خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28837   بروزرسانی: 03-04-1403

Moosa Saei

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. نقشه برداری ساختمانی و ثبتی2. سنجش از دور - کارتوگرافی اتوماتیک- کاداستر-نقشه برداری