خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26006   بروزرسانی: 11-08-1398

Ehsan Mohseni Fard

سوابق تحصیلی


دکترا : فردوسی مشهد, _, بیوتکنولوژِی کشاورزی , 1393-1388
عنوان رساله : بررسی miRNome برنج در تنش خشکی
استاد راهنما : دكتر محمد فارسي- دکتر قاسم حسيني سالکده

کارشناسی ارشد : فردوسی مشهد, _, بیوتکنولوژی , 1386-1384
عنوان پایان نامه : ارزيابي تنوع ژنتيكي با استفاده از نشانگرهای مولكولي SSR
استاد راهنما : دكتر محمد فارسي

کارشناسی : بوعلی سینا همدان , 1383-1379