خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16174   بروزرسانی: 29-01-1401

Taher Yousefi Amiri
طاهر یوسفی امیری
استادیار

پست الکترونيکی
yousefiamiri[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/yousefi-taher

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4365

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی، اتاق -----، کدپستی 38791-45371