خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28416   بروزرسانی: 14-12-1401

Mohammad Hosein Shahir

سوابق تحصیلی


دکترا : تربیت مدرس, ایران, تغذیه طیور , 1383-1377
عنوان رساله : تعیین بهترین معرف فیزیولوژیک برای نیاز لیزین مرغ تخم گذار
زمینه رساله : تغذیه طیور
استاد راهنما : دکتر فرید شریعتمداری