خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28483   بروزرسانی: 14-12-1401

Mohammad Hosein Shahir

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. پروتئین و اسیدهای آمینه در تغذیه طیور ( دکتری)2. 3. بیماریهای متابولیک طیور(مقطع دکتری)4. تغذیه طیور (کارشناسی ارشد)5. پرورش مرغ تخم گذار6. ویتامینها و مواد معدنی در تغذیه طیور ( کارشناسی ارشد)7. بیوانرژتیک ( دکتری)8. روش تحقیق ( کارشناسی ارشد)9. طرح آزمایشات پیشرفته ( دکتری)10. هورمون شناسی ( کارشناسی ارشد)11. مدیریت واحدهای تولیدی دام و طیور ( کارشناسی ارشد)12. پروتئین و اسیدهای آمینه ( دکتری)13. جوجه کشی 14. پرورش طیور15. فیزیولوژی تکمیلی (کارشناسی ارشد)