خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26408   بروزرسانی: 25-05-1394

nasser shafaghatian

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه الستر, ایرلند شمالی-انگلستان, مکانیک , 1371-1366
عنوان رساله : بررسی اثر روغن کمپرسور بر روی سیستمهای گرمایشی و سرمایشی
زمینه رساله : بازدهی سیستمهای تبرید