خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38234   بروزرسانی: 19-06-1400

Asghar Taheri
اصغر طاهری
استاد

پست الکترونيکی
taheri@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/taheri-asghar

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4066

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فني، گروه برق، اتاق E215،ص پ 313