خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15881   بروزرسانی: 21-11-1401

Farhang Razavi
فرهنگ رضوی
دانشیار

پست الکترونيکی
razavi.farhang@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/razavi-farhang

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، اتاق 31، کدپستی 38791-45371