خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15555   بروزرسانی: 29-01-1401

Taher Yousefi Amiri

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
21.  حسن برگزینطاهر یوسفی امیریعلی مهر آفرین
Performance of aerogel blanket composite against direct explosion of the energetic materials
ارزیابی کارایی کامپوزیت پتوی آیروژل در برابر حریق مستقیم مواد پرانرژی
نشریه مهندسی شیمی ایران- انجمن شیمی ایران شماره  10.22034/IJCHE.2023.394916.13 (1402/04/27صفحات 1-17 
  علمی-پژوهشی
Scopus
20.  طاهر یوسفی امیریمهدی ملکی کاکلرعباس آقایی نژاد
Performance of Cu-SiO2 Aerogel Catalyst in Methanol Steam Reforming: Modeling of hydrogen production using Response Surface Methodology and Artificial Neuron Networks
عملکرد کاتالیست ایروژلی مس- سیلیکا در ریفرمینگ متانول: مدلسازی تولید هیدروژن با استفاده از روش پاسخ سطح و شبکه عصبی
Korean Chemical Engineering Research Issue 61 (2023-05-12PP. 328-339 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  کامران قاسم زادهمیلاد قهرمانیالهام جلیل نژادطاهر یوسفی امیریBasile Angello
Performance Comparison of Polymeric and Silica-Based Multi-Bed Pervaporation Membrane Reactors during Ethyl Levulinate Production
مقایسه عملکرد راکتورهای غشایی پلیمری و سیلیکایی در تولید اتیل لوولینات
Membranes شماره 12 (1401/07/22صفحات 1-13 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  حسن برگزینطاهر یوسفی امیریسینا حسینی
Reduce Building Energy Loss with Liquid Thermal Insulation Containing Nanoporous Silica Aerogels
کاهش اتلاف انرژی ساختمان با عایق حرارتی مایع حاوی آیروژل سیلیکایی نانومتخلخل
- انجمن علمی انرژی ایران - Journal of Energy Management and Technology Issue doi (2022-06-14PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  کامران قاسم زادهمیلاد قهرمانیطاهر یوسفی امیریBasile AngelloAdolfo Iulianelli
Hydrogen production by silica membrane reactor during dehydrogenation of methylcyclohexane: CFD analysis
تولید هیدروژن از طریق هیدروژن گیری از متیل سیکلوهگزان در راکتور غشایی
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY Issue 46 (2021-05-28PP. 19768-19777 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  طاهر یوسفی امیریکامران قاسم زادهAdolfo Iulianelli
Membrane reactors for sustainable hydrogen production through steam reforming of hydrocarbons: A review
راکتورهای غشایی برای تولید هیدروژن از طریق ریفرمینگ هیدروکربن ها
CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING Issue 157 (2020-11-01PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
15.  طاهر یوسفی امیریحسن برگزینمقدسی J.S
A Review on the Silica Aerogels-Supported Catalysts
مروری بر کاتالیست‌های برپایۀ ایروژل‌های سیلیکایی
Iranian Journal of Chemical Engineerin شماره 19 (1399/02/01صفحات 49-69 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  کامران قاسم زادهج هراسیطاهر یوسفی امیریBasile AngelloA Iulianelli
Methanol steam reforming for hydrogen generation: A comparative modeling study between silica and Pd-based membrane reactors by CFD method
ریفرمینگ متانول با بخار آب جهت تولید هیدروژن...
FUEL PROCESSING TECHNOLOGY Issue 199 (2020-03-01PP. 106273-106280 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
13.  مصطفی جعفریکامران قاسم زادهطاهر یوسفی امیریBasile Angello
Comparative Study of Membrane and Absorption Processes Performance and their Economic Evaluation for CO2 Capturing from Flue Gas
مطالعه مقایسه ای عملکرد فرایندهای غشایی و جذب و ارزیابی اقتصادی آنها جهت حذف co2 از گاز احتراق
gas processing شماره 10.22108/gpj.2019.116263.1053 (1398/07/03صفحات 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  کامران قاسم زادهمیلاد قهرمانیطاهر یوسفی امیریBasile Angello
Performance evaluation of PdeAg membrane reactor in glycerol steam reforming process: Development of the CFD model
ارزیابی عملکرد راکتور غشایی پالادیم-نقره در فرایند ریفرمینگ گلیسرول: توسعه مدل CFD
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY Issue 44 (2019-01-08PP. 1000-1009 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  طاهر یوسفی امیریحسن برگزینرقیه محمدی
Aerogel-based renders and plasters as new insulating materials in buildings
پوشش‌های مبتنی بر ایروژل به‌عنوان عایق‌هایی نو در ساختمان‌ها
Iranian Journal of Chemical Engineerin شماره 17 (1397/04/01صفحات 76-85 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  حسن برگزینعلیزاده حداد هانیا رقیهطاهر یوسفی امیری
Influence of Chemical Heterogeneity and Nanoscale Roughness on the DLVO Energy Interaction by Spherical Coordinates
تاثیر ناهمگنی شیمیایی و زبری سطح در ابعاد نانو بر انرژی DLVO
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 37 (2016-05-31PP. 806-815 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  طاهر یوسفی امیریمقدسی J.Sسعید رحمانی
Silica aerogel-supported copper catalyst prepared via ambient pressure drying process
کاتالیست مس - سیلیکا ایروژل سنتز شده به روش خشک سازی در فشار محیط
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 77 (2016-03-01PP. 627-635 

8.  طاهر یوسفی امیریمقدسی J.S
Reaction parameters influence on the catalytic performance of copper-silica aerogel in the methanol steam reforming
اثر پارامترهای واکنشی بر عملکرد کاتالیستی مس- سیلیکا ایروژل
Journal of Fuel Chemistry and Technology Issue 44 (2016-01-01PP. 84-90 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  طاهر یوسفی امیریمقدسی J.S
Cogeled copper-silica aerogel as a catalyst in hydrogen production from methanol steam reforming
مس -سیلیکا ایروژل سنتز شده به روش همژلی به عنوان کاتالیست تولید هیدروژن
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY Issue 40 (2015-03-01PP. 1472-1480 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  طاهر یوسفی امیریمقدسی J.S
Performance Evaluation of Cu-SiO2 Aerogel Catalyst in Methanol Steam Reforming
ارزیابی عملکرد کاتالیست مس- سیلیکا ایروژل در واکنش ریفرمینگ متانول
Iranian Journal of Chemical Engineering مهندسی شیمی - انجمن مهندسی شیمی ایران شماره 11 (1393/06/10صفحات 33-44 

5.  طاهر یوسفی امیریاسماعیل فاتحی فرکامران قاسم زادهسهراب خشنود
Evaluation of the Siddiqi-Lucas Correlation and its Modification to Estimate of the Alcoholic Solutions Diffusivities
ارزیابی رابطه صدیقی- لوکاس و اصلاح آن برای تخمین ضریب نفوذ در سیستم¬های الکلی
شیمی و مهندسی شیمی ایران(Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering) شماره 30 (1390/07/01صفحات 39-43 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  طاهر یوسفی امیریمقدسی J.S
A jet mixing study in two phase gas–liquid systems
اختلاط جتی در سیستم های دو فازی
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN Issue 89 (2011-03-01PP. 352-366 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  طاهر یوسفی امیریمقدسی J.S
Experimental Study of the Mixing Time in a Jet-Mixed Gas-Liquid System
مطالعه تجربی زمان اختلاط در سیستم گاز- مایع همزده با جت
CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY Issue 33 (2010-02-01PP. 327-333 
  علمی-ترویجی
معتبر
2.  کامران قاسم زادهمقدسی J.Sطاهر یوسفی امیری
coke production
تولید آزمایشگاهی و ارزیابی کک نفتی حاصل از پسماندهای برج تقطیر پتروشیمی تبریز
فرآیند نو-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی شماره 3 (1387/08/01صفحات 35-41 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  طاهر یوسفی امیریمقدسی J.S
A Review on the Jet mixing in Vessels
مروری بر مطالعات اختلاط جتی مخازن
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران شماره 42 (1387/02/01صفحات 219-237 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 10. حسن برگزینطاهر یوسفی امیرینرگس رحیمیشادی رجبی
بررسی و ساخت پنلهای عایق تحت خلا حاوی بلنکت آیروژل نانومتخلخل
Investigation and construction of vacuum insulation panels containing nanoporous aerogel blanket
International congress on nanoscience and Nanotechnology دانشگاه تهران, تهران, 2023-04-26 - 2023-04-29
بین‌المللی 9. حسن برگزینطاهر یوسفی امیریشیوا فرشادفرمهدیس محیطی
ارزیابی آزمایشگاهی بهبود عملکرد جرم نسوز با افزودنی آیروژل نانومتخلخل
Laboratory evaluation of refractory mass performance improvement with nanoporous aerogel additive
--- دانشگاه تهران, تهران, 2023-04-23 - 2023-04-26
بین‌المللی 8. حسن برگزینطاهر یوسفی امیری
مدیریت هوشمند مصرف انرژی با فناوری عایق های حرارتی و برودتی آیروژل نانومتخلخل
Management of energy consumption with nanoporous aerogel insulation technology
کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1400/06/09 - 1400/06/10
بین‌المللی 7. حسن برگزینطاهر یوسفی امیریسینا حسینی
کاهش اتلاف انرژی ساختمان با عایق حرارتی مایع حاوی آیروژل سیلیکایی نانومتخلخل
Building energy loss reduction with liquid thermal insulation containing nano-porous silica aerogel
کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1400/06/09 - 1400/06/10
ملی معتبر 6. حسن برگزینطاهر یوسفی امیریسینا حسینی
شبیه سازی تعویض آنلاین عایق حرارتی آیروژل نانومتخلخل بر روی خطوط LPG عسلویه
Simulation of online installation of nanoporous aerogel thermal insulation
-- دانشگاه صنعتی جندی شاپور, دزفول, 2021-01-13 - 2021-01-14
ملی معتبر 5. طاهر یوسفی امیریحسن برگزینمریم فرهادی پورزینب جمالی
ارزیابی کارایی هواژل های سیلیکایی به عنوان پرکننده صفحات پلی کربنات در کاهش مصرف انرژی
Evaluation of Silica aerogel as filler of polycabonate planes
--- دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن مهندسی شیمی ایران, تهران, 2019-01-19 - 2019-01-21
بین‌المللی 4. حسن برگزینطاهر یوسفی امیری
عایق های نانومتخلخل هواژل گامی در جهت توسعه صنعت سبز
Nanoporous aerogel insulation: an attractive strategy for the development of the green industry
International Conference on Recent Innovation in Chemistry and Chemical Engineering دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, 2018-02-02 - 2018-02-02
ملی معتبر 3. طاهر یوسفی امیریمقدسی J.Sسعید رحمانی
سنتز و مشخصه یابی کاتالیست مس- سیلیکا ایروژل
Synthesis and characterization of copper-silica aerogel catalyst using ambient pressure drying
Iranian Inorganic Chemistry Conference انجمن شیمی ایران, همدان, 2014-08-27 - 2014-08-29
بین‌المللی 2. طاهر یوسفی امیریمقدسی J.S
روش اختلاط جدید در سیستم های گاز- مایع
A Novel Mixing Approach in Gas-Liquid Systems
کنگره بین المللی مهندسی شیمی انجمن مهندسی شیمی ایران, کیش, 1388/08/25 - 1388/08/29
بین‌المللی 1. طاهر یوسفی امیریمقدسی J.S
اختلاط فاز مایع در سیستم گاز- مایع همزده با جت
Liquid phase mixing in a jet mixed gas-liquid system
کنگره بین المللی مهندسی شیمی انجمن مهندسی شیمی ایران, کیش, 1388/08/25 - 1388/08/29