خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29185   بروزرسانی: 25-11-1401

einali.jamshid

علایق پژوهشی

مديريت سوانح طبيعي

گردشگری و کارآفرینی روستایی

برنامه ريزي روستايي