خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16268   بروزرسانی: 21-11-1401

Farhang Razavi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, ایران, فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه , 1392-1388
عنوان رساله : تاثیر تیمارهای قبل و پس از برداشت با اسید سالیسیلیک و اسید اگزالیک بر کیفیت و ویژگی-های آنتی¬اکسیدانی هلو
زمینه رساله : فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت
استاد راهنما : دکتر جعفر حاجیلو

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز, ایران, فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه , 1388-1386
عنوان پایان نامه : تعیین نیاز سرمایی و گرمایی جوانه هاي گل در چند رقم هلو
زمینه پایان نامه : فیزیولوژی درختان میوه
استاد راهنما : دکتر جعفر حاجیلو