خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26672   بروزرسانی: 25-05-1394

nasser shafaghatian

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
2 هادي كبيري خوش صوت مهر  1385مكانيك طراحي سردخانه و سيستم تبريد 1000 تني جهت نگهداري سيفيجات در شهر زنجان  
1 محمد پويا آبان  1385مكانيك طراحي و محاسبه سردخانه با ظرفيت 3000تن گوشت