خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21353   بروزرسانی: 14-10-1399

Taher Harkinezhad

علایق پژوهشی

بررسی ژنهای مربوط به چربی و ژنهای مرتبط با چندقلوزایی