خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11541   بروزرسانی: 10-02-1402

Leila Youzbashi

Publications in Journals

داخلي-ISC8.    1-معصومه صفی لو 2-علی سیاح 3-لیلا یوزباشی 4-جبار سیف پناهی شعبانی
تأثیر برنامه‌ی جامع گرم کردن فیفا +11 اصلاح‌شده بر شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی مردان تکواندوکار نوجوان
The Effect of Comprehensive Modified FIFA 11+ Warm-up Program on Inflammatory Indicators and Muscle Damage of Adolescent Taekwondo Males
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش  در دست چاپ 1401.  
داخلي-ISC7.    1-فاطمه حاتمی 2-مرتضی طاهری 3-لیلا یوزباشی 4-خدیجه ایران دوست 5-مقصود نبیل پور
  تأثیر مداخله‌ای هشت هفته تمرینات پیلاتس و مصرف سویا بر روی حس عمقی مفصل زانو و مچ پای زنان سالمند
The Interventional Effect Of Eight Weeks Of Pilates Exercises And Soy Consumption On Knee And Ankle Joint Proprioception Of Elderly Women
مطالعات علوم پزشکی دوره 8 (1401صفحات 575-583. 
داخلي-ISC6.  1-لیلا یوزباشی 2-پریسا عبدالهی 3-احمد رحمانی 4-اکرم کریمی اصل
تأثیــر مصــرف عصــارۀ عنــاب طــی دو نــوع تمریــن تناوبــی و اســتقامتی شــدید بــر فشــار ا کسایشی و شاخصهای ضدا کسایشی بافت کبد موشهای صحرایی نر ویستار نابالغ
The effect of jujube extract consumption two types of high intensity interval training and intensive endurance training on oxidative stress and antioxidant indices of liver tissue in immature male Wistar rats  
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی دوره 1 (1402صفحات 104-114. 
International5.  1-خدیجه ایران دوست 2-احمد حمزه لو 3-لیلا یوزباشی 4-طاهری مرتضی 5-Helmi Ben Saad Helmi Ben Saad
  High intensity interval training and L-Arginine supplementation decrease interleukin-6 levels in adult trained males
LA TUNISIE MEDICAL Vol. 100 (2022PP. 696-705. 
International ISI4.  1-علی گرزی 2-ندا رضاپور 3-سپیده جباری 4-لیلا یوزباشی 5-جواد صالحی 6-دنیل قهرمان 7-Walter Krause Neto
  Deceptive intensities: An exploratory strategy for overcoming early central fatigue in resistance training
PHYSIOLOGY & BEHAVIOR Vol. 255 (2022PP. 1-8. 
داخلي-ISC3.  1-حمید رضا نوروزی 2-لیلا یوزباشی 3-اکرم کریمی اصل
اثر شش هفته تمرین قدرتی بر برخی ویژگی های بیومکانیکی مفصل زانو در افراد مبتلا به دیابت نوع 2
  The Effects of Six Weeks Strengthening Exercise on Some Biomechanical Properties of Knee Joint in Type 2 Diabetic Patients
مطالعات طب ورزشی- پژوهشکده تربیت بدنی دوره 27 (1399صفحات 103-116. 
داخلي-ISC2.  1- لیلا یوزباشی 2- رضا رجبی 3- اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
  تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر میزان هایپرلوردوز کمری زنان غیرورزشکار
The effect of Pilates exercise on the hyperlordosis of non-athlete females
مطالعات طب ورزشی- پژوهشکده تربیت بدنی دوره 8 (1390صفحات 105-118. 
داخلي-ISC1.  لیلا یوزباشی، محمد حسین علیزاده، انوشیروان کاظم نژاد، سیروس چوبینه
  بررسی ارتباط بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل عملکردی در کودکان فلج مغزی اسپاستیک
Relationship between Lower Extremity Muscle Strength and Functional Balance in Children with Spastic Cerebral Palsy
مطالعات طب ورزشی دوره 20 (1396) . 


Presentations in Seminars & Congress


National 4.   1-لیلا یوزباشی
نیمرخ آمادگی جسمانی دانش آموزان ابتدایی فلج مغزی بر اساس سیستم کلاس بندی عملکرد حرکتی درشت و جنسیت
Physical fitness profile of primary school-aged children with cerebral palsy base on the gross motor function classification system and gender

 

سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت-اولین کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش


دانشگاه گیلان, رشت-ایران, 30 - 31 مرداد 1398.    
National 3.   1-فریبا محمدی 2-لیلا یوزباشی 3-مهدی بیاتی
پیش بینی آمادگی قلبی- تنفسی دانش آموزان کم توان ذهنی بر اساس سن، جنس، هوشبهر و ویژگی های ترکیب بدنی
  Prediction of Cardiorespiratory Fitness Based on Age, Gender, and Body Composition Characteristics in Students with Intellectual Disability

 

 سومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی


دانشگاه مدنی آذربایجان, تبریز-ایران, 9 اسفند 1397.    
National 2. لیلا یوزباشی
پیش بینی سطح کلاس‌بندی عملکرد حرکتی درشت دانش آموزان ابتدایی فلج مغزی اسپاستیک بر اساس عوامل آمادگی جسمانی و ویژگی های فردی
Prediction of gross motor function classification level of spastic cerebral palsy in primary students based on physical fitness factors and individual characteristics

سومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی


دانشگاه مدنی آذربایجان, تبریز-ایران , 9 اسفند 1397.  
International 1.     1-لیلا یوزباشی 2-محمد حسین علیزاده 3-انوشیروان کاظمی نژاد 4-سیروس چوبینه
بررسی ارتباط بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل عملکردی در کودکان فلج مغزی اسپاستیک
    correlation between Lower Extremity Muscle Strength and Functional Balance in Children with Spastic Cerebral Palsy

 

یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی 


پژوهشگاه تربیت بدنی, تهران-ایران, 22 - 23 ارديبهشت 1397.