خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28563   بروزرسانی: 03-04-1403

Moosa Saei

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  موسی ساعی جمال آبادیعلی اکبر آبکاربرات مجردی
winter weath classification using multi-temporal images analysis based on random forest algorithm
طبقه‌بندی گندم زمستانه با استفاده از آنالیز تصاویر بهینه چند زمانی مبتنی بر الگوریتم جنگل تصادفی
علوم و فنون نقشه برداری - (مهندسی نقشه برداری سابق) - انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران شماره 8 (1397/09/02صفحات 133-150 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  موسی ساعی جمال آبادیعلی اکبر آبکاربرات مجردی
Effect of the Temporal Gradient of Vegetation Indices on Early-Season Wheat Classification Using the Random Forest Classifier
تأثیر گرادیان زمانی شاخصهای پوشش گیاهی بر طبقه بندی زود هنگام گندم با استفاده از طبقه بندی کننده تصادفی جنگل
Applied Sciences-Basel شماره 8 (1397/06/02صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  موسی ساعی جمال آبادیعلی اکبر آبکاربرات مجردی
Effect of the Temporal Gradient of Vegetation Indices on Early-Season Wheat Classification Using the Random Forest Classifier
تأثیر گرادیان زمانی شاخصهای پوشش گیاهی بر طبقه بندی زود هنگام گندم با استفاده از طبقه بندی کننده تصادفی جنگل
Applied Sciences-Basel شماره 2018 (1397/05/02صفحات 1-20 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 8. اسلام جوادنیای ریکموسی ساعی جمال آبادی
آنالیز روشهایی برای تشخیص و ارزیابی خشکسالی با استفاده از تکنیکهای جدید سنجش از دور
Analysis of Methods for Drought Assessment Using New Remote Sensing Techniques
کنفرانس بین المللی خاک وریشه اردبیل, اردبیل, 1389/03/03 - 1389/03/05
ملی معتبر 7. برات مجردیموسی ساعی جمال آبادیمحمد بریده
impact of indices for estimation of area under wheat cultivation using aster images
under wheat cultivation using aster images
همایش ملی سد سازی دانشگاه آزاد زنجان , زنجان, 1388/12/10 - 1388/12/10
ملی معتبر 6. موسی ساعی جمال آبادیسید عماد موسوی
تلفیق سیستم اطلاعات مکانی و سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای به منظور بهبود مدیریت حمل و نقل ریلی و مزایای آن
the application of geospatial information system (GIS) and global positioning system(GPS) for tracking railway vehicles in order of arranging the transportation management
national conference on roadway and railway accidents and fortuities دانشگاه آزاد زنجان , زنجان, 2009-12-10 - 2009-12-10
ملی معتبر 5. موسی ساعی
کاربرد تصاویر ماهواره ای در تشخیص مرز اراضی منابع طبیعی و تهیه کاداستر اراضی ملی
-
همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی, کرمانشاه, 1388/09/04 - 1388/09/05
ملی معتبر 4. موسی ساعی
کاربرد تصاویر سنجیده Ultra CAM به منظور تهیه نقشه اراضی کشاورزی
-
همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی, کرمانشاه, 1388/09/04 - 1388/09/05
ملی معتبر 3. صادق جمالیموسی ساعی جمال آبادی
برآورد TEC با استفاده از گیرنده تک فرکانسه GPS (یک کطالعه موردی در دانشگاه زنجان)
Total Electron Content (TEC) Estimation using Single-Frequency GPS Receiver
Map middel east دوبی, United Arab Emirates, 2007-06-14 - 2007-06-14
بین‌المللی 2. اصغر شجاعیموسی ساعی جمال آبادیبرات مجردی
-
Producing 3D-Model of the Earth Using Satellite Images and Topographic Maps for Railway Design
Map Asia مالزی, Malaysia, 2007-06-14 - 2007-06-14
ملی معتبر 1. موسی ساعی جمال آبادیصادق جمالی
قابلیتهای تصاویر ماهواره در مانیتورینگ سیلاب و تخمین مساحت زمینهای کشاورزی آسیب دیده از سیل
-
The Geomatic Congress of Iran Surveyors دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان, تاکستان, 2007-04-21 - 2007-04-21