خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13000   بروزرسانی: 19-12-1402

Leila Youzbashi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  مقصود نبیل پورامیر زویتاJerry Mayhew Jerry Mayhewغلام رسول محمد رحیمییاسر علی خواجهمرتضی طاهریخدیجه ایران دوستلیلا یوزباشیUrs Granache Urs Granacheحسن زوحال
Acute effects of sodium citrate supplementation on competitive performance and lactate level of elite fitness challenge athletes: A crossover, placebo-controlled, double-blind study
Acute effects of sodium citrate supplementation on competitive performance and lactate level of elite fitness challenge athletes: A crossover, placebo-controlled, double-blind study
Journal of Exercise Science & Fitness Issue 22 (2024-04-08PP. 140-144 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  معصومه صفی لوعلی سیاحلیلا یوزباشیجبار سیف پناهی شعبانی
The Effect of Comprehensive Modified FIFA 11+ Warm-up Program on Inflammatory Indicators and Muscle Damage of Adolescent Taekwondo Males
تأثیر برنامه‌ی جامع گرم کردن فیفا +11 اصلاح‌شده بر شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی مردان تکواندوکار نوجوان
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش شماره 15 (1402/09/01صفحات 65-76 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  مرتضی طاهریHelmi Ben Saad Helmi Ben SaadWashi Jad Adrian Sánche Luis Felipe Reynosoمسعود میرموذیلیلا یوزباشیKhaled Trabelsiمژگان مشفقHelú Hussein Muñoz‑Dos‑Santos Leonardo Jose Mataruna
Comparative Study of the Long-Term Impact of the COVID-19 Pandemic on Mental Health and Nutritional Practices Among International Elite and Sub-Elite Athletes: A Sample of 1420 Participants from 14 Countries
Comparative Study of the Long-Term Impact of the COVID-19 Pandemic on Mental Health and Nutritional Practices Among International Elite and Sub-Elite Athletes: A Sample of 1420 Participants from 14 Countries
Sports Medicine-Open شماره 10 (1402/08/17صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  مرتضی طاهریخدیجه ایران دوستLuis Felipe Reynoso-SánchHelú Hussein MuñozMorales Karla Noelia CruzRamíre Raymundo Torresمسعود میرموذیلیلا یوزباشیفاطمه میراخوریIsmail Dergaa
Effects of home confinement on physical activity, nutrition, and sleep quality during the COVID-19 outbreak in amateur and elite athletes
Effects of home confinement on physical activity, nutrition, and sleep quality during the COVID-19 outbreak in amateur and elite athletes
Frontiers in Nutrition شماره 10 (1402/01/24صفحات 1-12 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
8.  لیلا یوزباشیپریسا عبدالهیاحمد رحمانیاکرم کریمی اصل
The effect of jujube extract consumption two types of high intensity interval training and intensive endurance training on oxidative stress and antioxidant indices of liver tissue in immature male Wistar rats
تأثیــر مصــرف عصــارۀ عنــاب طــی دو نــوع تمریــن تناوبــی و اســتقامتی شــدید بــر فشــار ا کسایشی و شاخصهای ضدا کسایشی بافت کبد موشهای صحرایی نر ویستار نابالغ
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی شماره 1 (1402/01/15صفحات 104-114 
  علمی-پژوهشی
Scopus
7.  خدیجه ایران دوستاحمد حمزه لولیلا یوزباشیطاهری مرتضیHelmi Ben Saad Helmi Ben Saad
High intensity interval training and L-Arginine supplementation decrease interleukin-6 levels in adult trained males
تمرین تناوبی با شدت بالا و مکمل ال آرژنین باعث کاهش سطح اینترلوکین 6 در مردان بزرگسال تمرین کرده می شود
LA TUNISIE MEDICAL Issue 100 (2022-11-01PP. 696-705 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  علی گرزیندا رضاپورسپیده جباریلیلا یوزباشیجواد صالحیدنیل قهرمانWalter Krause Neto
Deceptive intensities: An exploratory strategy for overcoming early central fatigue in resistance training
بارهای فریبنده: یک استراتژی اکتشافی برای غلبه بر خستگی مرکزی اولیه در تمرین مقاومتی
PHYSIOLOGY & BEHAVIOR Issue 255 (2022-10-15PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  فاطمه حاتمیمرتضی طاهریلیلا یوزباشیخدیجه ایران دوستمقصود نبیل پور
The Interventional Effect Of Eight Weeks Of Pilates Exercises And Soy Consumption On Knee And Ankle Joint Proprioception Of Elderly Women
تأثیر مداخله‌ای هشت هفته تمرینات پیلاتس و مصرف سویا بر روی حس عمقی مفصل زانو و مچ پای زنان سالمند
مطالعات علوم پزشکی شماره 8 (1401/05/16صفحات 575-583 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
4.  لیلا یوزباشیپریسا عبدالهیاحمد رحمانی
The effect of two different intense training protocols on oxidative stress of Liver tissue in male rats during puberty
تأثیر دو پروتکل تمرینی شدید متفاوت بر استرس اکسیداتیو بافت کبد در موش‌های صحرایی نر در دوران بلوغ
Sport Sciences and Health Research Issue 14 (2022-07-01PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
3.  حمید رضا نوروزیلیلا یوزباشیاکرم کریمی اصل
The Effects of Six Weeks Strengthening Exercise on Some Biomechanical Properties of Knee Joint in Type 2 Diabetic Patients
اثر شش هفته تمرین قدرتی بر برخی ویژگی¬های بیومکانیکی مفصل زانو در افراد مبتلا به دیابت نوع 2
مطالعات طب ورزشی شماره 27 (1399/06/01صفحات 103-116 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  لیلا یوزباشیمحمدحسین علیزادهانوشیروان کاظم نژادسیروس چوبینه
Relationship between Lower Extremity Muscle Strength and Functional Balance in Children with Spastic Cerebral Palsy
بررسی ارتباط بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل عملکردی در کودکان فلج مغزی اسپاستیک
مطالعات طب ورزشی شماره 20 (1395/07/07صفحات 73-88 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  لیلا یوزباشی
The effect of Pilates exercise on the hyperlordosis of non-athlete females
تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر میزان هایپرلوردوز کمری زنان غیرورزشکار
مطالعات مدیریت ورزشی- پژوهشکده تربیت بدنی شماره 8 (1390/03/24صفحات 105-118 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 8. معصومه صفی لوعلی سیاحلیلا یوزباشیجبار سیف پناهی شعبانی
تأثیر برنامه ی جامع گرم کردن فیفا +11 اصالح شده بر شاخص های التهابی و آسی ب عضالن ی مردان تکواندوکار نوجوان
The Effect of Comprehensive Modified FIFA 11+ Warm-up Program on Inflammatory Indicators and Muscle Damage of Adolescent Taekwondo Males
--- دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2023-03-01 - 2023-03-02
بین‌المللی 7. پریسا عبدالهیاحمد رحمانیلیلا یوزباشی
تاثیر مکمل دهی عصاره عناب در طی تمرین استقامتی شدید بر عملکرد استقامتی موشهای نر در دوره بلوغ
The effect of jujube extract supplementation during intense endurance training on endurance performance in male rats during puberty
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 2022-03-07 - 2022-03-09
بین‌المللی 6. پریسا عبدالهیاحمد رحمانیلیلا یوزباشی
تاثیر تمرین تناوبی شدید بر وضعیت فشار اکسایشی و آنتی اکسیدان تام بافت کبد موشهای صحرایی نر در دوره بلوغ
Effect of high intensity interval training on oxidative stress status and Total antioxidant capacity in Liver tissue of male rats during puberty
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 2022-03-07 - 2022-03-09
بین‌المللی 5. زهره اسکندریالهه اصانلولیلا یوزباشی
مقایسه قدرت عضلات گردن و پاسچر کارمندان تحویل دار بانک با افراد غیرشاغل
Comparison of neck muscle strength and posture of bank employees with unemployed people
نامشخص خارجی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و تحت حمایت سیویلیکا, Georgia, 2022-02-18 - 2022-02-18
ملی معتبر 4. لیلا یوزباشی
نیمرخ آمادگی جسمانی دانش آموزان ابتدایی فلج مغزی بر اساس سیستم کلاس بندی عملکرد حرکتی درشت و جنسیت
Physical fitness profile of primary school-aged children with cerebral palsy base on the gross motor function classification system and gender
--------------- دانشگاه گیلان, رشت, 2019-08-21 - 2019-08-22
ملی معتبر 3. لیلا یوزباشی
پیش بینی سطح کلاس‌بندی عملکرد حرکتی درشت دانش آموزان ابتدایی فلج مغزی اسپاستیک بر اساس عوامل آمادگی جسمانی و ویژگی های فردی
Prediction of gross motor function classification level of spastic cerebral palsy in primary students based on physical fitness factors and individual characteristics
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه مدنی آذربایجان, تبریز, 1397/12/09 - 1397/12/09
ملی معتبر 2. فریبا محمدیلیلا یوزباشیمهدی بیاتی
پیش بینی آمادگی قلبی- تنفسی دانش آموزان کم توان ذهنی بر اساس سن، جنس، هوشبهر و ویژگی های ترکیب بدنی
Prediction of Cardiorespiratory Fitness Based on Age, Gender, and Body Composition Characteristics in Students with Intellectual Disability
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه مدنی آذربایجان, تبریز, 1397/12/09 - 1397/12/09
بین‌المللی 1. لیلا یوزباشیمحمد حسین علیزادهA کاظمی نژادسیروس چوبینه
بررسی ارتباط بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل عملکردی در کودکان فلج مغزی اسپاستیک
corelation between Lower Extremity Muscle Strength and Functional Balance in Children with Spastic Cerebral Palsy
همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی, تهران, 1397/02/22 - 1397/02/23