خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16263   بروزرسانی: 21-11-1401

Farhang Razavi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
3 ابراهیم عابدی قشلاقی بهمن  1395باغبانی گرایش میوه کاری مطالعه مراحل فنولوژی رشد زایشی و تغییرات بیوشیمیایی مرتبط در برخی از ارقام و ژنوتیپهای کیوی   استاد مشاور
2 فرشاد کاکاوند بهمن  1397باغبانی گرایش فیزیولوژی پس از برداشت تأثیر تیمارهای پس از برداشت آب گرم، نیتریک اکسید و گاما آمینو بوتیریک اسید بر خصوصیات بیوشیمیایی میوه زغال اخته (Cornus mas L.)   استاد مشاور
1 حدیثه حقی شهريور  98باغبانی گرایش میوه کاری اثر محلول پاشی کلرید کلسیم، سولفات پتاسیم و نفتالین استیک اسید بر تحمل به سرمای انگور رقم بیدانه سفید   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
22 محسن مظفری شهريور  1397باغبانی گرایش میوه کاری تاثیر محلول پاشی قبل از برداشت فولویک اسید و سلنیم بر کیفیت و خواص آنتی اکسیدانی انگور رقم فخری   استاد راهنما
21 فهیمه نصر بهمن  1395باغبانی گرایش میوه کاری اثرتیمارشوک حرارتی، لاکتات کلسیم وبسته بندی نانو در افزایش ماندگاری میوه خرمالو (رقم محلی کرج)   استاد راهنما
20 رقیه محمودی شهريور  1396باغبانی گرایش فیزیولوژی پس از برداشت تاثیر تیمارهای پس از برداشت گلایسین بتائین و سولفید هیدروژن بر صفات کیفی و آنتی اکسیدانی میوه سرخ ولیک   استاد راهنما
19 محسن مرادی شهريور  1397باغبانی گرایش فیزیولوژی پس از برداشت تاثير تيمارهاي پس از برداشت گاما امينوبوتيريك اسيد و فنيل آلانين بر كيفيت و خواص آنتي اكسيداني گوجه فرنگي رقم ازمير   استاد راهنما
18 فرح حسینی شهريور  1396باغبانی گرایش میوه کاری اثر محلول پاشی قبل از برداشت لاکتات کلسیم و سوربات پتاسیم بر خصوصیات بیوشیمیایی میوه توت فرنگی   استاد مشاور
17 سعیده خالقی شهريور  1396باغبانی گرایش فیزیولوژی پس از برداشت تأثیر تیمار پس از برداشت براسینواستروئید و ژل آلوئه¬ورا بر خواص کیفی و آنتی اکسیدانی میوه زغال¬اخته   استاد مشاور
16 مهسا فاتح بهمن  1396باغبانی گرایش فیزیولوژی پس از برداشت اثر محلول پاشی قبل از برداشت لاکتات کلسیم و اسیدآسکوربیک بر خصوصیات کمی وکیفی فلفل دلمه­ ای   استاد مشاور
15 هاجر پارسا شهريور  1396باغبانی گرایش گیاهان دارویی بررسی اثر کودهای ازتوباکتر و آزورایزوبیوم بر صفات مورفوفیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی زعفران (Crocus sativus)   استاد مشاور
14 حامد احمدی تير  1395باغبانی گرایش میوه کاری اثر گا ما آمینو بوتریک اسید بر رشد و شاخص¬های فیزیولوژیکی توت‌فرنگی رقم سلوا تحت شرایط تنش کم‌آبی   استاد مشاور
13 حمید مالمیر شهريور  1395باغبانی گرایش میوه کاری پاسخ¬های فیزیولوژیکی گلابی به تنش شوری ناشی از کاربرد NaCl در شرایط کشت درون شیشه¬ای   استاد مشاور
12 رقیه باباخانی شهريور  1395باغبانی گرایش گیاهان دارویی بررسی اثرات کودهای بیولوژیکی نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه داروئی نعناع فلفلی L. Mentha piperita   استاد مشاور
11 یاسر عبادی شهريور  1395باغبانی گرایش میوه کاری مقایسه ی روند گلدهی در چند ژیءوتیپ انتخابی زغال اخته در شرایط آب و هوایی تبریز و کلیبر بر اساس نیازهای گرمایی وسرمایی جوانه های گل   استاد مشاور
10 اکبر انگوتی شهريور  1395باغبانی گرایش میوه کاری تعیین نیاز سرمایی جوانه خای گل گیلاس و آلبالو با استفاده از مدل های مختلف و ارتباط با برخی تغییرات آنزیمی و فیزیولوژیکی در طی دوره ر کود   استاد مشاور
9 حمید رضا رجبی بهمن  1395باغبانی گرایش میوه کاری تاثیر تیمارهای پس از برداشت متیل جاسمونات و لاکتات کلسیم روی خواص کیفی و آنتی¬اکسیدانی میوه¬ی کیوی رقم هایوارد   استاد مشاور
8 سجاد اکبری بهمن  1395باغبانی گرایش میوه کاری تاثیر تیمار پس از برداشت متیل جاسمونات و آب گرم بر خواص کیفی و آنتی اکسیدانی میوه زالزالک   استاد مشاور
7 بایرامعلی داداش پور شهريور  1395باغبانی گرایش میوه کاری تأثیر تیمار قبل از برداشت گاما آمینو¬ بوتیریک اسید بر خصوصیات کیفی و ویژگی¬های آنتی اکسیدانی دو رقم آلوی سانتارزا و شابلون   استاد مشاور
6 فاروق سرکار شهريور  1396باغبانی گرایش میوه کاری اثر محلول¬پاشی متیل جاسمونات و اسید فولویک بر ویژگی¬های بیوشیمیایی و آنتی¬اکسیدانی آلبالو رقم گیسی   استاد مشاور
5 فرهاد عزیزی اسفند  1397باغبانی گرایش میوه کاری تاثیر محلول پاشی قبل از برداشت ترکیبات کلسیمی بر کیفیت و خواص آنتی-اکسیدانی میوه گلابی رقم درگزی   استاد راهنما
4 مرتضی سلیمی فاراب اسفند  1397باغبانی گرایش گیاهان دارویی بررسی تأثیر محلول‌پاشی پوترسین، گلایسین بتاتین و اسید فولیک روی خواص مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه خیار وحشی(Ecballium elaterium)   استاد مشاور
3 پریا مصظفوی اسفند  1397باغبانی گرایش میوه کاری ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی میوه هشت رقم زردآلو در ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند   استاد راهنما
2 فاطمه افشار بهمن  1397باغبانی گرایش میوه کاری تاثر تیمار پس از برداشت فنیل¬آلانین و سولفیدهیدروژن بر خصوصیات بیوشیمیایی و آنتی¬اکسیدانی میوه انار رقم ملس ساوه در طول انبارسرد   استاد راهنما
1 شبنم یعقوبی فر بهمن  1397باغبانی گرایش میوه کاری بررسی خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی چند ژنوتیپ فندق ایرانی و وارداتی در منطقه رودسر1397   استاد راهنما