خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28234   بروزرسانی: 25-09-1399

Moosa Saei

سوابق تحصیلی


دکترا : خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش سنجش از دور , 1397-1390
عنوان رساله : برآورد سطح زیر کشت گندم با استفاده از تصاویر چند زمانی مبتنی بر روشهای طبقه بندی جمعی
زمینه رساله : سنجش از دور - طبقه بندی جمعی تصاویر ماهواره ای
استاد راهنما : دکتر آبکار

کارشناسی ارشد : خواجه نصیر الدین طوسی, ایران, سنجش از دور , 1382-1380
عنوان پایان نامه : آشکار سازی تغییرات تراکم و مساحت جنگل با استفاده از تصاویر ماهواره ای
زمینه پایان نامه : سنجش از دور
استاد راهنما : دکتر علی اکبر آبکار

کارشناسی : تبریز, ایران, نقشه برداری , 1378-1374