خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16264   بروزرسانی: 21-11-1401

Farhang Razavi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فیزیولوژی پس از برداشت2. تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی3. اثر عوامل و تیمارهای قبل از برداشت در فیزیولوژی پس از برداشت4. گرده افشاني و باروري در گياهان5. فيزيولوژي تنش در گياهان 6. اصول باغبانی7. میوه های مناطق معتدله