خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21280   بروزرسانی: 22-11-1398

Fatemeh Shahryari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طبقه بندی پروکاریوت ها2. کاربرد بیوتکنولوژی در بیماری شناسی گیاهی3. فیزیولوژی پارازیتیسم4. بیماری شناسی گیاهی5. پروکاریوت های بیماریزای گیاهی6. بیماریهای مهم درختان میوه