خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21353   بروزرسانی: 14-10-1399

Taher Harkinezhad

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. بیوتکنولوژی در دامپروری ( کارشناسی ارشد و دکتری)3. ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیک (کارشناسی ارشد و دکتری)4. اصول ژنتیک (کارشناسی)