خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17652   بروزرسانی: 05-11-1399

Ali Rahmanpour
علی رحمان پور زنجانی
استادیار

پست الکترونيکی
Rahmanpour@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rahmanpour-ali

آدرس 
زنجان دانشگاه زنجان دانشکده فنی و مهندسی گروه معماری