خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24135   بروزرسانی: 06-10-1402

Fatemeh Shahryari

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
2 سمانه عبداللهی شهريور  1397مهندسی علوم خاک تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر فرآیندهای ریزوسفری و گیاه فراهمی سرب و کادمیوم در ارقام مختلف کلم   استاد مشاور
1 توحید اله ویردی پور آبان  1400بیماری شناسی گیاهی شناسایی مولکولی و بررسی تنوع ژنتیکی عامل شانکرباکتریایی گردو در استان‌های آذربایجان و زنجان و ارزیابی واکنش چند رقم مهم تجاری در برابر عامل بیماری در شرایط گلخانه   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
5 فاطمه علی نژاد مهر  1393بیماری شناسی گیاهی شناسایی باکتری های مختل کننده "سیستم حد نصاب احساس" و بررسی اثر آنتاگونیستی آنها روی Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب زمینی 
[Abstract] 
استاد راهنما
4 الهام عشق پور مهر  1393بیماری شناسی گیاهی شناسایی جدایه¬های پکتوباکتریوم¬ عامل پوسیدگی¬نرم سیب¬زمینی دراستان اردبیل و بررسی مقدماتی تاثیر اسید¬سالسیلیک در القای مقاومت به آنها در سیب¬زمینی 
[Abstract] 
استاد راهنما
3 حسین حمیدی بهمن  1395بیماری شناسی گیاهی ارزیابی کنترل زیستی Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis با استفاده از سودوموناس-های فلورسنت جدا شده از ریزوسفر و ریزوپلین گوجه فرنگی در شرایط گلخانه   استاد راهنما
2 زهرا ربیعی دهنوی بهمن  1396بیماری شناسی گیاهی ارزیابی اثر نانوذرات نقره و کیتوزان سنتز شده روی برخی از باکتری¬های مهم بیمارگر گیاهی    استاد راهنما
1 سپیده مهرفر بهمن  1396بیماری شناسی گیاهی ارزیابی کنترل زیستی شانکرباکتریایی درختان میوه هسته دار توسط عوامل آنتاگونیست باکتریایی در شرایط گلخانه   استاد راهنما