خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28278   بروزرسانی: 14-12-1401

Mohammad Hosein Shahir

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
93.  حلیمه رزمیعلی شمسمحمدحسین شهیر
Comparative comparison of biosecurity of family poultry units and management and environment knowledge of breeders in Maragheh Township
مقایسه تطبیقی امنیت زیستی واحدهای پرورشی طیور محلی و دانش مدیریتی و محیط‌زیستی پرورش‌دهندگان در شهرستان مراغه
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار- دانشگاه پیام نور شماره 2 (1401/10/30صفحات 71-86 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
92.  زهرا اسدی کرمانیحمید رضا طاهری آکو فریدیمحمدحسین شهیرنیما برادران
Interactive effects of calcium, vitamin D3, and exogenous phytase on phosphorus utilization in male broiler chickens from 1 to 21 days post-hatch: A meta-analysis approach
اثرات متقابل کلسیم، ویتامین دی و فیتاز بر مورد استفاده قرار گرفتن فسفر در جوجه های گوشتی نر 1 تا 21 روزه: به روش متا-آنالیز
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 295 (2023-01-01PP. 1-14 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
91.  عباس ابراهیمیمحمدحسین شهیرعزیزالله خیری
Effects of thyme, garlic, echinacea and galbanum on performance, cecal microbiota and immune function of native ducks
اثر آویشن، سیر، سرخارگل و باریجه بر عملکرد، جمعیت میکروبی سکوم و ایمنی اردکهای بومی
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 32 (1401/06/15صفحات 119-130 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
90.  علی اصغر مطلبیمحمدحسین شهیرمحمدحسین نعمتی
Effect of Ethanolic Extracts of Olive Leaf, Garlic and Roselle on Performance, Blood Parameters and Immune Response of Broilers under Ascites Induction Conditions
اثر عصاره اتانلی برگ زیتون، سیر و چای ترش بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط القای آسیت
پژوهشهای تولیدات دامی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شماره 36 (1401/06/01صفحات 19-26 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
89.  محمدحسین نعمتیفرحناز امانلومحمدحسین شهیر
Effect of adding Mentha piperita powder on performance, immune system, and blood parameters of broilers under ascites induction conditions
اثر افزودن پودر نعناع فلفلی بر عملکرد، سیستم ایمنی و فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی در شرایط القای آسیت
تحقیقات تولیدات دامی شماره 11 (1401/03/15صفحات 27-38 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
88.  فرود احسان بخشحمید امانلومحمدحسین شهیر
Effect of different sources of magnesium in prepartum diets on energy metabolism, ‎performance and health of Holstein cows
اثر منابع مختلف منیزیم در جیره‌های پیش از زایش بر متابولیسم انرژی، عملکرد و سلامت گاوهای ‏هلشتاین
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 1 (1401/02/01صفحات 13-22 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
87.  شعله هوشیارمحمدحسین شهیرجعفری انارکولی ایرج
Effects of Dietary Sources and Levels of Iodine on Performance, Carcass Traits, Mortality Due to Pulmonary Hypertension Syndrome (Ascites), Thyroid Hormones, and Serum Biochemical Parameters of Broiler Chickens under Cold Stress Condition
بررسی اثر منابع و سطوح ید جیره بر عملکرد، صفات لاشه، تلفات ناشی از سندرم افزایش فشار خون ریوی (آسیت)، هورمون‌های تیروئیدی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی
تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران شماره 76 (1400/12/01صفحات 432-441 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
86.  رضا صلاحی مقدممحمدحسین شهیر
Response of broiler chicks to different levels of dietary ideal protein and digestible valine to lysine ratios in the starter period
پاسخ جوجه های گوشتی به سطوح مختلف پروتئین ایده آل و نسبت های والین به لیزین قابل هضم جیره در دوره آغازین
تولیدات دامی شماره 23 (1400/11/12صفحات 535-548 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
85.  محمدعلی سیرجانیحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتیمحمدحسین شهیرجهانبخش حسنلوG. opsomer
Effects of dietary starch content and body condition score at calving on reproductive parameters in Holstein dairy cows
اثر نشاسته جیره و نمره بدنی در زایش روی عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری
PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE Issue 196 (2021-11-10PP. 1-4 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
84.  محمدحسین نعمتیحسن الماسیرضا معصومیمحمدحسین شهیر
Comparison of the effect of domestic and imported probiotics on growth performance, blood lipid parameters and small intestine morphology of broilers
مقایسه اثر پروبیوتیک‌های داخلی و وارداتی بر عملکرد رشدی، شاخص‌های لیپیدی خون و ریخت‌شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی
تولیدات دامی شماره 3 (1400/07/30صفحات 647-657 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
83.  حسین محمدزاده کراتیمحمدحسین شهیر
Response of Broiler Chicks to Dietary L-Leucine Supplementation in the Starter Period
پاسخ جوجه های گوشتی به مکمل ال-لوسین در دوره آغازین
Brazilian Journal of Poultry Science Issue 23 (2021-09-10PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
82.  حمید رضا میرزایی الموتیحسین نامدارپورآرمان عبدالهیحمید امانلوA.K. Patraمحمدحسین شهیرعلیاری داودمینا وزیری گهر
Nutrient digestibility, blood metabolites, and production performance of peripartal ewes fed dietary plant extract and monensin
قابلیت هضم مواد مغذی متابولیتهای خون و عملکرد تولیدی میشها در پیزامون زایش تغذیه شده با عصاره گیاهی و موننسین
SMALL RUMINANT RESEARCH Issue 202 (2021-09-06PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
81.  نیما برادرانمحمدحسین شهیرحمید رضا طاهری M.R. Bedford
Effect of sequential feeding of phosphorus-deficient diets and high-dose phytase on efficient phosphorus utilization in broiler chickens
اثر تغذیه تناوبی جیره با کمبود فسفر و دز بالای فیتاز بر مورد استفاده قرار گرفتن کارامد فسفر در جوجه های گوشتی
Livestock Science Issue 243 (2021-01-01PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
80.  حسین محمدزاده کراتیمحمدحسین شهیر
Effects of increasing levels of dietary L-Leucine on growth performance, carcass traits and blood parameters of male broilers in the grower period
تأثیر سطوح افزایشی ال- لوسین جیره بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه خروسهای گوشتی در دوره رشد
تولیدات دامی شماره 3 (1399/09/22صفحات 391-406 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
79.  طاهره امجدیانمحمدحسین شهیر
Effects of repeated thermal manipulation of broiler embryos on hatchability, chick quality, and post-hatch performance
اثرات عادت دهی حرارتی مکرر جنین جوجه های گوشتی بر درصد جوجه درآوری، کیفیت جوجه و عملکرد بعد از تفریخ
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY Issue 64 (2020-09-05PP. 2177-2183 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
78.  معصومه عوض خانلومحمدحسین شهیرسعید خلجیجعفری انارکولی ایرج
Flaxseed extrusion and expansion coupled with enzyme and pelleting changed protein and lipid molecular structure of flaxseed and improved digestive enzymes activity,intestinal morphology, breast muscle fatty acids and performance of broiler chickens
اثر اکسترود و اکسپند دانه کتان با آنزیم بر ساختار ملکولی چربی و پروتئین، آنزیمهای هضمی، مورفولوژی روده، چربیهای سینه و عملکرد جوجه های گوشتی
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 260 (2020-02-01PP. 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
77.  محمدعلی سیرجانیحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتیمحمدحسین شهیراحسان محجوبیجهانبخش حسنلومینا وزیری گهرG. opsomer
The potential interaction between body condition score at calving and dietary starch content on productive and reproductive performance of early-lactating dairy cows
اثر متقابل بالقوه بین امتیاز وضعیت بدنی در زایش و مقدار نشاسته جیره بر عملکرد تولید و تولید مثل
Animal Issue 8 (2020-01-20PP. 1676-1683 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
76.  بهنام رستمیداریوش ابراهیمیابوالحسن صادقی پناهرضا معصومیمحمدحسین شهیر
Effects of supplementation of Tris-egg yolk extender with different sugars and antioxidants on freezability of ram semen
اثرات افزودن قندها و آنتی اکسیدانت های مختلف به رقیق کننده تریس_ زرده تخم مرغ روی انجماد پذیری اسپرم قوچ
CRYOBIOLOGY Issue 92 (2020-01-01PP. 62-66 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
75.  سارا امینیرضا معصومیبهنام رستمیمحمدحسین شهیرپریسا تقی لوHalil Ozancan Arslan
Effects of supplementation of Tris-egg yolk extender with royal jelly on chilled and frozen-thawed ram semen characteristics
اثرات افزودن ژل رویال به رقیق کننده تریس-زرده تخم مرغ بر فراسنجه های منی خنک شده و منجمد قوچ
CRYOBIOLOGY Issue 88 (2019-03-23PP. 75-80 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
74.  رحیم عبدالکریمیمحمدحسین شهیرمحسن دانشیار
Effects of dietary glutamine and arginine supplementation on performance, intestinal morphology and ascites mortality in broiler chickens reared under cold environment
تاثیر سطوح گلوتامین و آرژنین بر عملکرد، مورفولوژی پرزهای روده و تلفات آسیت جوجه های گوشتی در شرایط تنش سرما
ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES Issue 32 (2019-01-01PP. 110-117 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
73.  سارا امینیرضا معصومیبهنام رستمیمحمدحسین شهیر
Effects of adding royal jelly to Tris-egg yolk extender on Afshari ram sperm parameters after liquid storage of semen
اثرات افزودن ژل رویال به رقیق‌کننده تریس ـ زرده تخم مرغ بر فراسنجه‌های اسپرم قوچ افشاری پس از نگهداری‌ به صورت مایع
پاتوبیولوژی مقایسه ای شماره 3 (1397/07/15صفحات 2553-2560 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
72.  الهام صمدپورداود زحمتکشمحمدحسین نعمتیمحمدحسین شهیر
Determining the Contribution of Ventilation and Insulation of Broiler Breeding Houses in Production Performance Using Analytic Hierarchy Process (AHP)
تعیین تأثیر تهویه و عایق سازی واحدهای پرورش جوجه گوشتی بر عملکرد تولیدی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
Brazilian Journal of Poultry Science Issue 20 (2018-06-28PP. 211-218 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
71.  سمیه زمانی افشارمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانعباسعلی بهاریمحمدحسین شهیر
Investigation of Wnt10a and Wnt10b genes polymorphism in Afshari × Booroola Merino crossbred sheep
بررسی چند شکلی ژن wnt10aو wnt10b در گوسفند امیخته افشاری برولامرینو
تولیدات دامی شماره 2 (1397/04/01صفحات 213-224 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
70.  مرتضی زارعیبهنام رستمیرضا معصومیمحسن شرفیمحمدحسین شهیرM. stearSally Catt
Egg yolk enriched with polyunsaturated fatty acids (PUFAs) improves the shelf life of ram semen in liquid storage
زرده تخم مرغ غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع ماندگاری اسپرم قوچ به صورت مایع را افزایش میدهد
SMALL RUMINANT RESEARCH Issue 166 (2018-05-04PP. 87-92 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
69.  رقیه مهریبهنام رستمیرضا معصومیمحمدحسین شهیر
Effect of injection of GnRH and hCG on day 5 post mating on maternal P4 concentration and reproductive performance in Afshari ewes
بررسی اثر تزریق GnRH و hCG در روز 5 پس از قوچ اندازی بر روی غلظت پروژسترون و عملکرد تولید مثلی میشهای افشاری
پاتوبیولوژی مقایسه ای شماره 4 (1396/11/30صفحات 2363-2370 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
68.  حمید رضا میرزایی الموتیزهرا محمدیمحمدحسین شهیرمینا وزیری گهرمرتضی منصوریار
Effects of short-term feeding of different sources of fatty acids in premating diets on reproductive performance and blood metabolites of fat-tailed Iranian Afshari ewes
اثرات تغذیه کوتاه مدت منابع چربی در جیره های پیش از جفت گیری روی عملکرد تولید مثلی میشهای افشاری
THERIOGENOLOGY Issue 113 (2018-02-15PP. 85-91 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
67.  بهنام رستمیرحمان حاجی زادهمحمدحسین شهیر
The effect of post-mating hCG administration on maternal P4 concentration and reproductive performance of Afshari × Booroola merino crossbred ewes
تاثیر تزریق گونادوتروپین کوریونیک انسانی پس از قوچ اندازی بر غلظت پروژسترون و عملکردتولیدمثلی میشهای آمیخته افشاری برولا مرینو ×
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 27-2 (1396/08/16صفحات 161-172 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
66.  مرتضی زنده دلیاسمن موسی دوسترضا معصومیبهنام رستمیمحمدحسین شهیرشاهین حسن پور
Endogenous nitric oxide and dopamine regulate feeding behavior in neonatal layer-type chickens
نیتریک اکساید اندوژنوس و دوپامین، رفتار خوردن را در جوجه های یک روزه تخم گذار تنظیم میکننند
Annals of Animal Science شماره 17(4) (1396/07/28صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
65.  امید افسریانمحمدحسین شهیرA Lourensامیر اخلاقیهوشنگ لطف الهیانسید عبدالله حسینیناصر موسوی
Eggshell temperature manipulations during incubation and in ovo injection of thyroxine are associated with a decreased incidence of cold-induced ascites in broiler chickens
عادت دهی سرمایی و تزریق تیروکسین داخل تخم مرغ باعث کاهش آسیت ناشی از سرما در جوجه های گوشتی می شود
POULTRY SCIENCE Issue 97 (2017-09-15PP. 328-336 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
64.  رحیم عبدالکریمیمحمدحسین شهیرمحسن دانشیار
Evaluation of Thyroid Hormones, Blood Gases, Body Antioxidant Status, the Activity of Blood Enzymes and Bone Characteristics in Broiler Chickens with Cold Induced Ascites
ارزیابی هورمونهای تیروئیدی، گازهای خون، فعالیت آنتی اکسیدان، فعالیت آنزیم های خون وصفات استخوانی در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت
دانشگاه آزاد واحد رشت =Iranian Journal of Applied Animal Science Issue 7 (2017-05-10PP. 91-99 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
63.  زهرا اسدی کرمانیمحمدحسین شهیرنیما برادران
Effect of gelatin supplementation on growth performance and blood metabolites of broiler chickens fed diets varying in crude protein
اثر افزودن ژلاتین و سطوح پروتئین خام جیره بر عملکرد و متابولیتهای خونی جوجه های گوشتی
Livestock Science Issue 201 (2017-05-04PP. 5-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
62.  محمدحسین نعمتیمحمدحسین شهیرمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانهوشنگ لطف الهیان
Cold-Induced Ascites in Broilers: Effects of Vitamin C and Coenzyme Q10
آسیت ناشی از سرما در جوجه های گوشتی: تاثیر ویتامین Cو کوآنزیم Q
Brazilian Journal of Poultry Science Issue 19 (2017-03-21PP. 537-544 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
61.  محمد دورونکیبهنام رستمیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمحمدحسین شهیر
Gene Expression of Adiponectin and Its Receptor2 (AdipoR2) in Reproductive Tract of Growing Prepubertal Afshari Male Lambs
بیان ژن آدیپونکتین و گیرنده 2 آن ( AdipoR2 )در مجرای تولیدمثلی بر ه های افشاری پیش از بلوغ
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 4 (1395/12/28صفحات 667-676 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
60.  بهنام رستمیرحمان حاجی زادهمحمدحسین شهیرعلیاری داود
The effect of post-mating hCG or progesterone administration on reproductive performance of Afshari × Booroola-Merino crossbred ewes
اثر hCG یا پروژسترون پس از قوچ اندازی روی بازده تولید مثلی گوسفند افشاری در بورولا مرینو
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION Issue 49 (2017-01-29PP. 245-250 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
59.  امید افسریانمحمدحسین شهیرامیر اخلاقیهوشنگ لطف الهیانسید عبدالله حسینیA Lourens
Periodical low eggshell temperatures during incubation and post hatch dietary arginine supplementation: Effects on performance and cold tolerance acquisition in broilers
اثر دمای پایین پریودیک تخم مرغ در جوجه کشی و افزودن آرژنین در جیره بعد از هچ بر عملکرد و مقاومت سرمایی جوجه های گوشتی
POULTRY SCIENCE Issue 95 (2016-09-22PP. 2427-2434 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
58.  محمدحسین شهیررضا رحیمیحمید رضا طاهری افشین حیدری نیانیما برادرانزهرا اسدی کرمانی
Effect of protein source and protease addition on performance, blood metabolites and nutrient digestibility of turkeys fed on low-protein diets from 28 to 55 d post hatch
اثر منبع پروتئین و افزودن پروتئاز بر عملکرد،متابولیتهای خون و قابلیت هضم مواد مغذی بوقلمونها در سن 28تا55روزگی
BRITISH POULTRY SCIENCE Issue 57 (2016-06-28PP. 390-396 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
57.  حمید رضا طاهری زهرا جباریمحمدحسین شهیر
Effect of combination of high-dose phytase, citric acid and carbohydrases on performance of broiler chickens fed wheat-canola meal-based diets with very low content of non-phytate phosphorus
اثر تلفیق سطوح بالای فیتاز، اسید سیتریک و کربوهیدرازها روی عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم-کنجاله کانولای حاوی سطوح بسیار پایین فسفر غیرفیتاته
Journal of Live stock Science Technologie - Issue 4 (2016-05-06PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
56.  حمید رضا طاهری نگار تنهامحمدحسین شهیر
Effect of wheat bran inclusion in barley-based diet on villus morphology of jejunum, serum cholesterol, abdominal fat and growth performance of broiler chickens
اثر افزودن سبوس گندم در جیره بر پایه جو روی مورفولوژی پرز ژئوژنوم، کلسترول سرم، چربی بطنی و عملکرد رشد جوجه های گوشتی
Journal of Live stock Science Technologie - Issue 4 (2016-05-06PP. 9-16 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
55.  امید افسریانمحمدحسین شهیرهوشنگ لطف الهیانناصر موسویامیر اخلاقیسید عبدالله حسینی
effects of in ovo thyroxine injection and post hatch arginine supplementation on performance and cold tolerance of broiler under cold stress
تأثیرات تزریق داخل تخم مرغی هورمون تیروکسین و استفاده از مکمل آرژنین در جیرۀ غذایی بر عملکرد و مقاومت جوجه های گوشتی به سرما
تولیدات دامی شماره 18 (1395/01/15صفحات 61-73 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
54.  علی شمسحلیمه رزمیمحمدحسین شهیر
Investigating Factors related with Rural Womens’ Participation in Family Poultry Activities in Maragheh County
عوامل مرتبط با مشارکت زنان روستایی شهرستان مراغه در پرورش طیور محلی
زن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان سابق ) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران شماره 4 (1394/12/27صفحات 549-566 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
53.  افشین حیدری نیامحمدحسین شهیرحمید رضا طاهری سید عبدالله حسینی
effects of different levels of standaridized ileal digestible lysine on performance, immune response and blood parameters of male turkey poults in starter period
تاثیر سطوح مختلف اسید آمینه لیزین قابل هضم ایلئومی استانداردشده بر عملکرد ایمنی و فراسنجه های خونی بوقلمونهای نر گوشتی دردوره آغازین
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی شماره 109 (1394/12/01صفحات 45-52 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
52.  حمید رضا طاهری زهرا جباریصبا ادیب نیامحمدحسین شهیرسید عبدالله حسینی
Effect of high-dose phytase and citric acid, alone or in combination, on growth performance of broilers given diets severely limited in available phosphorus
اثر سطوح بالای فیتاز و اسید سیتریک، به تنهایی یا در تلفیق با یکدیگر، روی عملکرد رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح بسیار پایین فسفر قابل استفاده
BRITISH POULTRY SCIENCE Issue 56 (2015-11-20PP. 708-715 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
51.  زهرا محمدیحمید رضا میرزایی الموتیمحمدحسین شهیرحمید امانلومرتضی یاوری
تأثیر اسیدهای چرب غیراشباع در جیره های پیش از جفت گیری بر تعداد و اندازه فولیکول های تخمدان و عمل کرد تولیدمثلی میش های افشاری
Effect of unsaturated fatty acids in pre-mating diets on number and size of ovarian follicles and reproductive performance Afshari ewes
علوم درمانگاهی و دامپزشکی ایران- دانشگاه شهرکرد شماره 2 (1394/07/12صفحات 21-30 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
50.  آرمان عبدالهیحمید کهراممحمدحسین شهیرمحمدحسین نعمتی
Effects of a sustained-release multi-trace element ruminal bolus on sex ratio, reproductive traits and lambs growth in synchronized Afshari ewes
اثرات بلوس شکمبه ای با ویژگی آزادسازی آهسته روی نسبت جنسیت، صفات تولیدمثلی و رشد بره ها در میش های افشاری همزمان سازی شده
Iranian Journal of Veterinary Science and technology دانشگاه فردوسی مشهد Issue 7 (2015-09-05PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
49.  محمدحسین نعمتیمحمدحسین شهیرمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانهوشنگ لطف الهیان
Humeral and Cellular Immunity Response of Broiler Under Cold Stress Condition to Vitamin E and Coenzyme Q10
پاسخ ایمنی هومورال و سلولی جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی به ویتامین و کوآنزیم Q10
پژوهشهای تولیدات دامی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شماره 11 (1394/05/28صفحات 44-50 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
48.  حمید رضا طاهری علی حیدریمحمدحسین شهیر
Effect of high-dose phytase supplementation in broilers from 22 to 42 days post-hatch given diets severely limited in available phosphorus
اثر مکمل نمودن سطوح بالای فیتاز در جیره با فسفر قابل دسترس پایین تغذیه شده در جوجه های گوشتی از 22 تا 42 روزگی
BRITISH POULTRY SCIENCE Issue 56 (2015-06-01PP. 330-336 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
47.  ملیحه عراق نظام آبادیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمحمدحسین شهیرروناک خرمتاییمرادپاشا اسکندری نسبلیلا دانش مقدمرحمان رستم خانی
Association of polymorphism in 5’ UTR of thyroglobulin gene with carcass traits in Afshari×Booroola Merino cross lambs
ارتباط پلی¬مورفیسم5'UTR ژن تیروگلوبولین با خصوصیات لاشه در بره های آمیخته افشاری× برولا مرینو
پژوهش های سلولی و ملکولی شماره 3 (1394/02/28صفحات 420-429 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
46.  افشین حیدری نیامحمدحسین شهیرحمید رضا طاهری سید عبدالله حسینی
Standardized ileal digestible lysine requirement of male turkey poults in starter
تعیین نیاز لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده بوقلمونهای نر گوشتی در دوره آغازین
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 4 (1393/12/18صفحات 73-83 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
45.  افشین حیدری نیامحمدحسین شهیرحمید رضا طاهری سید عبدالله حسینی
standardized ileal digestible lysine requirement of male turkey poults to 49 days old
نیاز ایزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده بوقلمونهای نر گوشتی تا 49روزگی
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی شماره 105 (1393/12/12صفحات 43-52 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  آرمان عبدالهیحمید کهراممحمدحسین شهیرمحمدحسین نعمتی
The influence of a slow-release multi-trace element ruminal bolus on trace element status, number of ovarian follicles and pregnancy outcomes in synchronized Afshari ewes
اثر بولوس آهسته رهش عناصر معدنی کم نیاز برتعداد فولیکولهای تخمدان وصفات آبستنی میشهای افشاری
Iranian Journal of Veterinary Research Issue 16 (2015-01-30PP. 63-68 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
43. مقصودلو شهریارمصطفی لو یوسفمحمدحسین شهیربیات کوهسار جواد
Effect of type of feed formulation and dietary protein levels on performance and carcass characters of broiler chickens
اثر نوع فرمولاسیون وسطوح مختلف پروتئین خوراک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
تحقیقات تولیدات دامی شماره 4 (1393/11/01صفحات 23-37 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
42.  مجتبی ایازمحمود شیوا زادمحمدحسین شهیرسید عبدالله حسینیعلی حاجی بابایی
True and apparent metabolisable energy of alfalfa meal for ostrichs using total collection and chromic oxide indicator
تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی پودر یونجه در شترمرغ با استفاده از دو روش جمع آوری کل فضولات و نشانگر اکسید کروم
پژوهشهای علوم دامی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد شماره جلد6شماره2 (1393/09/01صفحات 115-122 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
41.  اعلایی مریممحمدحسین شهیرممویی مرتضیسمیه سالاری
Early age feed restriction and cold conditioning on growth, carcass characteristics and blood parameters of broilers
اثر عادت دهی گرمایی ومحدودیت غذایی اوایل پرورش بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی شماره 103 (1393/05/15صفحات 103-112 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
40.  محمدحسین نعمتیهوشنگ لطف الهیانمحمدحسین شهیرمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانسید عبدالله حسینی
The effect of dietary vitamin E and coenzyme Q10 supplementation on performance and ascites parameters in broilers under cold stress
تاثیر ویتامین Eوکوآنزیم Q10 بر عملکرد و شاخص های آسیت درجوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی شماره 103 (1393/05/15صفحات 113-122 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
39.  مریم اعلاییمحمدحسین شهیرممویی مرتضیسمیه سالاری
Effect of thermal conditioning and early feed restriction on performance and thyroid status of broilers in heat stress condition
اثر عادت دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوایل دوره رشد بر عملکرد و هورمونهای تیروئیدی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 10 (1393/02/04صفحات 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
38.  محمدحسین شهیرم شریفیامید افسریانسید سعید موسوی
Comparsion of commercial prebiotics(Safmanan, Bio-mos, Fermacto) on performance , egg quality and antibody titer against ND and AI of laying hen
مقایسه اثرات پری‌بیوتیک‌های تجاری (ساف مانان، Bio-MOS و فرمکتو) بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزا و نیوکاسل در مرغ‌های تخم‌گذار
تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران شماره 69 (1393/01/15صفحات 79-84 

37.  محمدحسین شهیرامید افسریانسعید قاسمیTellez Guillermo
Effects of Dietary Inclusion of Probiotic or Prebiotic on Growth Performance, Organ Weight, Blood Parameters and Antibody Titers Against Influenza and Newcastle in Broiler Chickens
اثر افزودن پرو یا پری بیوتیک برعملکرد،صفات لاشه، پارامترهای خونی و تیتر آنتی بادی جوجه های گوشتی
International Journal of Poultry Science Issue 13(2) (2014-02-01PP. 70-75 
  سایر
با هیات تحریریه
36. مقصودلو شهریارمصطفی لو یوسفمحمدحسین شهیربیات کوهسار جواد
effects of dietary protein and ration type on performance and economy of one kilogram broilers
اثر سطوح مختلف پروتئین و نوع جیره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتی با وزن تقریبی یک کیلو گرم
تحقیقات دام و طیور شماره جلد2شماره4 (1392/10/15صفحات 59-70 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
35.  وحید غلامیحمید امانلومحمدحسین شهیرحمید رضا میرزایی الموتی
effect of dietary protein level on reproductive efficiency on lactating Holstein cows in heat stress condition
اثر کاهش سطح پروتئین جیره غذایی بر بازدهی باروری گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی
پژوهشهای علوم دامی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد شماره 3 (1392/07/01صفحات 217-224 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
34.  محمدحسین نعمتیمحمدحسین شهیرمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانهوشنگ لطف الهیان
Immune response of cold stressed broilers to vit C and coenzyme Q10
پاسخ ایمنی جوجه ‏های گوشتی تحت تنش سرمایی به ویتامین C و کوآنزیم Q10
تولیدات دامی شماره 15 (1392/06/27صفحات 45-53 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
33.  محمدحسین شهیرافشین حیدری نیاحمید رضا طاهری سید عبدالله حسینی
Response of growing turkey to statdardized ileal digestible lysine levels using different statistical methods
تعیین پاسخ بوقلمون های در حال رشد به سطوح لیزین هضم شدنی ایلئومی استاندارد شده با استفاده از روش های گوناگون آماری
تولیدات دامی شماره 15 (1392/06/27صفحات 55-64 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  محمدحسین شهیرسعید مرادیامید افسریاناسماعیلی پور امید
Effects of Cereal Type, Enzyme and Sodium Butyrate Addition on Growth Performance, Carcass Traits and Intestinal Morphology of Broilers
اثرات نوع جیره پایه،آنزیم و سدیم بوتیرات بر عملکرد،صفات لاشه و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی
Brazilian Journal of Poultry Science Issue 15 (2013-09-15PP. 181-189 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  نیما برادرانمحمدحسین شهیرزهرا اسدی کرمانیWaldroup p.wمحمدعلی سیرجانی
Effects of high non-phytate phosphorus starter diet on subsequent growth performance and carcass characteristics of broiler chickens
اثر سطوح بالی فسفر غیرفیتات در جیره آغازین بر عملکردوصفات لاشه جوجه های گوشتی
JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION Issue 97 (2013-08-20PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  ا عبدالهیحمید کهراممحمدحسین شهیر
Plasma concentrations of essential trace microminerals and thyroid hormones during single or twin pregnancies in fat-tailed ewes
Plasma concentrations of essential trace microminerals and thyroid hormones during single or twin pregnancies in fat-tailed ewes
SMALL RUMINANT RESEARCH Issue 113 (2013-07-15PP. 360-364 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
29.  مجتبی ایازمحمود شیوا زادمحمدحسین شهیرعلی حاجی باباییسید عبدالله حسینی
Determination of apparent and true metabolisable energy of beet pulp for ostrich using total collection and chromic oxid indicator
تعیین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری و حقیقی تفاله چغندر قند در شترمرغ با استفاده از دو روش جمع آوری کل فضولات و معرف اکسید کروم
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 44 (1392/04/08صفحات 187-195 
  سایر
با هیات تحریریه
28.  علیرضا صفا مهرصابر هدایتیمحمدحسین شهیر
The effects of dietary calcium sources and vitamin d3 on egg quality and performance in laying hens
اثرات منابع کلسیم و ویتامین D3 بر کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغان تخم گذار
دانشگاه آزاد واحد رشت =Iranian Journal of Applied Animal Science Issue 3 (2013-05-07PP. 167-175 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  علیرضا صفا مهرنعیم خندانی کوزه کنانمحمدحسین شهیر
Effects of different levels of canola meal and different sources of iol on......
مطالعه اثرات سطوح کنجاله کانولا و منابع مختلف چربی بر صفات کیفی تخم مرغ و عملکرد مرغ های تخم گذار سویه های لاین w-36
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 3 (1391/11/08صفحات 357-367 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  محمدحسین شهیروریا عندلیبیمحمود شیوا زادافشین حیدری نیاامید افسریان
Effects of different levels of canola seed on performance......
اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 3 (1391/11/08صفحات 337-345 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  محمدحسین شهیرمینا محمدیشهاب قاضیامید افسریانسعید مرادی
Effects of probiotic and calcium butyrate on performance,,....
تاثیر پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم بر عملکرد تولید کیفیت تخم مرغ فراسنه های خونی و پاسخ ایمنی مرغ های تخم گذار
مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران شماره 4 (1391/08/09صفحات 313-323 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  عباس حسین پوراحمد حسن آبادیمحمدحسین شهیرحسنا حاجاتی
Effects of dietary crude protein and threonine on performance .........
تاثیر سطوح مختلف پروتئین خام و ترئونین بر عملکرد حصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در دوره آغازین و رشد
پژوهشهای علوم دامی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد شماره 3 (1391/07/16صفحات 191-198 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  روناک خرمتاییملیحه عراق نظام آبادیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمرادپاشا اسکندری نسبمحمدحسین شهیرداریوش سلیمی
-
ارزیابی ارتباط اندازه گیری مستقیم و سونوگرافی عضله و چربی پشت جهت برآورد صفات لاشه دام زنده در گوسفند افشاری
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 2 (1391/06/29صفحات 161-171 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  مهدی شکاریمحمدحسین شهیرعین اله عبدی قزلجه
Effects of antioxidants addition and different levels of canola meal in wheat or corn based..........
اثرات سطوح مختلف کنجاله کلزا در جیره های بر پایه ذرت ی گندم بر عملکرد جوجه های گوشتی
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 2 (1391/06/18صفحات 131-145 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  علیاری داودمحمد مهدی معینیمحمدحسین شهیرمحمدعلی سیرجانی
Effect of Body Condition Score, Live Weight and Age on Reproductive Performance of Afshari Ewes
اثر نمره بدنی، وزن زنده وسن بر عملکرد تولید مثلی میشهای افشاری
ASIAN J ANIM VET ADV Issue 7-9 (2012-09-01PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  محمدحسین شهیرسولماز دیلمقانیباربارا چنتکه
Early-age cold conditioning of broilers: effects of timing and temperature
-
BRITISH POULTRY SCIENCE Issue 53 (2012-08-15PP. 538-544 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  محمدعلی سیرجانیحمید کهراممحمدحسین شهیر
Effects of eCG injection combined with FSH and GnRH treatment on the lambing rate in synchronized Afshari ewes
-
SMALL RUMINANT RESEARCH Issue 106 (2012-07-15PP. 59-63 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  سیدمرتضی موسوی راسخمحمدحسین شهیرهوشنگ لطف الهیانامید افسریانسید عبدالله حسینی
ِetermination of economic level of protein and lysine in broilers
تعیین سطح اقتصادی پروتئین و لیزین در جیره های غذایی جوجه های گوشتی
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 1 (1391/03/18صفحات 63-79 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  سعید محمدیمحمدحسین شهیرامید افسریان
Determination of economic levels of protein and methionine.......
تعیین سطوح بهینه اقتصادی پروتئین و متیونین در جیره غذایی جوجه های گوشتی
پژوهشهای کاربردی زراعی( زراعت سابق پژوهش و سازندگی) وزارت جهاد کشاورزی شماره 94 (1391/03/13صفحات 51-59 
  علمی-پژوهشی
معتبر
16.  محمدحسین شهیرکمال عبدی شیشه گران
Performance comparison of two commarcial layer strain
مقایسه عملکرد تولیدی دو سویه مرغ تخم گذار تجاری
پژوهشهای کاربردی زراعی( زراعت سابق پژوهش و سازندگی) وزارت جهاد کشاورزی شماره 93 (1390/12/19صفحات 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  محمدحسین شهیرسعید مرادیامید افسریانافشین حیدری نیا
Effects of enzyme and organic acid addition in wheat or corn based diets on performance and intestinal morphology of broiler chickens
اثر افزودن آنزیم و اسید آلی در جیره های بر پایه ذرت و کندم بر عملکرد و خصوثیات مورفولوژی روده جوجه های گوشتی
پژوهشهای علوم دامی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد شماره 4 (1390/12/12صفحات 351-361 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  امید افسریانمحمدحسین شهیرسیدمرتضی موسوی راسخافشین حیدری نیا
Effects of different levels ans application procedure of effective microorganism on performance......
اثرات سطوح مختلف و روش استفاده از میکروارگانیسم موثر بر عملکرد و فلور میکربی جوجه های گوشتی
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 21 (1390/11/26صفحات 57-68 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  محمدعلی سیرجانیمحمدحسین شهیرحمید کهراممرادپاشا اسکندری نسبحامد کرمانی موخر
The effects of pregnant mare serum gonadotropin (PMSG) injection a day prior or at controlled intravaginal drug-releasing (CIDR) removal on multiple births in Afshari ewes
اثر تزریق PMSG روز قبل از برداشت CIDR چندقلوزایی در میش های افشاری
African Journal of Biotechnology Issue 10 (2011-09-15PP. 12363-12367 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  محمدعلی سیرجانیمحمدحسین شهیرحمید کهراماحمد زارع شحنه
Effect of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) treatment on multiple births in Afshari ewes
اثر تزریقGnRH بر چندقلوزایی در میش های افشاری
African Journal of Biotechnology Issue 10(57) (2011-09-15PP. 12358-12362 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  علیرضا صفا مهرسامر اسدیمحمدحسین شهیر
Effects of commercial soybean meal with and without phytase and ......
اثرات کنجاله های سویای تجاری با و بدون افزودن آنزیم فیتار و مولتی آنزیم بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذلر
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 91 (1390/06/19صفحات 34-43 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  حسن خانکیمحمدحسین شهیرقادر دشتی
The evaluation of productivity of layer farms of theran province
بررسی بهره وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری تخم گذار استان تهران
اقتصاد کشاورزی و توسعه شماره 74 (1390/06/07صفحات 29-47 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  حمید امانلوبهزاد علیزادهمحمدحسین شهیرطاهره امیر آبادی فراهانی
Blood Metabolites of the effect of degradability....
اثر سرعت تجزیه پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 3 (1390/03/25صفحات 207-219 
  علمی-پژوهشی
سایر
8.  محمد مهدی معینیداوود علی یاریمحمدحسین شهیر
Effects of body condition score on reproductive .......
تاثیر امتیاز وضعیت بدنی بر برخی پارامترهای بیولوژیکی خون و عملکرد تولید مثلی میش های افشاری
مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد سنندج شماره 14 (1390/03/12صفحات 25-31 
  علمی-پژوهشی
معتبر
7.  آرش چهره آییعلی نوبختمحمدحسین شهیر
The effcts of different level of bioherbal feed supplement(contains thymus and garlic extracts) on......
اثرات سطوح مختلف مکمل گیاهی بیوهربال(حاوی اسانس های آویشن و سیر) بر عملکرد کیفیت تخم مرغ فراسنجه های بیو شیمیایی و ایمنی خون مرغان تخم گذار
پژوهشهای کاربردی زراعی( زراعت سابق پژوهش و سازندگی) وزارت جهاد کشاورزی شماره 90 (1390/03/04صفحات 58-65 
  علمی-پژوهشی
سایر
6.  علیرضا صفارزادهحامد علی اصغرزادهمحمدحسین شهیر
Effect of different levels of protein on performance....
تاثیر سطوح مختلف پروتین و پروبیوتیک بر عملکرد وزن اندام های داخلی و فراسنجه های بیو شیمیایی خون جوجه های گوشتی
پژوهشنامه دامپزشکی - دانشگاه آزاد واحد گرمسار شماره 2 (1389/10/08صفحات 141-148 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  علیرضا صفا مهرمحمد بهائ الدین شمس برهانمحمدحسین شهیر
effects of different levels of tomato pomace with or withouth multienzyme addition in corn soybean meal based diets on performance of broilers
بررسی تاثیر سطوح مختلف تفاله گوجه فرهنگی با و بدون مولتی آنزیم در جیره های بر پایه ذرت کنجاله سویا بر عملکرد جوجه های گوشتی
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 3 (1389/08/09صفحات 53-63 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  مجتبی زاغریعلیرضا جعفری اروریسمیه نظافتی ننه کراناحمد حسن آبادیمحمدحسین شهیرروح اله گایکانی
Effects of heat treatment and different levels of canola meal on performance of laying hens
اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغهای تخمگذار
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 3 (1388/08/09صفحات 19-29 

3.  احمد حسن آبادیافشین حیدری نیامحمدحسین شهیر
Histological Effects of Cottonseed Meal with and Without Ferrous Sulfate and Lysine in Male Broiler Rations
تاثیرات بافت شناسی سطوح مختلف کنجاله تخم پنبه با افزودن سولفات آهن و لیزین در جوجه های گوشتی نر
Journal of Animal and Veterinary Advance Issue 8 (2009-06-15PP. 1499-1502 
  علمی-پژوهشی
معتبر
2.  آرش حاجی شفیعیمحمدحسین شهیرهوشنگ لطف الهیانسید عبدالله حسینی
-
تاثیر دانه کلزا در جیره مرغان تخم گذار بر تولید کمی و کیفی تخم مرغ
پژوهشهای کاربردی زراعی( زراعت سابق پژوهش و سازندگی) وزارت جهاد کشاورزی شماره 82 (1388/03/04صفحات 38-44 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  فرهاد غفوری کسبیمرادپاشا اسکندری نسبمحمدحسین شهیر
Estimation of direct and maternal effects on body weight in mehraban sheep using random regression models
-
Archives Animal Breeding Issue 51 (2008-06-15PP. 235-246 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 103. محمدحسین شهیرمجتبی فیروزیحمید رضا طاهری ناصر موسوی
اثر تغذیه جوانه جو در خروسهای پدر گوشتی: باروری و جوجه درآوری
Feeding barley sprout in broiler breeder roosters: effects on egg fertility and hatchability
Incubation and Fertility Research Group دانشگاه واگنیگن و انجمن جهانی طیور, Netherlands, 2022-10-13 - 2022-10-14
ملی معتبر 102. حلیمه رزمیعلی شمسمحمدحسین شهیر
بررسی سطح دانش، نگرش و پرهیزه¬های فرهنگی پرورش‌دهندگان طیور محلی در خصوص پرورش طیور
Investigating the level of knowledge, attitudes and cultural taboos of local poultry breeders regarding poultry farming)
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی انجمن علمی ترویج, کرج, 1399/08/06 - 1399/08/08
ملی معتبر 101. علی ابوذریعلی فرخیانمحمدحسین شهیرنیما برادران
مقایسه دو سویه تجاری جوجه گوشتی از نظر میزان مقاومت به سندرم آسیت
comparison of two commercial broiler strain on susceptibility to ascites syndrome
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-12-13 - 2018-12-13
ملی معتبر 100. محمدحسين شهير
نقش عوامل اپی ژنتیک در ناهنجاریهای متابولیک طیور
influence of epigenetic adaptation on metabolic disorders in poultry
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-12-13 - 2018-12-13
ملی معتبر 99. علی فرخیانمحمدحسین شهیر
اثر قلیایی کردن جیره با استفاده از بی کربنات سدیم و کربنات پتاسیم بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی
Effect of ration alkalization using of sodium bicarbonate or potassium carbonate on performance of broiler chickens under cold stress condition
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-12-13 - 2018-12-13
ملی معتبر 98. علی اصغر مطلبیمحمدحسین شهیرمحمدحسین نعمتی
تاثیر عصاره برگ زیتون و عصاره سیر بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی در شرایط ایجاد کننده آسیت
The effect of olive leaf extract and garlic extract on the immune response of broiler chickens in cold stress condition
Congress on Animal Science دانشگاه کردستان, سنندج, 2018-08-28 - 2018-08-29
ملی معتبر 97. محمدحسین نعمتیمحمدحسین شهیرعلی اصغر مطلبی
اثر آنتیاکسیدانهای ویتامینی بر فراسنجههای گلبولهای قرمز خون جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش سرمایی
The effect of vitamin antioxidants on red blood cell parameters in broiler chicks under cold stress conditions
Congress on Animal Science دانشگاه کردستان, سنندج, 2018-08-28 - 2018-08-29
ملی معتبر 96. علی اصغر مطلبیمحمدحسین شهیرمحمدحسین نعمتی
تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ زیتون و سیر بر عملکرد جوجههای گوشتی تحت تنش سرمایی
The effect of hydroalcholic extract of olive leaf and garlic on broiler chickens performance under cold stress condition
Congress on Animal Science دانشگاه کردستان, سنندج, 2018-08-28 - 2018-08-29
ملی معتبر 95. حلیمه رزمیعلی شمسمحمدحسین شهیر
تحلیل موانع و محدودیت‌های مدیریتی در نظام پرورش طیور بومی (مطالعه موردی در روستاهای شهرستان مراغه)
Investigating limitations and Constraints of local Poultry Production in Villages of Maragheh Township
Congress on Animal Science دانشگاه کردستان, سنندج, 2018-08-28 - 2018-08-29
ملی معتبر 94. محمد دورونکیبهنام رستمیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمحمدحسین شهیرحسین جارالمسجد
بیان ژن آدیپونکتین و گیرنده های آن در بیضه های بره های نر درحال رشد نژاد افشاری در دوره ی پیش از بلوغ
Gene expression of Adiponectin and its receptors in testes of growing Prepubertal Afshari male lambs
- دانشئاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 93. الهام لشگریبهنام رستمیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمحمدحسین شهیر
بیان ژن آدیپونکتین و گیرنده های آن در مراحل مختلف آبستنی در دستگاه تولید مثل گوسفند افشاری
Adiponectin and Adiponectin receptors gene expression in different stages of pregnancy in reproductive tract in Afshari sheep
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 92. رضا جعفریمحمدحسین شهیربهنام رستمیعلیاری داود
تاثیر دزهای مختلف و روش تزریق eCGبرشاخص های تولید مثلی میش های افشاری
Effect of different doses and route of eCG administration on reproductive parameters of Afshari ewes
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 91. سمیه مقدممحمدحسین شهیرحمید کهرامبهنام رستمیعلیاری داود
تاثیر تزریق هورمونهای eCG، FSHو GnRHبر درصد بره زایی در گوسفند افشاری
The effect of eCG, FSH and GnRH injection on reproductive traits of synchronized Afshari ewes
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 90. خدیجه عابدیمحمدحسین شهیرمرتضی یاوری
اثرات تزریق ویتامین B12با وبدون تزریق eCG بر عملکرد تولید مثلی میشهای آمیخته افشاری*مرینوس
Effects of Vitamin B12 Injection with and without eCG Injection on Reproductive Function of Afshari × Merinos Crossbred Ewes
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 89. محمدعلی سیرجانیمحمدحسین شهیرحمید کهراممرادپاشا اسکندری نسبسید سعید موسوی
افزایش دوقلوزایی در میش های نژاد افشاری با استفاده از تزریق هورمونهای GnRHوFSH
Increase of multiple birth in Afshari ewe by GnRH and FSH injection
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 88. آرمان عبدالهیمحمدحسین شهیرحمید کهراممرادپاشا اسکندری نسبمحمدحسین نعمتی
اثر مکمل مواد معدنی با ویژگی آزاد سازی آهسته (فروبلوک) بر عملکرد ترشح هورمونهای تولید مثلی میش های افشاری
effect of slow release mineral(ferobloc) on reproductive performance and hormones of Afshari ewe
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 87. سارا امینیرضا معصومیبهنام رستمیمحمدحسین شهیررحمان رستم خانی
اثرات افزودن ژل رویال به رقیق کننده منی قوچ افشاری بر فراسنجه های اسپرم پس از انجماد و یخگشایی
The effects add royal jelly to the semen diluent Afshari rams on sperm parameters after freezing and thawing
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی کشور, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 86. سارا امینیرضا معصومیبهنام رستمیمحمدحسین شهیررحمان رستم خانی
اثرات افزودن ژل رویال به رقیقکننده اسپرم قوچ افشاری بر خصوصیات اسپرم پس از نگهداری به صورت مایع
Royal Jelly improves the sperm parameters of Afshari ram semen during liquid storage
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی کشور, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 85. مرتضی زارعیبهنام رستمیرضا معصومیمهدیه حسینیمحمدحسین شهیرمحسن شرفی
بررسی امکان تغییر پروفایل اسیدهای چرب زرده تخم مرغ با تغییر منبع چربی جیره مرغ تخم گذار
Alteration of fatty acid profile of egg yolk by supplementation of different sources of oils to the ration of laying hens
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی کشور, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 84. مرتضی زارعیبهنام رستمیرضا معصومیمحمدحسین شهیرمحسن شرفی
اثرات افزودن زرده تخم مرغ غنی شده با منابع مختلف اسیدهای چرب اُمگا- 3 به رقیق کننده روی کیفیت اسپرم قوچ ذخیره شده در حالت مایع
The effects of adding egg yolks enriched with different sources of omega-3 fatty acids to Tris_based extender on fresh and liquid stored ram semen characteristics
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی کشور, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 83. الهام صمدپورمحمدحسین نعمتیداود زحمتکشمحمدحسین شهیرعلی منصوری
تحلیل همبستگی ضرایب مکانیزاسیون حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی با فراسنجه های عملکردی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی
Correlation analysis of mechanization coefficients resulted from analytical hierarchy process with performance parameters in broiler farms
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی ایران, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 82. الهام صمدپورداود زحمتکشمحمدحسین نعمتیمحمدحسین شهیرعلی منصوری
ارزیابی سیستم های تهویه و ایزولاسیون سقف و دیوار سالن های پرورش جوجه گوشتی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
Evaluation of ventilation systems and roof and wall insulation of broiler farms using analytical hierarchy process
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی ایران, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 81. رقیه مهریبهنام رستمیرضا معصومیمحمدحسین شهیرعلیاری داود
بررسی اثر تزریق hCG یا GnRH پس از قوچ اندازی بر عملکرد تولیدمثلی میشهای افشاری
Effect of post-mating hCG or GnRH administration on reproductive performance of Afshari ewes
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی کشور, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 80. مهدیه حسینیرضا معصومیبهنام رستمیمحمدحسین شهیرمحسن شرفی
اثرات افزودن زردهتخم مرغ غنی شده با منابع اسیدچرب امگا- 3 به رقیق کننده تریس بر فراسنجههای منی قوچ افشاری پس از انجماد
Effects of addition of enriched egg yolks with omega-3 fatty acids to Afshari ram semen extender on sperm parameters after freezing-thawing
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی کشور, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 79. بهنام رستمیرضا جعفریمحمدحسین شهیر
مقایسه تاثیر تزریق عضلانی هورمون eCG با تزریق زیر جلدی در سطوح مختلف بر رفتار فحلی و پاسخ های تخمدانی میش های افشاری
comparison of intramuscular and subcutaneous injection of different levels of eCG on estrus behaviour and ovarian responses in Afshari ewes
گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1394/08/05 - 1394/08/07
ملی معتبر 78. بهنام رستمیرحمان حاجی زادهرضا معصومیمحمدحسین شهیر
تاثیر تزریق گونادوتروپین کوریونیک انسانی پس از قوچ اندازی بر غلظت پروژسترون و عملکرد تولید مثلی میش های آمیخته افشاری- مرینو
The effect of post-mating injection of hCG on progesterone concentration and reproductive performance of Afshari-Booroola Merino crossbred ewes
گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1394/08/05 - 1394/08/07
ملی معتبر 77. هادی کاظمیمحمدحسین شهیرنسیم اکبریسمانه اصغریزینب رمضانی
تاثیرسرعت رشد و افزودن آرژنین و ویتامین C بر هورمونهای تیروئیدی جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی
Effects of early growth rate and dietary inclusion of vitamin C and arginine on thyroid hormones of broilers in cold stress condition
مدیریت پرورش دام و طیور دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/06/18 - 1394/06/18
ملی معتبر 76. نسیم اکبریمحمدحسین شهیررحمان رستم خانیسمانه اصغریزینب رمضانیهادی کاظمی
اثر منابع مختلف کروم بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی
Effects of different sources of chromium on performance of broilers under cold stress
مدیریت پرورش دام و طیور دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/06/18 - 1394/06/18
ملی معتبر 75. نسیم اکبریمحمدحسین شهیررحمان رستم خانیسمانه اصغریزینب رمضانیهادی کاظمی
اثرمنابع مختلف کروم بر هورمونهای تیروئیدی جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی
Effects of different sources of chromium on thyroid hormones of broiler chickens under cold stress condition
مدیریت پرورش دام و طیور دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/06/18 - 1394/06/18
ملی معتبر 74. زینب رمضانیمحمدحسین شهیرنسیم اکبریسمانه اصغریهادی کاظمی
اثر سطوح مکمل کراتین بر عملکرد جوجه های نر گوشتی تحت تنش سرمایی
Effects of different levels of creatine supplementation on performance of broiler chickens in cold stress codition
مدیریت پرورش دام و طیور دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/06/18 - 1394/06/18
ملی معتبر 73. زینب رمضانیمحمدحسین شهیررحمان رستم خانیسمانه اصغرینسیم اکبریهادی کاظمی
اثرسطوح کراتین برهورمونهای تیروئیدی جوجه های گوشتی نر تحت تنش سرمایی
Effects of creatine levels on thyroid hormone of male broiler chickens under cold stress
مدیریت پرورش دام و طیور دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/06/18 - 1394/06/18
ملی معتبر 72. سمانه اصغریمحمدحسین شهیررضا معصومیحمید رضا طاهری زینب رمضانینسیم اکبریهادی کاظمی
اثر سطوح مختلف مکمل آرژنین بر هورمون های تیروئیدی جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی
THE EFFECT OF L- ARGININE SUPPLEMENTION ON THYROID HORMONES OF BROILERS UNDER COLD STRESS
مدیریت پرورش دام و طیور دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/06/18 - 1394/06/18
ملی معتبر 71. سمانه اصغریمحمدحسین شهیررضا معصومیحمید رضا طاهری زینب رمضانینسیم اکبریهادی کاظمی
اثر سطوح مختلف آرژنین بر عملکرد جوجه های گوشتی نر تحت تنش سرمایی
THE EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF ARGININE SUPPLEMENTATION ON BROILER PERFORMANCE UNDER COLD STRESS
مدیریت پرورش دام و طیور دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/06/18 - 1394/06/18
ملی معتبر 70. رویا اساسیمحمدحسین شهیرحسین محمدزاده کراتیاحمد بیطرفسمیرا قربانلو
مقایسه اقتصادی سن کشتار جوجه های گوشتی
Economic comparison of the slaughter age of broilers
مدیریت پرورش دام و طیور دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/06/18 - 1394/06/18
بین‌المللی 69. حمید رضا میرزایی الموتیطاهره خادمیمحمدحسین شهیرمصطفی حاجی لو
اثرات وارد کردن کوتاه مدت روغن ماهی روی خصوصیات لاشه بره های افشاری
Effects of short-term inclusion of mixed fish and sunflower oils in finishing diet on carcass characteristics and performance of fat tailed Afshari lambs
ADSA annual metting ADSA, United States, 2015-07-12 - 2015-07-16
بین‌المللی 68. رسول کریمیعلی تاجیکمحمدحسین شهیر
اثر عادت دهی سرمایی در سنین اولیه بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی از 7تا 28روزگی
Influence of early age short term cold stress on the performance and immune system of broiler chickens during 7 to 28 days of age
Asia pacific poultry conference جی جو, Korea, Republic of, 2014-10-19 - 2014-10-23
بین‌المللی 67. رسول کریمیمحمدحسین شهیررکنی حسنرحمان رستمخانیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوان
مقاومت سرمایی و عملکرد جوجه های گوشتی عادت دهی شده در اوایل و اواخر مرحله جنینی
Tolerance of cold conditioning during initial and last phase of embryogenesis on hatch and posthatch performance of broilers
Asia pacific poultry conference جی جو, Korea, Republic of, 2014-10-19 - 2014-10-23
بین‌المللی 66. محمدحسین شهیرمحمدحسین نعمتیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانهوشنگ لطف الهیان
اثر ویتامین c و کوآنزیم Q بر آسیت القایی با سرما در جوجه های گوشتی
Effects of vitamin C and coenzyme Q on cold induced ascites in broilers
Asia pacific poultry conference جی جو, Korea, Republic of, 2014-10-19 - 2014-10-23
ملی معتبر 65. محمدعلی محمدیمحمدحسین شهیررضا معصومیعلیاری داودرحمان حاجی زاده
اثر عادت دهی میش های آبستن بر صفات رشدی بره های آمیخته افشاری
Effects of cold stress adaptation on growth characteristics of Afshari cross bred lambs
Congress on Animal Science دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-27 - 2014-08-28
ملی معتبر 64. افشین حیدری نیامحمدحسین شهیرحمید رضا طاهری سید عبدالله حسینیمحمدحسین نعمتیرضا رحیمی
بررسی اثر سطوح مختلف لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده بر عملکرد بوقلمونهای نر گوشتی در دوره آغازین
Male turkey poults response to standardized ileal digestible lysine levels to 28 day of age
Congress on Animal Science دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-27 - 2014-08-28
ملی معتبر 63. محمدعلی محمدیمحمدحسین شهیررضا معصومیعلیاری داودرحمان حاجی زاده
اثرعادت دهی سرمایی میش های آبستن برغلظت هورمونهای تیروئیدی میش وبرههای آمیخته افشاری
Effects of cold conditioning of pregnant crossbred Afshari ewes on thyroid hormones concentration of ewe and lambs
Congress on Animal Science دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-27 - 2014-08-28
ملی معتبر 62. مصطفی لو یوسفمقصودلو شهریارمحمدحسین شهیربیات کوهسار جواد
اثر سطوح مختلف پروتئین و نوع جیره بر شاخص تولید جوجه های گوشتی
Effect of dietary protein level and type of feed formulation on production index of broilers
Congress on Animal Science دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-27 - 2014-08-28
ملی معتبر 61. مقصودلو شهریارمصطفی لو یوسفمحمدحسین شهیربیات کوهسار جواد
اثر سطوح مختلف پروتئین و تنظیم جیره غذایی بر عملکرد اقتصادی جوجه های گوشتی
Effect of dietary protein level and type of feed formulation on economic characters of broilers
Congress on Animal Science دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-27 - 2014-08-28
ملی معتبر 60. کیوان شیرزادگانمحمدحسین شهیر
مقایسه اثرات منابع مختلف روغن های گیاهی در جیره، روی عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
Comparison of the effects of different plant oil sources in diet, on performance and blood metabolites of broiler chickens
Congress on Animal Science دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-27 - 2014-08-28
ملی معتبر 59. رضا رحیمیمحمدحسین شهیرافشین حیدری نیاحمید رضا طاهری
کاهش سطح پروتئین جیره بوقلمونهای نر گوشتی با استفاده از آنزیم پروتئاز
Evaluation of reducing protein level in turkey poults diet using protease enzyme
Congress on Animal Science دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-27 - 2014-08-28
ملی معتبر 58. افشین حیدری نیامحمدحسین شهیرحمید رضا طاهری سید عبدالله حسینیمحمدحسین نعمتیهادی کاظمی
بررسی اثر سطوح مختلف لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده بر ایمنی و فراسنجههای خونی بوقلمونهای نر گوشتی در دوره آغازین
Effects of different levels of Standardized ileal digestible lysine on immune response and blood parameters of male turkey poults in starter period
Congress on Animal Science دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-27 - 2014-08-28
بین‌المللی 57. داریوش ابراهیمیبهنام رستمیابوالحسن صادقی پناهرضا معصومیمحمدحسین شهیرصونا زرگریپریسا تقی لو
اثرات افزودن قندها و آنتی اکسیدان های مختلف بر کیفیت منی منجمد شده قوچ افشاری
Effects of addition of different sugars and antioxidants to extender on quality of Afshari ram frozen semen
International Symposium on Spermatology and the 9th Biennial Conference of AAAA دانشگاه نیوکاسل (Newcastle), Australia, 2014-08-08 - 2014-08-14
ملی معتبر 56. طاهره خادمیحمید رضا میرزایی الموتیمحمدحسین شهیرمصطفی حاجی لو
تاثیر مدت زمان مکمل کردن اسیدهای چرب غیر اشباع در جیره های پایانی روی عملکرد و خصوصیات لاشه بره های افشاری
-
همایش ملی دام و طیور  دانشگاه مازندران, ساری, 1392/02/12 - 1392/02/12
ملی معتبر 55. وحید غلامیحمید امانلومحمدحسین شهیرحمید رضا میرزایی الموتیغلامرضا نوری
اثرات کاهش پروتئین جیره غذایی روی تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین پر تولید در تنش گرمایی
-
Congress on Animal Science دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2012-08-31 - 2012-08-31
ملی معتبر 54. وحید غلامیحمید امانلومحمدحسین شهیرحمید رضا میرزایی الموتیغلامرضا نوری
اثرات کاهش سطح پروتئین جیره غذایی بر باروری گاوهای شیرده تحت تنش گرمایی
-
Congress on Animal Science دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2012-08-31 - 2012-08-31
ملی معتبر 53. سولماز نجفی پورمحمدحسین شهیرحمید رضا طاهری
اثرات کمپلکس های آلی روی، منگنز، مس، سلنیوم و کروم بر پاسخ ایمنی هومورال جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی
The effect Organic complexes of zinc, manganese, copper, selenium and chromium on humoral Immune response of broiler chickens under cold stress
Congress on Animal Science دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2012-08-29 - 2012-08-30
ملی معتبر 52. اشرف چرمگرمحمدحسین شهیرحمید رضا طاهری محمدحسین نعمتیافشین حیدری نیا
اثر غلظت جیره و افزودن آنتی اکسیدان ها بر هورمونهای تیروئیدی جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی
Effects of nutrient density and antioxidant on thyroid hormone parameters in broilers in cold stress
Congress on Animal Science دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2012-08-29 - 2012-08-30
ملی معتبر 51. اشرف چرمگرمحمدحسین شهیرحمید رضا طاهری محمدحسین نعمتی
اثر غلظت انرژی و پروتئین جیره و افزودن آنتی اکسیدان ها بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی
Effects of antioxidants addition and different levels of energy and protein on broiler performance in the cold stress condition
Congress on Animal Science دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2012-08-29 - 2012-08-30
ملی معتبر 50. رحمان حاجی زادهبهنام رستمیمحمدحسین شهیرداود علیاریسمیه مقدمرضا جعفری
تاثیر تزریق گونادوتروپین کوریونیک انسانی پس از قوچ اندازی بر عملکرد تولید مثلی میش های آمیخته افشاری ×مرینو
ّ The effect of post-mating hCG administration on reproductive performance of Merino × Afshari crossbred ewes
Congress on Animal Science دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2012-08-29 - 2012-08-30
ملی معتبر 49. سمیه مقدمحمید کهراممحمدحسین شهیربهنام رستمیداود علیاریرضا جعفریرحمان حاجی زاده
اثرات هورمون های مختلف فولیکولوژنیک بر افزایش درصد آبستنی و بره زایی در میش های افشاری
Effects of different folliculogenic hormones on reproductive performance of Afshari ewes
Congress on Animal Science دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2012-08-29 - 2012-08-30
ملی معتبر 48. رضا جعفریمحمدحسین شهیربهنام رستمیداود علیاریرحمان حاجی زادهسمیه مقدم
تاثیر روش تزریق eCG بر رشد فولیکول و نرخ بره زایی در میش های افشاری
Study of the different injection methods of eCG on the follicular growth and lambing rate of Afshari ewes
Congress on Animal Science دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2012-08-29 - 2012-08-30
ملی معتبر 47. سیدهادی حسینیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانبهنام رستمیمحمدحسین شهیر
بررسی بیان ژن گیرنده های پروژسترون در نواحی مختلف در اوایل آبستنی گوسفند افشاری
Investigating of gene expression of progesterone receptors in different areas of the uterus in early stages of pregnancy in Afshari sheep
Congress on Animal Science دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2012-08-29 - 2012-08-30
بین‌المللی 46. حمید رضا میرزایی الموتیحسین نامدارپورحمید امانلومحمدحسین شهیرداود علیاری
-
Effects of plant extracts and monensin on metabolite status and performance of peripartum ewes
ADSA annual metting امریکا, United States, 2012-07-15 - 2012-07-19
بین‌المللی 45. زهرا محمدیحمید رضا میرزایی الموتیمحمدحسین شهیرحمید امانلومرتضی یاوری
-
effects of supplementing fat sources in pre-mating ewe diets on reproductive performance
ADSA annual metting امریکا, United States, 2012-07-15 - 2012-07-19
بین‌المللی 44. محمدحسین شهیرمهدی برقعیسعید مرادی
جیره های بر پایه گندم در تغذیه جوجه های گوشتی : اثرات آنزیم ، اسیدهای آلی و تغذیه مرطوب
Wheat based rations for broilers:effects of enzyme organic acid and wet feeding
European Symposium on Poultry Nutrition شهر ازمیر ترکیه, Turkey, 2011-10-31 - 2011-11-04
بین‌المللی 43. محمدحسین شهیرسعید قاسمی
اثرات جایگزین های آنتی بیوتیک های محرک رشد بر عملکرد جوجه های گوشتی
effects of antibiotic growth promoter alternatives on performance of broilers
European Symposium on Poultry Nutrition شهر ازمیر ترکیه, Turkey, 2011-10-31 - 2011-11-04
ملی معتبر 42. رقیه رحمانی فیروزیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمحمدحسین شهیرمرادپاشا اسکندری نسب
اثرات عادت دهی حرارتی در اوایل دوره پرورش بر بیان ژن trh در جوجه های گوشتی حرارتی
eFFECTS OF THERMAL ADAPTATION IN EARLY GROWING PERIOD ON TRH GENE.....
همایش ملی نقش بیوتکنولوژی در علوم دامی دانشگاه اصفهان, اصفهان, 1390/06/31 - 1390/06/31
ملی معتبر 41. رقیه رحمانی فیروزیمحمدحسین شهیرمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوان
تغییرات بیان ژن CRH و سازگاری جوجه­های گوشتی به تنش گرمایی
-
همایش ملی نقش بیوتکنولوژی در علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/31 - 1390/06/31
ملی معتبر 40. محمد طاهر هرکی نژاد نلیوانرقیه رحمانی فیروزیمحمدحسین شهیر
ارتباط بیان ژن HSP70 و عادت­پذیری جوجه­های گوشتی به تنش­های حرارتی در اوایل دوره پرورش
-
همایش ملی نقش بیوتکنولوژی در علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/31 - 1390/06/31
ملی معتبر 39. ملیحه عراق نظام آبادیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمحمدحسین شهیرمرادپاشا اسکندری نسبروناک خرمتاییرحمان رستم خانی
ارتباط پلی مورفیسم UTR 5 ژن تیروگلوبولین با خصوصیات لاشه در گوسفند افشاری
-
National Biotechnology Congress of Iran پژوهشگاه نیرو, تهران, 2011-09-12 - 2011-09-14
ملی معتبر 38. داود علیاریمحمد مهدی معینیمحمدحسین شهیرمرادپاشا اسکندری نسب
تاثیر امتیاز وضعیت بدنی(BCS) وزن زنده و سن میش بر صفات تولید مثلی میش های افشاری
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 37. رسول کریمیمحمدحسین شهیرمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانرحمان رستم خانی
بررسی اثرات تنش سرمایی در اواخر دوره جوجه کشی و محدودیت کمی خوراک اوایل دوره پرورش بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 36. رسول کریمیمحمدحسین شهیرمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانحسین نامدارپور
تاثیر تنش سرمایی در اواخر دوره جوجه کشی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی نر 7 تا 26 روزه
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 35. رسول کریمیمحمدحسین شهیرمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوان
تاثیر تنش سرمایی اوایل دوره پرورش بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی نر7 تا 26 روزه
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 34. رسول کریمیمحمدحسین شهیرمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانرحمان رستم خانی
بررسی اثرات محدودیت کمی خوراک اوایل دوره پرورش بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 33. رسول کریمیمحمدحسین شهیرمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانرحمان رستم خانی
بررسی اثرات تنش سرمایی اوایل دوره پرورش بر عملکرد و مقاومت جوجه های گوشتی به سرما
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 32. حسین نامدارپورحمید رضا میرزایی الموتیحمید امانلومحمدحسین شهیرداود علیاری
تاثیر مخلوطی از عصاره گیاهی بارهنگ و نعناع در جیره دوره انتقال بر روی بالانس انرِِِژی در میشها
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان , زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 31. خدیجه عابدیمحمدحسین شهیرمرتضی یاوری مصطفی خدابنده لومرادپاشا اسکندری نسبحمید رضا میرزایی الموتیمحمدعلی سیرجانی
اثر تزریق ویتامین B12 بر رشد فولیکول های تخمدان و صفات تولید مثلی میش های آمیخته افشاری مرینوس
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 30. زهرا محمدیحمید رضا میرزایی الموتیمحمدحسین شهیرحمید امانلو
اثر نسبت های اسیدهای چرب امگا 6 به امگا3 در جیره های پیش از جفت گیری بر تعداد و اندازه فولیکول های تخمدان در میش های افشاری
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 29. رقیه رحمانی فیروزیمحمدحسین شهیرمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوان
اثر عادت دهی حرارتی در اوایل دوره پرورش بر تحمل تنش گرمایی و هورمون های تیروئیدی در جوجه های گوشتی
-
سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر دانشگاه کرمان, کرمان, 1390/06/16 - 1390/06/16
بین‌المللی 28. اسماعیل منیدریحمید امانلومیم فروزان مهرحمید رضا میرزایی الموتیمحمدحسین شهیر
-
effects of the source and amount of sulfur in prepartum diets on plasma metabolites of periparturient Holstein cows
ADSA annual metting نیواورلان, United States, 2011-07-14 - 2011-07-16
ملی معتبر 27. زهرا بهمنی حیدرآبادیمحمدحسین شهیرحمید امانلو
اثرات سطوح مختلف کنجاله کلزا در جیره های بر پایه جو با ویدون افزودن آنزیم بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی
the effects of different levels of canola meal....
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1390/02/28 - 1390/02/28
ملی معتبر 26. رقیه رحمانی فیروزیمحمدحسین شهیرمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمرادپاشا اسکندری نسب
بررسی روشهای مختلف عادت­دهی گرمایی در اوایل دوره پرورش بر عملکرد و تحمل گرمایی جوجه­های گوشتی تحت تنش حرارتی
-
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کرمان, کرمان, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 25. نیما برادرانمحمدحسین شهیرزهرا اسدی کرمانی
اثرات استفاده از آنزیم فیتاز در جیره های بدون مکمل فسفر بر عملکرد،صفات لاشه و شاخص راه رفتن جوجه های گوشتی
The effects of phytase in non-supplemented phosphorus diets on performance,carcass traits and gait score of broilers
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 24. امید افسریانمحمدحسین شهیرافشین حیدری نیاوحید غلامی
اثر سطوح مختلف میکرو ارگانیسم موثر (EM)بر پاتوژنهای سکوم جوجه های گوشتی
The influence of effective microorganism(EM) on cecal pathogens of broilers
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 23. زهرا اسدی کرمانیمحمدحسین شهیرنیما برادران
اثرات کاهش پروتئین خام جیره جوجه های گوشتی با استفاده از کلاژن هیدرولیز شده
The effects of reduced dietary crude protein by hydrolyzed .....
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 22. ملیحه عراق نظام آبادیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمحمدحسین شهیرمرادپاشا اسکندری نسبروناک خرمتایی
ارتباط هورمون¬های تیروئیدی و تیروگلوبولین با خصوصیات لاشه در گوسفندان افشاری
-
Congress on Animal Science پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, کرج, 2010-09-20 - 2010-09-21
ملی معتبر 21. مهدی برقعیمحمدحسین شهیرحمید امانلوسید سعید موسوی
اثرات تغذیه مرطوب در جیره های بر پایه ذرت ،گندم یا جو بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی
-
Congress on Animal Science پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 2010-09-20 - 2010-09-21
ملی معتبر 20. غلامرضا امیرصادقیمحمدحسین شهیر
اثر سطح انرژی قابل متابولیسم ، پروتئین خام و لیزین جیره بر عملکرد جوجه خروس های گوشتی
-
Congress on Animal Science پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 2010-09-20 - 2010-09-21
ملی معتبر 19. عباس حسین پورمحمدحسین شهیراحمد حسن آبادی
تاثیر سطوح مختلف پروتئین خام و تریونین بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی در دوره آغازین و رشد
-
Congress on Animal Science پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 2010-09-20 - 2010-09-21
ملی معتبر 18. کمال عبدی شیشه گرانمحمدحسین شهیرحافظعلی دلجوعیسی لو
انتخاب سویه برتر با روش تصمیم گیری چند معیاری
-
Congress on Animal Science پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 2010-09-20 - 2010-09-21
ملی معتبر 17. فروغ آشتیانیمحمدحسین شهیرمحمود شیوا زادغلامرضا پیکا نی
تعیین سطح بهینه اقتصادی پروتئین و لیزین جیره مرغ تخم گذار
-
Congress on Animal Science پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 2010-09-20 - 2010-09-21
ملی معتبر 16. عبدالله مقدسی خیاویمحمدحسین شهیرحمید امانلو
اثر تغذیه انتخابی دانه کامل گندم یا ذرت خرد شده به همراه جیره تجاری بر عملکرد جوجه های گوشتی نر
-
Congress on Animal Science پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 2010-09-20 - 2010-09-21
ملی معتبر 15. شهرام فرج اله زاده سالاریعلیرضا صفا مهرمحمدحسین شهیرصابر خدائی
اثرات سطوح مختلف روغن کلزا ، دانه ی باقلا و پودر سیر بر عملکرد ، میزان کلسترول زرده ی تخم مرغ و فراسنجه های ایمنی خون مرغ های تخم گذار
-
Congress on Animal Science پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 2010-09-20 - 2010-09-21
ملی معتبر 14. آرمان عبدالهیمحمدحسین شهیرحمید کهرام
تاثیر آزاد سازی آهسته مواد معدنی و تزریق pmsg روی صفات تولیدمثلی میشهای افشاری
-
Congress on Animal Science پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 2010-09-20 - 2010-09-21
ملی معتبر 13. آرمان عبدالهیحمید کهراممحمدحسین شهیر
تاثیر مواد معدنی با آزادسازی آهسته (فروبلوک)و تزریق هورمون pmsg بر روی تعداد فولیکول های بزرگ در روز فحلی میش های افشاری
-
Congress on Animal Science پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 2010-09-20 - 2010-09-21
ملی معتبر 12. هما سلیمانیرسول واعظ ترشیزیمرادپاشا اسکندری نسبسید رضا میرآتی آشتیانیمحمدحسین شهیر
برآورد همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید مثل با خصوصیات کیفی تخم مرغ در مرغان بومی مازندران
-
Congress on Animal Science پردیس کشاورزی و منابع گرگان - دانشگاه گرگان, تهران, 2010-08-25 - 2010-08-27
ملی معتبر 11. مجتبی ایازمحمدحسین شهیرمحمود شیوا زادعلی حاجی باباییسید عبدالله حسینی
استفاده از روش جایگزینی جیره پایه در تعیین انرژی قابل متابولیسم دانه جو در شترمرغ
-
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1389/02/22 - 1389/02/23
ملی معتبر 10. سیدمرتضی موسوی راسخمحمدحسین شهیر
مقایسه روش حداقل هزینه و حداکثر سود در انتخاب سطح مناسب پروتئین و لیزین جوجه های گوشتی
-
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1389/02/22 - 1389/02/23
ملی معتبر 9. محمدحسین شهیرمهدی شکاریعین الله عبدی
اثرات سطوح مختلف کنجاله کلزا در جیره های بر پایه ذرت یا گندم بر عملکرد جوجه های گوشتی
-
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1389/02/22 - 1389/02/23
ملی معتبر 8. حمید طالبیمحمدحسین شهیرحمید امانلوحمید محمدی
اثر تنش حرارتی روی شاخص های مدیریت تولیدمثل گاوهای هلشتاین: مطالعه موردی استان یزد
Effect of heat stress on reproductive management indexes of Holstein dairy cows: Case study in Yazd province
همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1388/11/08 - 1388/11/09
ملی معتبر 7. حسین طالبی ترک آبادمحمدحسین شهیرحمید امانلومحمد علی امامی میبدی
اثر تنش گرمایی روی عملکرد تولید مثلی و اقتصادی گاوهای شیری هلشتاین در استان یزد
Effect of heat stress on reproductive and economic performance of Holstein dairy cows in Yazd province
همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1388/11/08 - 1388/11/09
بین‌المللی 6. محمدحسین شهیرعلی میرمحمدیمحمد یوسفی
بررسی روشهای بهینه سازی مصرف سوخت در تاسیسات سالنهای مرغداری
-
کنفرانس بین المللی گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع هتل بین اللی المبیک, تهران, 1388/03/05 - 1388/03/06
ملی معتبر 5. سیدمرتضی موسوی راسخمحمدحسین شهیرهوشنگ لطف الهیانسید عبدالله حسینی
اثر سطوح مختلف پروتئین و لیزین جیره بر صفات لاشه جوجه های گوشتی نر و ماده سویه کاب
Effects of dietary protein and lysine levels on carcass traits of male and female cobb broilers
Congress on Animal Science دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2008-10-15 - 2008-10-16
ملی معتبر 4. وریا عندلیبیمحمدحسین شهیرمحمود شیوا زاد
اثر سطوح مختلف دانه کلزا با وبدون افزودن آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی
Effects of different levels of canola seed with or without enzyme addition on performance of broilers
Congress on Animal Science دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2008-10-15 - 2008-10-16
ملی معتبر 3. محمد ایزدیقادر دشتیمحمدحسین شهیر
عوامل موثر بر تولید گوشت مرغ و بهره وری آنها(مطالعه موردی استان زنجان)
Important factors on chicken meat production and their productivity(case study Zanajan province)
Congress on Animal Science دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2008-10-15 - 2008-10-16
ملی معتبر 2. عبداله کریمیمحمدحسین شهیرعلیرضا صفا مهر
اثرات جایگزینی ذرت با سورگوم با استفاده از آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی
Effects of substitution of corn with sorghum by enzyme addition on performance of broilers
Congress on Animal Science دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2008-10-15 - 2008-10-16
ملی معتبر 1. امید افسریانمحمدحسین شهیرمحسن برجی
اثرمخلوط میکرو ارگانیسمی (EM ) بر رشد و سلامتی جوجه های گوشتی
Effects of mixed microorganism(effective microorganism) on growth and health of broilers
national symposium of poultry health and diseases دانشگاه شهرکرد, شهرکرد/چالشتر, 2008-08-19 - 2008-08-21