خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12365   بروزرسانی: 10-02-1402

Leila Youzbashi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. کار با دستگاههای ورزشی2. آمادگی جسمانی3. هندبال4. بسکتبال5. فعالیت بدنی و تندرستی6. ایمنی در ورزش و بهداشت7. آناتومی8. حرکت شناسی9. حرکات اصلاحی10. آسیب شناسی ورزشی