خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28874   بروزرسانی: 03-04-1403

Moosa Saei

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
5 رقیه رحیمیان امیری ارديبهشت  1386نقشه برداری درجه حرارت سطح زمین (LST) با استفاده از تصاویر ماهواره ای  
4 عطیه گنجعلی ارديبهشت  1386نقشه برداری ررسی تغییرات شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای  
3 امیر حسین صادقی نایینی فرد ارديبهشت  1386نقشه برداری تولید مدل رقومی ارتفاعی زمین با استفاده از تصاویر پوششی ماهواره ای   
2 اکرم اختری جنت آبادی ارديبهشت  1386نقشه برداری کاربرد تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه های کاداستر  
1 زهرا کمالی ارديبهشت  1386نقشه برداری کاربرد ژئوماتیک در مدل بندی رودخانه