خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17822   بروزرسانی: 22-11-1402

Ali Morassaei

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی توابع شبه محدب در گروههای توپولوژیک   همكارآبان 1379آبان  1380بنیادیدانشگاه زنجاندانشگاه زنجان
نامساوی هادامارد برای توابع محدب تعریف شده روی گروههای توپولوژیک   همكارفروردين 1382اسفند  1382بنیادیدانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجاندانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
میانگین ها و کاربرد آن در نظریه کدگذاری و اطلاعات   همكارفروردين 1383اسفند  1383بنیادیدانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجاندانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
تظریف نامساوی ینسن و کاربرد آن در میانگین ها و نظریه اطلاعات   همكارفروردين 1384اسفند  1384بنیادیدانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجاندانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
رده بندی فضاهای هیلبرت و نامساوی های فضاهای باناخ   همكارفروردين 1385اسفند  1385دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجاندانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
تظریف چند وزنی از نامساوی ینسن و کاربردهای آن در هندسه فضاهای باناخ   همكارفروردين 1386اسفند  1386بنیادیدانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجاندانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان