خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21351   بروزرسانی: 14-10-1399

Taher Harkinezhad

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 

عضو کمیته ارتباط با صنعت دانشگاه زنجان

عضو کمیته زیست فناوری دانشگاه زنجان

عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان