خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27243   بروزرسانی: 25-09-1399

Moosa Saei




موسی ساعی
استادیار

پست الکترونيکی
saei@znu.ac.ir      b_saeijamal@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/saei-moosa

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2224

فکس
   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری ، گروه نقشه برداری، اتاق 211،