خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21351   بروزرسانی: 14-10-1399

Taher Harkinezhad

مدیریت

 

رئیس پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان

مسئول کمیته مجازی بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی

دبیر علمی بخش علوم دامی اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان

مدیر گروه علوم دامی پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان

معاون پژوهشی دانشگاه