خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26539   بروزرسانی: 25-05-1394

nasser shafaghatian
ناصر شفقتیان
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
shafaghatian@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shafaghatian-nasser

فکس
   +98 (0) 24 3228 -2765

آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشکده مهندسی-گروه مکانیک زنجان- شهرک کارمندان -خیابان نهم شرقی-قطعه 4663