خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17822   بروزرسانی: 22-11-1402

Ali Morassaei

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه زنجان, ایران, ریاضی محض , 1391-1387
عنوان رساله : نامساویهای عملگری روی فضاهای هیلبرت
زمینه رساله : آنالیز تابعی
استاد راهنما : دکتر فرض اله میرزاپور، دکتر محمد صال مصلحیان

کارشناسی ارشد : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, ایران, ریاضی محض , 1378-1376
عنوان پایان نامه : توابع شبه محدب روی گروههای توپولوژیک
زمینه پایان نامه : آنالیز تابعی
استاد راهنما : دکتر فرض اله میرزاپور

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, دبیری ریاضی , 1376-1372