خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23661   بروزرسانی: 11-08-1398

Ehsan Mohseni Fard
احسان محسنی فرد
استادیار

پست الکترونيکی
mohsenifard.ehsan[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mohseni-ehsan

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4521

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، اتاق 18، کدپستی 38791-45371