خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13189   بروزرسانی: 19-12-1402

Leila Youzbashi

مدیریت

1. نایب رئیس هیئت جانبازان و معلولین استان زنجان به مدت 7 سال

2. سرپرست هیئت جانبازان و معلولین استان زنجان به مدت 9 ماه

4. نایب رئیس انجمن گلبال فدراسیون نابینایان و کم بینایان سال 1385-1387

5. سرپرست تیم ملی گلبال بانوان سال 1384

6. سرپرست تیم ملی والیبال جوانان بانوان سال 1388