خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28483   بروزرسانی: 14-12-1401

Mohammad Hosein Shahir

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

انجمن علوم دامی ایران - انجمن جهانی علوم طیورWPSA

عضو هیات ممیزه دانشگاه زنجان