خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29005   بروزرسانی: 10-04-1403

Mohammad Hosein Shahir
محمدحسين شهير
دانشیار

پست الکترونيکی
shahir_m@znu.ac.ir      shahir_mh@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shahir-mohammad

تلفن
   33052348   +98 (0) 24 3305 2660

فکس
   +98 (0) 24 3228 3202

آدرس 
زنجان،دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی،