خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17989   بروزرسانی: 05-11-1399

Ali Rahmanpour

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. قوانین وحقوق درمعماری2. روشهای طراحی 3. روانشناسی محیط 4. طراحی مسکن5. هندسه در معماری