خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17990   بروزرسانی: 05-11-1399

Ali Rahmanpour

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه شهید بهشتی, ایران, معماری , 1396-1391
عنوان رساله : اندازه مندی در معماری-جستاری در آموزش وجوه ادراکی اندازه ها به دانشجویان پایه معماری
زمینه رساله : آموزش معماری
استاد راهنما : دکتر حمید ندیمی

کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی, ایران, معماری , 1380-1373
عنوان پایان نامه : طراحی مجموعه مسکونی
زمینه پایان نامه : مسکن
استاد راهنما : دکتر پوردیهیمی-دکتر وزیری