خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13681   بروزرسانی: 19-12-1402

Leila Youzbashi
لیلا یوزباشی
استادیار

پست الکترونيکی
l.youzbashi@znu.ac.ir      leilayouzbashi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/youzbashil

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4310

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده عاوم انسانی، ساختمان علوم اجتماعی، گروه علوم ورزشی، اتاق609 کدپستی 38791-45371