خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17990   بروزرسانی: 05-11-1399

Ali Rahmanpour

علایق پژوهشی

قدر(هندسه کمی و کیفی ) در معماری  

طراحی و روند آن در معماری 

روانشناسی محیط

حقوق معماری

مسکن و سکونتگاه های شهری

آموزش پایه در معماری