خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23270   بروزرسانی: 06-10-1402

Fatemeh Shahryari

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  محمدرضا حاجی علی گلنرگس فلاحی چرخابیفاطمه شهریاریسعادت ساریخانی فرحی
Association of Rahnella victoriana, Enterobacter hormaechei subsp. hofmannii and Citrobacter braakii with walnut decline
ارتباط گونه های Rahnella victoriana, Enterobacter hormaechei subsp. hofmannii and Citrobacter braakii با زوال گردو
Scientific Reports Issue 13 (2023-07-12PP. 1-14 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  مریم قرمزی نژادفاطمه شهریاریاشکان عالی محمدی
Application of CRISPR/Cas9 system in plant-pathogen interaction
کاربرد سیستمCRISPR/Cas9 در برهمکنش گیاه و بیمارگر
ایمنی زیستی - انجمن علمی ایمنی زیستی شماره 15 (1402/03/10صفحات 1-20 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  اشکان عالی محمدیفاطمه شهریاریغلام خدا کرمیانمریم قرمزی نژاد
Pathogenic mechanisms in the species of Streptomyces causing potato common scab
سازوکارهای بیماریزایی گونه های جنس Streptomyces، عامل اسکب معمولی سیب زمینی
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران شماره 11 (1401/12/27صفحات 275-290 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  افسانه زکریازاده مژدههفاطمه شهریاریعلی اکبر عبادیمریم خشکدامن
Induction of resistance in rice against Pyricularia oryzae by two plant growth promoting rhizobacteria
القای مقاومت در برنج علیه Pyricularia oryzae با دو گونه ریزوباکتر محرک رشد گیاه
گیاهپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 4 (1401/11/01صفحات 133-147 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
28.  زهرا ربیعی دهنویفاطمه شهریاریسمیه صدیقیان
Antibacterial Activity of Copper Nanoparticles Synthesized with Sumac Extract and Copper-Chitosan Nanocomposite Against Some Plant Pathogenic Bacteria in Laboratory
فعالیت ضدباکتریایی نانوذرا ت مس سنتز شده با عصاره سماق و نانوکامپوزیت مس- کیتوزان علیه برخی از باکتریهای بیمارگر گیاهی در آزمایشگاه
فن آوری زیستی در کشاورزی شماره 10 (1401/10/10صفحات 51-60 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  توحید اله ویردی پورفاطمه شهریارینرگس فلاحی
Gibbsiella quercinecans and Brenneria roseae subsp. roseae associated to the canker disease of walnut trees in northwestern Iran
Gibbsiella quercinecans و Brenneria roseae subsp. roseae مرتبط با بیماری شانکر درختان گردو در شمال غربی ایران
EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Issue 1 (2021-08-22PP. ۱-۱۵ 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
26.  سمانه عبدالهیاحمد گلچینفاطمه شهریاری
The Effects of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on the Activity of some Enzymes in Rizosphere Soils under Lead and Cadmium Stress
تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر فعالیت برخی آنزیم‌های منطقه ریزوسفر تحت تنش سرب و کادمیم
آب و خاک شماره 34/6 (1399/11/11صفحات 1243-1255 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  سمانه عبدالهیاحمد گلچینفاطمه شهریاریپریسا علمداری
PGPR inoculation of a contaminated soil affects plant growth and phytoavailability of Cd and Pb
اثرتلقیح PGPR از یک خاک آلوده بر رشد گیاه و قابلیت دسترسی Cd و Pb
Archives of Agronomy and Soil Science Issue 66 (2020-11-24PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
24.  سمانه عبدالهیاحمد گلچینفاطمه شهریاری
The effect of growth-promoting bacteria on the production of organic acids and the concentration of lead and cadmium in cabbage
تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر تولید اسیدهای آلی و غلظت سرب و کادمیوم در گیاه کلم
آب و خاک شماره 3-34 (1399/06/06صفحات 737-754 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  سمانه عبدالهیاحمد گلچینفاطمه شهریاری
Lead and Cadmium-Resistant Bacterial Species Isolated From Heavy Metal-Contaminated Soils Show Plant Growth-Promoting Traits
گونه های باکتریایی مقاوم در برابر سرب و کادمیوم جدا شده از خاکهای آلوده به فلز سنگین با ویژگی های محرکی رشد گیاه
INTERNATIONAL MICROBIOLOGY Issue 1 (2020-07-04PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
22.  حسین حمیدی بنایمفاطمه شهریاریابولقاسم قاسمی
Survey of fluorescent pseudomonads from rhizosphere and rhizoplane of tomato for biocontrol of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
بررسی سودومونادهای فلورسنت ریزوسفر و ریزوپلن گوجه فرنگی جهت کنترل زیستی باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
Journal of crop protection Issue 9-3 (2020-06-29PP. 395-410 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
21.  زهرا ربیعی دهنویفاطمه شهریاریسمیه صدیقیان
Antibacterial Activity of Synthesized Silver Nanoparticles UsingSumac Aqueous Extract and Silver-Chitosan Nanocomposite against Xanthomonas perforans
فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره ی سنتز شده با عصاره ی آبی سماق و نانوکامپوزیت نقره-کیتوزان علیه Xanthomonas perforans
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی(دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 9-1 (1399/04/04صفحات 31-43 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  هادی کوه کناحمد گلچینمحمدصدیق مرتضویفاطمه شهریاریرقیه همتی
Simultaneous efficiency of phytoremediation and bioremediation in removing crude oil from soil
کارایی همزمان گیاه‌پالایی و زیست‌پالایی در حذف نفت خام از خاک
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره 27-2 (1399/03/31صفحات 25-45 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  فرحناز جهانشاهی افشارفاطمه شهریاریعلی مختصی بیدگلیPablo C ASTILLOزینب میرزایی فولادوندمجید پدرام
Occurrence of Xiphinema santos Lamberti, Lemos, Agostinelli & D’Addabo 1993 (Nematoda: Longidoridae), a X. americanum-group member in Iran
وقوع Xiphinema santos، عضوی از گروه X. americanum-group در ایران
EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Issue 157 (2020-05-12PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
Scopus
18.  فاطمه علی نژاددله زیفاطمه شهریاریامید عینی گندمانیفاطمه سرافراز نیکواحمد شکاریمهرداد ستاره
Screening of quorum-quenching bacteriaassociated with rhizosphere as biocontrol agentsof Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
غربالگری باکتریهای مختل کننده سیستم کروم سنسینگ مرتبط با ریزوسفر به عنوان عوامل بیوکنترلی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
Archives of Phytopathology and Plant Protection Issue 53 (2020-05-07PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  هادی کوه کناحمد گلچینمحمدصدیق مرتضویرقیه همتیفاطمه شهریاری
Reduction of Crude Oil Pollution in Soil by Phytoremediation, Bioaugmentation and Bioaugmented Phytoremediation
کاهش آلودگی نفتی در خاک به روش‌های گیاه‌پالایی، زیست پالایی و گیاه‌پالایی زیست‌افزونی شده
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 50-10 (1398/12/12صفحات 2645-2660 
  علمی-پژوهشی
Scopus
16.  توحید اله ویردی پورفاطمه شهریارینرگس فلاحی
First report of walnut bacterial canker caused by Gibbsiella quercinecans and Brenneria roseae subsp. roseae in Iran
اولین گزارش از بیماری شانکر باکتریایی گردو با عامل Gibbsiella quercinecans و Brenneria roseae subsp. roseaeدر ایران
New Disease Reports Issue 41 (2020-02-02P. 12 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین
15.  فاطمه شهریاریمونا اسمعیلی
Recent developments in Pseudomonas biocontrol mechanisms
پیشرفتهای جدید در سازوکارهای کنترل زیستی سودوموناسها
ایمنی زیستی - انجمن علمی ایمنی زیستی شماره 12-3 (1398/09/30صفحات 26-49 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  فاطمه شهریاریزهرا ربیعی دهنویسمیه صدیقیان
Antibacterial activity of synthesized silver nanoparticles by sumac aqueous extract and silver-chitosan nanocomposite against Pseudomonas syringae pv. syringae
فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره سنتزشدن با عصاره سماق و نانوکامپوزیت نقره-کیتوزان علیه Pseudomonas syringae pv. syringae
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Issue DOI 10.1007/s42161-019-00478-1 (2019-12-05PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
Scopus
13.  فاطمه شهریاریتوحید اله ویردی پورزهرا ربیعی دهنوی
Phytoplasmas associated with grapevine yellows disease in Iran: first report of a ' Candidatus Phytoplasma trifolii'-related strain and further finding of a ' Ca . P. solani'-related strain
فیتوپلاسماهای مرتبط با بیماری زردی انگور در ایران.........................
New Disease Reports Issue 40-17 (2019-12-02P. 17 
  علمی-پژوهشی
Scopus
12.  نبی خضری نژادخداکرمیان غلامفاطمه شهریاری
Characterization of potential plantgrowth-promoting rhizobacteria isolated from sunflower(Helianthus annuusL.) in Iran
خصوصیات ریزوباکتری های تقویت کننده رشد گیاه جدا شده از آفتابگردان در ایران
Biologia Futura شماره 70 (1398/08/03صفحات 268-277 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین
11.  فاطمه شهریاریرقیه مرادی
Siderophore and Its Applications in the Field of Bioenvironmental Researches
سیدروفور و کاربردهای آن در حوزه ی پژوهشهای زیست محیطی
ایمنی زیستی - انجمن علمی ایمنی زیستی شماره 12-2 (1398/06/30صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  فرحناز جهانشاهی افشارفاطمه شهریاریفرشاد غریب زادهابراهیم پورجممجید پدرام
Description of Xiphinema azarbaijanense n. sp. (Nematoda; Longidoridae) from West Azarbaijan province, northwestern Iran
توصیف گونه جدید Xiphinema azarbaijanense از استان اذربایجان غربی، شمال غرب ایران
EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Issue https://doi.org/10.1007/s10658 (2019-05-24PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
WOS-Emerging sources Citation Indexes
9.  فاطمه شهریاریتوحید اله ویردی پور
“Candidatus Phytoplasma trifolii” related strain affecting Salix babylonica in Iran
استرین مرتبط با “Candidatus Phytoplasma trifolii” آلوده کننده بید در ایران
Australasian plant Disease Notes Issue 13 (2018-10-27PP. 1-3 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  الهام عشق پورفاطمه شهریاریابولقاسم قاسمی
The phenotypic and genotypic characteristics of causal agents of potato bacterial soft rot in Ardabil province of Iran
خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی پکتوباکتری های عامل بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی در استان اردبیل
Journal of crop protection Issue 7 (2018-05-07PP. 109-119 
  علمی-پژوهشی
None ISI
7.  محمدرضا صفرنژادحسین صفرپورفاطمه شهریاریمرضیه بصیرتمیثم طباطباییعلاءالدین کردنائیجامیر محمد ناجیمژده کاکوئی نژاد
Selection of specific single chain variable fragments (SCFV) against Polymyxa betae from phage display libraries
انتخاب آنتی بادی scFv اختصاصی علیه Polymyxa betae از کتابخانه های نمایش فاژی
Journal of plant protection research Issue 3 (2013-06-04PP. 203-209 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  فاطمه شهریاریمحمدرضا صفرنژادمسعود شمس بخشُُُُS SchillbergG Nolke
Generation and Expression in Plants of a Single-Chain Variable Fragment Antibody Against the Immunodominant Membrane Protein of Candidatus Phytoplasma aurantifolia
تولید و بیان آنتی بادی مونوکلونال scFv علیه پروتئین غشایی عامل بیماری جاروک لیموترش در گیاه
JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Issue 8 (2013-03-22PP. 1047-1054 

5.  فاطمه شهریاریمسعود شمس بخشمحمدرضا صفرنژادناصر صفائیسعید عطایی کچویی
Preparation of Antibody Against Immunodominant Membrane Protein (IMP) of Candidatus Phytoplasma aurantifolia
تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه پروتئین غشایی عامل بیماری جاروک لیموترش
Iranian Journal of Biotechnology Issue 1 (2013-01-01PP. 14-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  حسین صفرپورمحمدرضا صفرنژادمیثم طباطباییافشین محسنی فرفاطمه رادمرضیه بصیرتفاطمه شهریاریفاطمه حسن زاده
Development of a quantum dots FRET-based biosensor for efficient detection of Polymyxa betae
طراحی و ساخت سیستم بیوسنسوری بر اساس quantum dots FRET جهت ردیابی دقیق Polymyxa betae
CANADIAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Issue 1 (2012-07-04PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  فاطمه رادافشین محسنی فرمیثم طباطباییمحمدرضا صفرنژادفاطمه شهریاریحسین صفرپورآیدین فروتنمحسن مردیداریوش داودیمحمد حسین فتوکیان
Detection of Candidatus phytoplasma aurantifolia with a quantum dots FRET- based biosensor
شناسایی Candidatus phytoplasma aurantifolia با بیوسنسوری بر اساس quantum dots FRET
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Issue 94 (2012-01-02PP. 525-534 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  فاطمه شهریاریمحمدرضا صفرنژادمسعود شمس بخش
Generation of a specific monoclonal recombinant antibody against 'candidatus phytoplasma aurantifolia' using phage display technology
تولید آنتی بادی مونوکلونال علیه Candidatus Phytoplasma aurantifoliaبا استفاده ار تکنولوژی نمایش فاژی
BULLETIN OF INSECTOLOGY Issue 64(supplement) (2011-09-15PP. 75-76 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  فاطمه شهریاریمحمدرضا صفرنژادمسعود شمس بخشغلامرضا صالحی جوزانی
Toward immunomodulation of witches broom disease of lime (WBDL) by targeting immunodominant membrane protein (IMP) of Candidatus Phytoplasma aurantifolia
immunomodulation بیماری جاروک لیموترش با هدف قرار دادن پروتئین غشایی Candidatus Phytoplasma aurantifolia
COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES Issue 4 (2010-01-02PP. 789-795 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 27. محمدرضا حاجی علی گلنرگس فلاحی چرخابیفاطمه شهریاریسعادت ساریخانی فرحی
باکتری Enterobacter hormaechei subsp. hoffmanniiبیمارگر گیاهی جدید مرتبط با زوال گردو
Enterobacter hormaechei subsp. hoffmannii, a new plant pathogen, associated with walnut decline
-- انجمن علمی میکروب شناسی ایران, کرج, 2023-09-18 - 2023-09-20
ملی معتبر 26. محمدرضا حاجی علی گلنرگس فلاحی چرخابیفاطمه شهریاریسعادت ساریخانی فرحی
باکتری Citrobacter braakii بیمارگر گیاهی جدید عامل زوال گردو
Citrobacter braakii, a new plant pathogen, causal agent of walnut decline
Iranian congress of Biochemistry & international congress of Biochemistry & molecular biology انجمن علمی میکروب شناسی ایران, کرج, 2023-09-18 - 2023-09-20
ملی معتبر 25. سهیلا افکارفاطمه شهریاری
بررسی اسانس Mentha longifolia روی بیماری شانکر باکتریایی
Investigation of Essential Oil of Mentha longifolia on Bacterial Canker Disease
همایش ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و دانشگاه ارومیه, ارومیه, 1402/04/21 - 1402/04/22
بین‌المللی 24. مونا اسمعیلیفاطمه شهریاری
فعالیت آنتاگونیستی باکتری های اندوفیت گردو علیه عوامل بیماری شانکر باکتریایی گردو در شرایط آزمایشگاه
Antagonistic Activity of Walnut Endophytic Bacteria Against The Causal Agents of Bacterial Walnut Canker Disease in vitro
1 international and 10 national conference on biocontrol in agricultureand natural resources دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2022-02-05 - 2022-02-06
بین‌المللی 23. الهام رضازادهفاطمه شهریاریاشکان عالی محمدی
ارزیابی فعالیت انتاگونیستی تعدادی از جدایه های Streptomyces علیه جرب معمولی سیب زمینی
Evaluation of the antagonistic activity of some Streptomyces isolates against common potato scab
1 international and 10 national conference on biocontrol in agricultureand natural resources دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2022-02-05 - 2022-02-06
بین‌المللی 22. الهام رضازادهفاطمه شهریاریاشکان عالی محمدی
بررسی فعالیت¬ آنتاگونیستی تعدادی از جدایه های بومی Streptomyces sp. علیه عامل بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی
Investigation of antagonistic activity of some native isolates of Strepomyces sp. against the causal agent of potato soft rot disease
--- دانشگاه محقق اردبیل, اردبیل, 2021-06-09 - 2021-06-10
ملی معتبر 21. حسن فاضلیفاطمه شهریاریسهیلا افکار
فعالیت ضدباکتریایی اسانس نعناع فلفلی تیمار شده با سالیسیلیک¬اسید روی سه گونه باکتری در شرایط آزمایشگاه
Antimicrobial effect of salicylic acid treated peppermint (Mentha piperita) on three bacterial species in vitro
- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, تهران, 2019-08-31 - 2019-09-01
بین‌المللی 20. سپیده مهرفرفاطمه شهریاری
اولین گزارش از باکتری¬های گرم مثبت دارای فعالیت هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته¬دار در ایران
The first report of Gram-positive bacteria with ice-nucleating activity isolated from stone fruit trees in Iran
IPPC دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- انجمن بیماری شناسی ایران, 2018-08-27 - 2018-08-30
بین‌المللی 19. زهرا ربیعی دهنویفاطمه شهریاریسمیه صدیقیان
اثر ضد باکتریایی نانوذرات نقره بیوسنتز شده، کیتوزان و ترکیب آنها بر باکتری¬های عامل آتشک و شانکر گوجه¬فرنگی
Antibacterial effect of biosynthetic silver nanoparticles, chitosan and their composition on causal agents of fire blight and bacterial tomato canker
IPPC دانشگاه علوم و منابع طبیعی گرگان, 2018-08-27 - 2018-08-30
بین‌المللی 18. زهرا ربیعی دهنویفاطمه شهریاریسمیه صدیقیان
ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره و مس سنتز شده روی باکتری Pectobacterium carotovorum در شرایط آزمایشگاه
In vitro evaluation of the antibacterial activity some synthesized nanoparticles on Pectobacterium carotovorum
IPPC دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 17. فاطمه شهریاریسپیده مهرفر
جداسازی و شناسایی باکتری¬های مولد هسته یخ به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک
Isolation and identification of ice nucleating bacteria as biological control agents
-- دانشگاه گیلان, رشت, 2017-11-01 - 2017-11-02
ملی معتبر 16. فاطمه علی نژاددله زیفاطمه شهریاریامید عینی گندمانیفاطمه سرافراز نیکو
ردیابی ژن لاکتوناز در باکتری‎های مختل کننده سیستم حد نصاب احساس با روش PCR
Detection of lactonase gene in quorum-quenching bacteria by PCR
-- دانشگاه گیلان, رشت, 2017-11-01 - 2017-11-02
ملی معتبر 15. سپیده مهرفرفاطمه شهریاری
بررسی کنترل زیستی شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار توسط باکتری¬های اپی فیت
Evaluation of biological control of bacterial canker of stone fruits using epiphytic bacteria
-- دانشگاه گیلان, رشت, 2017-11-01 - 2017-11-02
ملی معتبر 14. حسین حمیدی بنایمفاطمه شهریاری
ارزیابی توان محرک رشدی باکتریهای سودوموناس فلورسنت جدا شده از ریزوسفر و ریزوپلین گوجهفرنگی در شرایط گلخانه
Evaluation of plant growth-promoting of fluorescent pseudomonads isolated from the rhizosphere and rhizoplane of tomato in vivo
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 13. زهرا ربیعی دهنویفاطمه شهریاریسمیه صدیقیان
بررسی فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره سنتز شده با عصاره سماق روی Xanthomonas perforans
The antibacterial activity of silver nanoparticles synthesized by aqueouse extract of sumac against Xanthomonas perforans
همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت دانشگاه صنعتی اراک, اراک, 1395/09/14 - 1395/09/14
ملی معتبر 12. حسین حمیدی بنایمفاطمه شهریاریابوالقاسم قاسمی
غربال گری سودوموناس فلورسنت جدا شده از ریزوسفر و ریزوپلین گوجه¬فرنگی جهت کنترل زیستی باکتری
Screening for fluorescent pseudomonads isolated from the rhizosphere and rhizoplane of tomato for biocontrol of Clavibacter michiganensis sub sp. michiganensis
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران و دانشگاه تهران, کرج, 1395/06/28 - 1395/06/28
ملی معتبر 11. الهام عشق پورفاطمه شهریاریابوالقاسم قاسمی
شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی پکتوباکتریومهای عامل پوسیدگی نرم سیبزمینی در استان اردبیل
Identification and assessment of genetic diversity of Pectobacterium species causative agent of potato soft rot in Ardebil province
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران- انجمن بیماری شناسی گیاهی و ...., کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 10. الهام عشق پورفاطمه شهریاریابولقاسم قاسمی
بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر کاهش خسارت Pectobacterium carotovorum
Evaluation of salicylic acid effect on the reduction of Pectobacterium carotovorum damage in potato tubers
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران- انجمن بیماری شناسی گیاهی و ....., کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 9. الهام عشق پورفاطمه شهریاریابوالقاسم قاسمیفاطمه سرافراز نیکو
ارزیابی اثر اسیدسالیسیلیک در ممانعت از بیماری پوسیدگی نرم باکتریایی سیبزمینی
Evaluation of salicylic acid effect on the suppression of bacterial soft rot disease of potato
= تعاونی علم گستران ایرانیان, تهران, 2015-06-11 - 2015-06-11
ملی معتبر 8. فاطمه علی نژاددله زیفاطمه شهریاریامید عینی گندمانیفاطمه سرافراز نیکو
شناسایی باکتری های مختل کننده سیستم حد نصاب احساس (Quorum sensing) به عنوان عوامل بیوکنترل بیماری پوسیدگی نرم ناشی از Pectobacterium carotovorum
Identification of quorum- sensing(QS) quenching bacteria for the control of potato soft rot due to Pectobacterium carotovorum
--- ارزیابان محیط زیست هگمتانه،سازمان جهادکشاورزی استان همدان, همدان, 2014-08-23 - 2014-08-23
ملی معتبر 7. فاطمه شهریاریمحمدرضا صفرنژادمسعود شمس بخش
تولید پلانتی بادی اختصاصی عامل بیماری جاروک لیموترش در گیاه Nicotiana benthamiana
Production of plantibody against causative agent of lime witches’ broom disease in Nicotiana benthamiana
National Biotechnology Congress of Iran دانشگاه تهران, تهران, 2013-07-06 - 2013-07-08
ملی معتبر 6. فاطمه رادافشین محسنی فرمیثم طباطباییمحمدرضا صفرنژادفاطمه شهریاریمحسن مردیداریوش داودیمحمد حسین فتوکیانآیدین فروتن
طراحی و ساخت بیوسنسور نقاط کوانتومی بر اساس سیستم FRET جهت تشخیص عامل بیماری جاروک لیموترش Candidatus Phytoplasma aurantifolia
Design and production of a quantum dots FRET- based biosensor for detection of Candidatus Phytoplasma aurantifolia
National Biotechnology Congress of Iran انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, تهران, 2011-09-12 - 2011-09-14
ملی معتبر 5. حسین صفرپورمحمدرضا صفرنژادعلاءالدین کردنائیجفاطمه شهریاریامیر محمد ناجی
تهیه آنتی بادی نوترکیب مونوکلونال علیه پروتئین گلوتاتیون اس ترانسفراز با استفاده از تکنولوژی phage display
Generation of recombinant antibody against Glutathion-S-transferase (GST) protein using phage display technology
National Biotechnology Congress of Iran انجمن بیوتکنولوژی ایران, تهران, 2011-09-12 - 2011-09-14
ملی معتبر 4. مرضیه بصیرتمحمدرضا صفرنژادحسین صفرپورفاطمه شهریاریحسین ابراهیمی
استفاده از پروتئین نوترکیب جهت تولید کیت سرولوژیکی DAS-ELISA علیه ناقل بیماری رایزومونیا چغندرقند
Use of a recombinant protein for production of a DAS-ELISA serological kit against Polymyxa betae
National Biotechnology Congress of Iran انجمن بیوتکنولوژی ایران, تهران, 2011-09-12 - 2011-09-14
ملی معتبر 3. فاطمه شهریاریمحمدرضا صفرنژادمسعود شمس بخش
همسانه سازی و تولید انبوه پروتئین Immunodominant membrane protein (IMP)عامل جاروک لیمو¬ترش Candidatus phytoplasma aurantifolia
Cloning and expression of Immunodominant membrane protein (IMP) of Candidatus Phytoplasma aurantifolia
Iranian plant protection congress انجمنهای بیماری شناسی گیاه، حشره شناسی و علوم علفهای هرز ایران , تهران, 2010-07-31 - 2010-08-03
بین‌المللی 2. محمدرضا صفرنژادفاطمه شهریاریمسعود شمس بخش
همسانه سازی و بیان پروتئین غشایی باکتری Candidatus Phytoplasma aurantifolia
Cloning and expression of the immunodominant membrane protein (IMP) of Candidatus Phytoplasma aurantifolia
Congress of the Mediterranean Phytopathological Union  The Agricultural Research Council (CRA) and plant pathology research center & , Italy, 2010-06-20 - 2010-06-25
بین‌المللی 1. فاطمه شهریاریمحمدرضا صفرنژادمسعود شمس بخش
immunomodulation عامل بیماری جاروک لیموترش با هدف قرار دادن پروتیئن غشایی آن
Toward immunomodulation of witches broom disease of lime (WBDL) by targeting of immunodominant membrane protein (IMP) of Candidatus phytoplasma aurantifolia
International Symposium on Crop Protection University of Gent, Belgium, 2010-05-18 - 2010-05-18