خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23277   بروزرسانی: 06-10-1402

Fatemeh Shahryari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, بیماری شناسی گیاهی , 1391-1387
عنوان رساله : بیان آنتی بادی اختصاصی علیه پروتئین غشایی (Immunodominant membrane protein) عامل جاروک لیموترش در گیاه توتون
استاد راهنما : دکتر مسعود شمس بخش و دکتر محمدرضا صفرنژاد

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, بیماری شناسی گیاهی , 1381-1379
عنوان پایان نامه : تعیین بیووارهای باکتری Pseudomonas fluorescens جدا شده از مناطق مهم سیب زمینی کاری ایران و ارزیابی اثرات آنتاگونیستی آنها علیه Pectobacterium carotovorum subsp. atrosepticum
زمینه پایان نامه : باکتری شناسی گیاهی
استاد راهنما : دکتر غلام خداکرمیان

کارشناسی : دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی , 1378-1374