خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21352   بروزرسانی: 14-10-1399

Taher Harkinezhad

سوابق تحصیلی


دکترا : گنت, بلژیک, بیوتکنولوژی , 1387-1383