خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38718   بروزرسانی: 19-06-1400

Asghar Taheri

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
47.  مسعود سعادتیعباس غایب لواصغر طاهری
A novel analog controller design scheme for LLC resonant converter used in battery charging application
یک روش جدید طراحی کنترل کننده آنالوگ برای مبدل تشدیدی LLC جهت کاربرد شارژ باتری
IET Power Electronics Issue DOI: 10.1049/pel2.12269 (2022-07-24PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
46.  صادق اکبریمصطفی طاهریاصغر طاهری منصور اوجاقی
A New Reactive Power Compensation Concept for Distribution Systems Using a Grid-Integrated Hybrid Photovoltaic/Wind Turbine System: PV-WT-STATCOM
یک مفهوم جدید جبران توان راکتیو برای سیستم‌های توزیع با استفاده از سیستم فتوولتائیک/توربین بادی هیبریدی یکپارچه در شبکه: PV-WT-STATCOM
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS Issue  https://doi.org/10.1002/cta.3 (2022-05-31PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  مهدی صفائیانابوالفضل جلیلونداصغر طاهری
Sensor-less Predictive Control of Induction Motor with Super-Twisting Sliding Observer and Fuzzy Adaptive Estimator
کنترل پیش‌بین بدون سنسور موتور القائی با رﺅیتگر لغزشی ابرپیچشی و تخمینگر تطبیقی فازی
مدلسازی در مهندسی - دانشگاه سمنان شماره 19 (1400/09/30صفحات 53-63 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  حسن باغگربستان ابادمنصور اوجاقیاصغر طاهری
Effcient index for detecting the stator winding interturn fault in six-phase squirrel-cage induction motors
---
MEASUREMENT Issue 184 (2021-11-15PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  حسن باغگربستان ابادمنصور اوجاقیاصغر طاهری
Extra Freedom Degrees of Six-Phase Induction Motors Used to Diagnose Stator Inter-Turn Faults
----
ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS Issue 49 (2021-09-06PP. 294-307 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  احد رسول خانی بلگه شیریاصغر طاهری
Multilevel Inverter based on switched-capacitor with reduced component count
Multilevel Inverter based on switched-capacitor with reduced component count
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS Issue https://doi.org/10.1080/002072 (2021-04-19PP. 1-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
41.  صالح مبینفرهاد بیاتChun-Chi Laiاصغر طاهری Afef Fekih
Adaptive Global Sliding Mode Controller Design for Perturbed DC-DC Buck Converters
طراحی کنترل کننده مد لغزشی تطبیقی برای مبدلهای DC-DC باک در حضور اغتشاش
Energies Issue 14 (2021-02-25PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  اصغر طاهری احد رسول خانی بلگه شیریHai-Peng Ren
A multilevel inverter using switched capacitors with reduced components
A multilevel inverter using switched capacitors with reduced components
IET Power Electronics Issue 13 (2020-12-20PP. 3954-3962 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  مهدی صفائیانابوالفضل جلیلونداصغر طاهری
A MRAS Based Model Predictive Control for Multi-Leg Based Multi-Drive System Used in Hot Rolling Mill Applications
-
IEEE Access شماره 8 (1399/09/20صفحات 215493-215504 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  اصغر طاهری امیر قاسمیان صاحبیRen Haipeng
Sliding mode control of Boost converter with jump flow switched system
Sliding mode control of Boost converter with jump flow switched system
JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS Issue 357 (2020-12-01PP. 13734-13752 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  اصغر طاهری Ren HaipengChun-Huan Song
Sensorless Direct Torque Control of the Six-Phase Induction Motor by Fast Reduced Order Extended Kalman Filter
Sensorless Direct Torque Control of the Six-Phase Induction Motor by Fast Reduced Order Extended Kalman Filter
COMPLEXITY Issue doi.org/10.1155/2020/8985417 (2020-10-01PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  امیر قاسمیان صاحبیاصغر طاهری
Quantization Noise Reduction Using Random Dither in Direct Torque Control of an Induction Motor
Quantization Noise Reduction Using Random Dither in Direct Torque Control of an Induction Motor
دانشگاه سیستان و بلوچستان -International Journal Of Industrial Electronics, Control And Optimization Issue 10.22111/ieco.2020.32128.1223 (2020-08-18PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  جمال عباسی بلاغیاصغر طاهری محمدحسین بابایی
Switched‐capacitor inductor Z‐source inverter with an impedance network
Switched‐capacitor inductor Z‐source inverter with an impedance network
International Transactions on Electrical Energy Systems Issue doi.org/10.1002/2050-7038.1252 (2020-07-15PP. 1-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  اصغر طاهری جمال عباسی بلاغیمحمدحسین بابایی
LC-Z-Source Inverter Design and Control
LC-Z-Source Inverter Design and Control
CHINESE JOURNAL OF ELECTRONICS Issue 29 (2020-03-31PP. 580-585 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  اصغر طاهری Ren Haipengمحمدحسین هلاکویی
Sensorless Loss Model Control of the Six-PhaseInduction Motor in All Speed Rangeby Extended Kalman Filter
Sensorless Loss Model Control of the Six-PhaseInduction Motor in All Speed Rangeby Extended Kalman Filter
IEEE Access شماره  10.1109/ACCESS.2020.2964828 (1398/10/18صفحات 1-9 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  مریم نقیلواصغر طاهری حسین معصومخانی
Improved DTC of six phase induction motor with phase fault in high power and high relibility application
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ DTC ﻣﺎﺷﻴﻦﺍﻟﻘﺎﯾﯽﺑﻪﺻﻮﺭﺕﺑﻬﺒﻮﺩ¬ﯾﺎﻓﺘﻪﺩﺭﺣﺎﻟﺖﻗﻄﻊ¬ﻓﺎﺯ ﺑﺮﺍیﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎیﺑﺎﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥﺑﺎﻻﻭﺗﻮﺍﻥﺑﺎﻻ
دریا فنون شماره 6 (1398/10/11صفحات 75-86 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  اصغر طاهری امیر قاسمیان صاحبیRen Haipeng
Boost Converters’ Proximate Constrained Time-Optimal Sliding Mode Control Based on Hybrid Switching Model
Boost Converters’ Proximate Constrained Time-Optimal Sliding Mode Control Based on Hybrid Switching Model
COMPLEXITY Issue 2019 (2019-11-01PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  احد رسول خانی بلگه شیریاصغر طاهری
A New Multilevel Inverter Topology with Component Count Reduction
A New Multilevel Inverter Topology with Component Count Reduction
دانشگاه سیستان و بلوچستان -International Journal Of Industrial Electronics, Control And Optimization Issue 2 (2019-10-02PP. 355-364 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  اصغر طاهری احد رسول خانی بلگه شیریRen Haipeng
An Asymmetric Switched Capacitor MultilevelInverter With Component Reduction
An Asymmetric Switched Capacitor MultilevelInverter With Component Reduction
IEEE Access شماره 7 (1398/07/09صفحات 127166-127176 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  محسن نعیمی پورعلیرضا نیک فرجاماصغر طاهری احمد رضا صدرالدینی
Gas sensor array assisted with UV illumination for discriminating several analytes at room temperature
Gas sensor array assisted with UV illumination for discriminating several analytes at room temperature
Micro & Nano Letters Issue 14 (2019-09-12PP. 1064-1068 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  اصغر طاهری نادر عسگری
Sliding Mode Control of LLC Resonant DC-DC Converter for Wide Output Voltage Range in Battery Charging
Sliding Mode Control of LLC Resonant DC-DC Converter for Wide Output Voltage Range in Battery Charging
دانشگاه سیستان و بلوچستان -International Journal Of Industrial Electronics, Control And Optimization Issue 2 (2019-04-01PP. 127-136 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  حمیدرضا حیدریAnton RassõlkinToomas VaimannAnts Kallasteاصغر طاهری محمدحسین هلاکوییAnouar Belahcen
A Novel Vector Control Strategy for a Six-Phase Induction Motor with Low Torque Ripples and Harmonic Currents
A Novel Vector Control Strategy for a Six-Phase Induction Motor with Low Torque Ripples and Harmonic Currents
Energies Issue 12 (2019-03-21PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  فرهاد بیاتمازیار کریمی ماسولهاصغر طاهری
Robust output regulation of Zeta converter with load/input variations: LMI approach
رگولاسیون مقاوم مبدل زتا در حضور تغییرات بار و ورودی: رویکرد LMI
CONTROL ENGINEERING PRACTICE Issue 84 (2019-03-01PP. 102-111 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  اصغر طاهری حسین صمصامی
New topology of a switched-capacitor-based multilevel inverter with a single DC power supply
New topology of a switched-capacitor-based multilevel inverter with a single DC power supply
IET Power Electronics Issue 201 (2019-02-21PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  مجید پاکدلاصغر طاهری سعید جلیل زاده
A Novel Soft Switching DC–DC Boost Converter With Higher Efficiency
مبدل dc-dc جدید با کلید زنی نرم و راندمان بالا
IETE JOURNAL OF RESEARCH Issue 20 (2019-01-17PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  محمدحسین هلاکوییمنصور اوجاقیاصغر طاهری
Modified DTC of a Six-Phase Induction Motor With a Second-Order Sliding-Mode MRAS-Based Speed Estimator
---
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS Issue 34 (2019-01-01PP. 600-611 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  حسین معصومخانیاصغر طاهری
PI regulator-Based Duty Cycle Control to Reduce Torque and Flux Ripples in DTC of Six-phase Induction Motor
PI regulator-Based Duty Cycle Control to Reduce Torque and Flux Ripples in DTC of Six-phase Induction Motor
IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics شماره 6 (1397/09/30صفحات 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  محمدحسین هلاکوییمنصور اوجاقیاصغر طاهری
Direct Torque Control of Six-Phase Induction Motor With a Novel MRAS-Based Stator Resistance Estimator
---
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS Issue 65 (2018-10-01PP. 7685-7696 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  سیده نفیسه میرابراهیمیفرشاد مریخ بیاتاصغر طاهری
Voltage-mode robust controller design for DC–DC boost converter at the presence of wide load and input voltage variations based on finite-state-machine model
طراحی کنترل کننده مقاوم مد ولتاژ برای مبدل بوست DC-DC در حضور تغییرات وسیع بار و ولتاژ ورودی با استفاده از مدل ماشین حالت محدود
IET Power Electronics Issue 11 (2018-05-01PP. 866-875 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  امیر قاسمیان صاحبیاصغر طاهری
Constrained Near-Time-Optimal Sliding-Mode Control of Boost Converters Based on Switched Affine Model Analysis
کنترل بهینه Constrained Near-Timeاسلایدینگ مد مبدل بوست بر اساس انالیز مد Affine
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS Issue 65 (2018-01-01PP. 887-897 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  اصغر طاهری محمد هادی ژاله باغی
A new model predictive control algorithm by reducing the computing time of cost function minimization for NPC inverterin three-phase power grids
A newmodelpredictivecontrolalgorithmbyreducingthecomputingtime of costfunctionminimizationforNPCinverterinthree-phasepowergrids
ISA TRANSACTIONS Issue 71 (2017-11-01PP. 391-402 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  حسین صمصامیاصغر طاهری رحیم سامان بخش
New bidirectional multilevel inverter topology with staircase cascading for symmetric and asymmetric structures
New bidirectional multilevel inverter topology with staircase cascading for symmetric and asymmetric structures
IET Power Electronics Issue 10 (2017-09-09PP. 1315-1323 
  سایر
با هیات تحریریه
15.  حمزه علی کرمیاصغر طاهری محمدعلی فهیم
Introduction to a modern control system for DVR with minimize the losses
Introduction to a modern control system for DVR with minimize the losses
Majlesi Journal of Energy Management Issue 6 (2017-03-01PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  رحیم سامان بخشاصغر طاهری
Reduction of Power Electronic Components in Multilevel Converters Using New Switched Capacitor-Diode Structure
Reduction of Power Electronic Components in Multilevel Converters Using New Switched Capacitor-Diode Structure
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS Issue 63 (2016-11-01PP. 7204-7214 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  اصغر طاهری
Harmonic reduction of Direct Torque Control of six-phase induction motor
کاهش هارمونیک ها در کنترل مستقیم گشتاور ماشین القایی 6 فاز
ISA TRANSACTIONS Issue 63 (2016-06-01PP. 299-314 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  محمدحسین هلاکوییمنصور اوجاقیاصغر طاهری
Full-order Luenberger observer based on fuzzy-logic control for sensorless field-oriented control of a single-sided linear induction motor
مشاهده گر Full-order Luenberger براساس کنترل فازی بدون سنسور ماشین القایی خطی
ISA TRANSACTIONS Issue 60 (2016-01-30PP. 96-108 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  حافظ نوحیاصغر طاهری محمدرضا آذرکردار
Design and Implementation of Adaptive Parallel Resonant Converter in Variable Tank Parameters
پیاده¬سازی مبدل تشدیدی با قابلیت تطبیق تانک متغیر و تنظیم ولتاژ از طریق مدولاسیون فرکانس
مدلسازی در مهندسی - دانشگاه سمنان شماره 43 (1394/10/07صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  محمد حسین هلاکوییاصغر طاهری محمد باقر بنا شریفیان
MRAS Based Speed Estimator for Sensorless Vector Control of a Linear Induction Motor with Improved Adaptation Mechanisms
تخمین سرعت به روش MRAS برای کنترل بدون سنسور موتور القایی خطی
Journal of Power Electronics Issue Vol. 15 (2015-09-15PP. 1274-1285 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  محمدامیر جوادی راداصغر طاهری
Digital Controller Design based on Time Domain for DC-DC Buck Converter
کنترل دیجیتال مبدل باک dc به dc در حوزه زمان
International Journal Of Engineering Issue 28 (2015-05-01PP. 640-649 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  اصغر طاهری مهدی صبوری
Magnetic Saturation Impacts on Fault Analysis of Squirrel-cage Six Phases Induction Motors Using Winding Function Approach
استفاده از روش تابع سیم پیچ در مدلسازی اشباع مغناطیسی و خطاهای آن در ماشین القایی 6 فاز
International Journal Of Engineering Issue Vol 27, No. 9, (2014-09-01PP. 1359-1366 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  اصغر طاهری
Efficiency Optimization of Six-phase Induction Motors by Fuzzy Controller
-
Elektronika Ir Elektrotechnika Issue 19 (2013-12-15PP. 49-52 
  سایر
با هیات تحریریه
6.  اصغر طاهری حسن الجلاد
Induction motor efficient optimization control based on neural network
بهینه سازی راندمان ماشین القایی با استفاده از روش شبکه های عصبی
international journal on technical and phisical problems of engineering Issue 4 (2012-06-08PP. 140-144 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  اصغر طاهری عبدالرضا رحمتیشهریار کابلی
Efficiency Improvement in DTC of Six-Phase Induction Machine by Adaptive Gradient Descent of Flux
-
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS Issue 27(3) (2012-03-15PP. 165-1562 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  اصغر طاهری
EKF modeling of field oriented control of six-phase induction motor
-
IEICE Electronics Express Issue 9 (2012-03-15PP. 642-647 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  اصغر طاهری عبدالرضا رحمتیشهریار کابلی
Flux Search Control of Field Oriented Control of Six-Phase Induction Motor supplied by SVPWM
-
Electrical Review Issue 8 (2011-08-15PP. 171-175 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  اصغر طاهری عبدالرضا رحمتیشهریار کابلی
Energy Optimization of Field Oriented Six-Phase Induction Motor Drive
-
Advances in Electrical and Computer Engineering Issue 11 (2011-05-15PP. 107-112 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  اصغر طاهری عبدالرضا رحمتیشهریار کابلی
Comparison of efficiency for different switching tables in six-phase induction motor DTC drive
-
Journal of Power Electronics (2011-04-24PP. 1-9 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 20. مصطفی قاسمیامیر باقریاصغر طاهری
مطالعه یکپارچه بهبود تاب آوری شبکه قدرت با استفاده از مشارکت منابع انرژی بادی در زمان وقوع طوفان
Study of power system resiliency improvement by using wind power units participation during wind strom
کنفرانس انرژی بادی ایران دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1401/03/03 - 1401/03/04
بین‌المللی 19. مهدی صفائیانابوالفضل جلیلونداصغر طاهری
کنترل پیش بین گشتاور موتورهای القائی با اینورتر چند سطحی
Predictive Control of Induction Motor ...
کنفرانس بین المللی کنترل ابزار دقیق و اتوماسیون دانشگاه تبریز, تبریز, 1399/12/05 - 1399/12/06
بین‌المللی 18. مهدی صفائیانابوالفضل جلیلونداصغر طاهری
کنترل مقاوم موتور القایی در حضور اعتشاش
Robust Control of Induction Motor in Presence of Disturbance
کنفرانس بین المللی کنترل ابزار دقیق و اتوماسیون دانشگاه تبریز, تبریز, 1399/12/05 - 1399/12/06
بین‌المللی 17. حمیدرضا حیدریاصغر طاهری محمدحسین هلاکویی
A novel vector control strategy of six-phase induction motor with low torque ripples and harnonics
A novel vector control strategy of six-phase induction motor with low torque ripples and harnonics
Intermag ieee magnetics socity, Singapore, 2018-04-23 - 2018-04-27
ملی معتبر 16. آرش رزاقیاصغر طاهری علی زاده آرمین
طراحی و ساخت اینورتر 444 هرتس سینوسی با استفاده از پردازنذه DSP برای کاربرد در هواپیما
طراحی و ساخت اینورتر 444 هرتس سینوسی با استفاده از پردازنذه DSP برای کاربرد در هواپیما
- دانشگاه آزاد اسلامی میانه, میانه, 2017-11-22 - 2017-11-23
ملی معتبر 15. آرش رزاقیاصغر طاهری علی زاده آرمین
پیاده سازی روش کنترل جریان هیسترزیس بر روی اینورتر 400 هرتز سه فاز با استفاده از پردازنده DSP
Implementation of 400 HZ inverter with hystersis current controller and DSP
- دانشگاه آزاد سلامی میانه, میانه, 2017-11-22 - 2017-11-23
ملی معتبر 14. مهدی صفائیانابوالفضل جلیلونداصغر طاهری
کنترل پیش بین گشتاور موتور القایی با تخمینگر تطبیقی MRAS
Predictive Torque Control of Induction Motor with Adaptive MRAS Estimator
Iranian Conference on Power Systems Automation and Industrial Control (PSAIC)  دانشگاه صنعتی اراک, اراک, 2016-10-19 - 2016-10-20
بین‌المللی 13. اصغر طاهری محسن علویحمیدرضا حیدری
راه اندازی و کنترل موتور القایی شش فاز با استفاده از روش کنترل پیش بین گشتاور PTC
Drive and Control of six-phase induction motor by Predictive torque control
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی, تهران, 1395/02/23 - 1395/02/23
بین‌المللی 12. رحیم سامان بخشاصغر طاهری
بهبود کارآیی دینامیکی خودرو های الکتریکی متصل به شبکه (v2g )بر اساس کنترل پیش بین جریان
Improve dynamic performance of electric vehicle-to-gride(V2G) by current predictive control
کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران انجمن انرژی ایران, تهران, 1394/09/24 - 1394/09/25
ملی معتبر 11. حمزه علی کرمیاصغر طاهری محمدعلی فهیم
معرفی یک سیستم کنترلی جدید برای DVR با هدف حداقل تلفات
معرفی یک سیستم کنترلی جدید برای DVR با هدف حداقل تلفات
کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران دانشگاه آزاد گناباد , گناباد, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 10. پرسه نیلوفراصغر طاهری
بهبود کیفیت ولتاژ میکروگرید با استفاده از DSTATCOM مبتنی بر اینورتر NPC
Improve the quality of microgr voltage using DSTATCOM by NPC inverter
کنفرانس ملی فناوری،انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و الکترونیک موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق, کرمانشاه, 1394/03/06 - 1394/03/07
ملی معتبر 9. پرسه نیلوفراصغر طاهری صمصامی حسین
بهبود کیفیت ولتاژ میکروگرید با استفاده از DSTATCOM مبتنی بر اینورتر H-BRIDGE
Improve the quality of Micro-gride voltage using DSTATCOM by H-BRIDGE voltage inverter
--- دانشگاه گلستان, گرگان, 2014-12-18 - 2014-12-19
ملی معتبر 8. نادر عسگریاصغر طاهری
کنترلر اسلایدینگ مد برای مبدلDC/DCتشدیدیLLC با راندمان بالا برای کاربردهای فتوولتائیک
sliding mode control of LLC resonant DC/DC Converter with high efficiency for photovoltaic application
-- همدان دانشکده شهید مفتح, همدان, 2014-09-04 - 2014-09-05
ملی معتبر 7. نادر عسگریاصغر طاهری
معرفی مبدل DC/DCتشدیدی LLC به عنوان منبع ولتاژ با محدوده خروجی وسیع برای کاربردهای فتوولتائیک
Using Resonant LLC Converter with large output voltage range in Photovoltaic Aplication
کنفرانس سالانه انرژی پاک کرمان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته, کرمان, 1393/04/03 - 1393/04/04
ملی معتبر 6. محمدامیر جوادی راداصغر طاهری
Digital Controller Design Based on High Order Ideal Controller Patterning for DC-DC Buck Converter
Digital Controller Design Based on High Order Ideal Controller Patterning for DC-DC Buck Converter
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه شهید بهشتی تهران, تهران, 2014-05-20 - 2014-05-22
بین‌المللی 5. اصغر طاهری محسن محمدبیگی
تخمین بدون سنسور سرعت و کنترل پیش بین ماشین القایی 6 فاز با استفاده از فیلتر کالمن
Speed Sensor-Less Estimation and Predictive Control of Six-phase Induction Motor Using Extended Kalman Filter
International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC) تهران-هتل المپیک با همکاری انجمن برق, تهران, 1392/11/16 - 1392/11/17
بین‌المللی 4. تدین علیاصغر طاهری
Control Strategy for DC Micro Grid to Supply AC loads
Control Strategy for DC Micro Grid to Supply AC loads
کنفرانس شبکه های الکتریکی هوشمند دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1392/09/26 - 1392/09/27
بین‌المللی 3. اصغر طاهری فرهاد بیات
کنترل بهنگام گشتاور موتور مغناطیس دائم با استفاده از xPC target و راه اندازی DSK
Real-time permanent magnet torque motor digital control using the xPC target and dightal signal processing starter kit(DSK)
International Conference on Electrical and Computer Engineering ترکیه, Turkey, 2013-09-26 - 2013-09-28
بین‌المللی 2. فرهاد بیاتاصغر طاهری فرشاد مریخ بیات
طراحی مشاهده گر بهینه برای eMPC
Optimal observer designing for eMPC
International Conference on Electrical and Computer Engineering ترکیه, Turkey, 2013-09-26 - 2013-09-28
ملی معتبر 1. بهنام حاجی قربانیاصغر طاهری
شبیه سازی مبدل رزونانسی dc-dc سری تشدیدی
Assessment of half bridge series resonant dc-dc converter
کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران دانشگاه آزاد گناباد, گناباد, 1392/05/29 - 1392/05/31