر خواص آنتی اکسیدانی میوه گوجه فرنگی در طول انبار
Effect of phenylalanine treatment on antioxidant properties of tomato fruit during storage period
International Conference of Biology دانشگاه مراغه, مراغه, 2018-08-22 - 2018-08-24
بین‌المللی 22. محسن مظفریولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیاعزیزالله خیریاکبر حسنی
تاثیر تیمار قبل از برداشت فولویک اسید بر خصوصیات کیفی انگور رقم فخری
Effect of preharvest fulvic acid on qualitative properties of grape Fakhri cultivar
International Conference of Biology دانشگاه مراغه, مراغه, 2018-08-22 - 2018-08-24
ملی معتبر 21. فرح حسینیمحمداسماعیل امیریفرهنگ رضوی یاریجان علیا
اثرات محلولپاشی قبل از برداشت لاکتات کلسیم و سوربات پتاسیم بر عملکرد و خواص کیفی میوه توت فرنگی
The effects of pre harvest application of calcium lactate and potassium sorbate on quantitative and qualitative traits of strawberry fruits
- دانشگاه کردستان, سنندج, 2018-05-09 - 2018-05-10
بین‌المللی 20. هاجر پارساعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
بررسی اثر کودهای ازتوبارور - 1 و نیتروکارا بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه دارویی زعفران (Crocus sativus)
The Effect Of Bio-Fertilizers Azotobarvar-1 And Nitrokara On Morphological Characteristics And Yield Of Saffron (Crocus Sativus L.)
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس تهران, Iran, Islamic Republic of, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 19. هاجر پارساعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
اثر نوع منبع نیتروژن بر میزان محصول، فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فعال زعفران
Effect of various nitrogen sources on yield, antioxidant activity and active substances of saffron (Crocus sativus L.)
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, Iran, Islamic Republic of, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 18. فرح حسینیمحمداسماعیل امیریفرهنگ رضوی یاریجان علیا
اثر تیمار قبل از برداشت لاکتات کلسیم بر کیفیت و خواص آنتی اکسیدانی میوه توت فرنگی
Effects of Preharvest Calcium lactate Sprays on Quality and Bioactive Compounds of Strawberry Fruits
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس , 2017-09-04 - 2017-09-07
ملی معتبر 17. فهیمه نصرولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیااورنگ خادمی
کاربرد لاکتات کلسیم در کاهش تنفس و افزایش ماندگاری میوه خرمالو
The application of calcium lactate to reduce fruit respiration and increasing storability of persimmon fruit
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 16. محمداسماعیل امیریفرح حسینیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
بهبود خواص بیوشیمیایی توت فرنگی تحت تاثیر محلولپاشی لاکتات کلسیم
Enhancing biochemical properties of strawberry fruit by pre-harvest application of calcium lactate
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 15. محمداسماعیل امیریفاروق سرکارفرهنگ رضوی یاریجان علیااکبر حسنی
اثر محلولپاشی اسید فولویک بر ویژگیهای بیوشیمیایی میوه آلبالو رقم گیسی
Effect of fulvic acid foliar sprays on biochemical properties of sour cherry cv. 'Gysy'
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 14. عزیزالله خیریهاجر پارسامحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
بهبود متابولیت‌های ثانویه و کلروفیل گیاه زعفران(Crocus sativus L) تحت تاثیر باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن
Improvement secondary metabolites and chlorophyll content in saffron (Crocus sativus L.) affected by nitrogen-fixing bacteria
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 13. فهیمه نصرولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیااورنگ خادمی
بررسی تاثیر بسته بندی نانو ذرات در کاهش سرمازدگی و حفظ کیفیت میوه خرمالو در انبار سرد
Effect of nano- pakaging on decreasing chilling injury and quality maintainig in persimon friut at cold storage
همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی دانشگاه اردکان, اردکان, 1396/02/21 - 1396/02/21
ملی معتبر 12. فهیمه نصرولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیااورنگ خادمی
کاربرد بسته بندی مختلف در کاهش تنفس وافزایش ماندگاری میوه خرمالو
Effect of different pakaging on respiration rate decreasing and storage life increasing in persimon friut
همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی دانشگاه اردکان, اردکان, 1396/02/21 - 1396/02/21
ملی معتبر 11. فهیمه نصرولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیااورنگ خادمی
اثر بسته بندی پلی اتیلن و انبارداری سرد برکیفیت نگهداری و عمر انبارمانی خرمالو
Effect of polyethylene pakaging and cold storage on quality maintining and storage life of persimon
همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی دانشگاه اردکان, اردکان, 1396/02/21 - 1396/02/21
بین‌المللی 10. رقیه محمودی پلدشتفرهنگ رضوی یاریجان علیاولی ربیعیعلی سلیمانی
تاثیر تیمار گلایسین بتائین بر کیفیت و مواد فعال میوه زالزالک در طول انبار سرد
EFFECT OF GLYCINE BETAINE TREATMENT ON QUALITY AND BIOACTIVE COMPOUNDS OF HAWTHORN FRUIT DURING COLD STORAGE
= دانشگاه شهید بهشتی , تهران, 2017-05-09 - 2017-05-10
ملی معتبر 9. حامد احمدیمحمداسماعیل امیریفرهنگ رضوی یاریجان علیا
اثر تنش کم آبی و گا ما آمینو بوتریک اسید بر برخی شاخص¬های مورفوفیزیولوژیکی توت‌فرنگی رقم سلوا
Effect of water deficite stress and γ-Aminobutyric acid treatment on some morphophysiological characteristics of strawberry )fragaria ananasa.cv.selva
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی دانشگاه تهران پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست, تهران, 1395/07/28 - 1395/07/29
ملی معتبر 8. حمیدرضا رجبی اصلولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
تاثیرکاربرد پس از برداشت متیل جاسمونات بر خصوصیات کیفی و آنتی اکسیدانی میوه ی کیوی رقم هایوارد) Actinidia deliciosa
Effect of postharvest treatment with methyl jasmonate on quality and antioxidant properties of ‘Hayward’ kiwifruit (Actinidia deliciosa )
سمپوزیوم میوه های ریز دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 1395/06/24 - 1395/06/25
ملی معتبر 7. حمیدرضا رجبی اصلولی ربیعیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
تاثیر تیمار پس از برداشت لاکتات کلسیم روی خواص کیفی و آنتی اکسیدانی میوه ی کیوی رقم هایوارد) Actinidia deliciosa
Effect of postharvest calcium lactate treatment on quality and antioxidant properties of ‘Hayward’ kiwifruit (Actinidia deliciosa )
سمپوزیوم میوه های ریز دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 1395/06/24 - 1395/06/25
بین‌المللی 6. حمید مالمیرعلی سلیمانیاعظم نیکزادفرهنگ رضوی یاریجان علیاعلی عمارلووحید بیگدلو
ارزیابی رشد سه رقم گلابی در شرایط کشت درون شیشه ای
The evaluation of growth of three pear cultivars under in vitro culture
International Conference of Biology انجمن زیست شناسی, تبریز, 2016-08-30 - 2016-09-01
بین‌المللی 5. عزیزالله خیریرقیه باباخانی اصلمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
بررسی اثرات کودهای بیولوژیک روی صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L).
Effects of biofertilizers on morphological properties andessential oils of peppermint
International Conference of Biology دانشگاه تبریز, تبریز, 2016-08-30 - 2016-09-01
ملی معتبر 4. فرهنگ رضوی, زارع نهندی فریبرز
تاثیر تیمار با آب مغناطیسی بر رشد و خواص آنتی¬اکسیدانی قلمه¬های انگور
Effect of magnetic water treatment on Growth and antioxidant Properties of grape (Vitis vinifera L.) cuttings
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 3. فرهنگ رضوی یاریجان علیاجعفر حاجی لو
اثر اسید سالیسیلیک و اسید اگزالیک روی خصوصیات آنتی اکسیدانی میوه هلو ((Prunus Persica L. در دمای پایین
Effect of salicylic and oxalic acid on antioxidant Characteristics of Peach fruit (Prunus Persica L.) under low temperature
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 2. فرهنگ رضوی, زارع نهندی فریبرز
تاثیر تیمار با آب مغناطیسی بر رشد و محتوی برخی عناصر در قلمه¬های انگور (Vitis vinifera L)
Effect of magnetic water treatment on growth and some elements content of grape (Vitis vinifera L.) cuttings
همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/02/17 - 1394/02/18
ملی معتبر 1. فرهنگ رضوی یاریجان علیاجعفر حاجی لو
تاثیر تیمارهای پس از برداشت اسید سالیسیلیک و اسید اگزالیک بر تولید اتیلن و کیفیت میوه هلو تحت دمای پایین
Effect of Post-harvest Treatments with Salicylic Acid and Oxalic Acid on Quality and ethylene production of Peach
همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان قطب علمی تنش های محیطی در غلات دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1394/02/17 - 1394/02/18